Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce

Předpis č. 72/2006 Sb.

Znění od 1. 4. 2006

72/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce

Čl. I

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Informováním se rozumí předávání údajů zaměstnavatelem zaměstnancům, popřípadě zástupcům zaměstnanců, aby se s nimi seznámili a posoudili je. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace vhodným způsobem a v dostatečném předstihu před uskutečněním opatření tak, aby se s nimi zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, mohli seznámit a vyjádřit své stanovisko a popřípadě se připravit na projednání. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání vhodným způsobem a v dostatečném předstihu před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnanců, popřípadě zástupců zaměstnanců, o osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. Projednání se koná na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem a na základě stanoviska, které jsou zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, oprávněni vyjádřit. Zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Zaměstnavatel a zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, jsou povinni poskytovat si vzájemnou součinnost a jednat s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnavatele i zaměstnanců.".

2. V § 18 odst. 2 písm. a) se za slovo "zaměstnavatele," vkládají slova "o jeho nejnovější činnosti a jejím pravděpodobném vývoji a o".

3. V § 18 odstavec 4 zní:

"(4) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci nejnovější stav a strukturu zaměstnanců a záležitosti uvedené v odstavci 2 písm. b), d), e) a g).".

4. V § 18b odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova "a 4".

5. V § 24 odst. 2 se slova "odst. 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "odst. 4, s výjimkou projednání otázek podle § 18 odst. 2 písm. g)".

6. V § 24 odst. 3 se slova "v § 18 odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. c)" nahrazují slovy "v části druhé hlavě páté".

7. V § 25 odst. 5 větě první se slova "§ 18 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 18 odst. 2, 3 a 4".

8. V § 25c se na začátek odstavce 6 vkládají věty "Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele. Informace o skutečnostech chráněných podle zvláštních právních předpisů30b) není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat.".

Poznámka pod čarou č. 30b zní:

"30b) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 17 obchodního zákoníku.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 30b se označuje jako poznámka pod čarou č. 30c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. V § 25c odst. 6 větě třetí se za slova "mlčenlivost o" vkládají slova "důvěrných informacích, které zaměstnavatel takto označil, a o".

10. V § 25c odst. 6 větě třetí se slova "prozrazení utajovaných skutečností nebo" zrušují.

11. V § 25c se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Toto ustanovení platí i pro odborníky, které si zástupci zaměstnanců přizvou.".

12. V § 25d odst. 10 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 1, 3 a 6".

13. V § 25e na konci odstavce 4 a v § 25j na konci odstavce 5 se doplňuje věta "Toto ustanovení platí i v případě, kdy v České republice působí organizační složka zaměstnavatele vyvíjející činnost na území členských států Evropských společenství.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).