Hlavní navigace

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů - ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTY

Předpis č. 276/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

ČÁST DEVÁTÁ

KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTY

§ 26

(1) Ministerstvo kontroluje dodržování tohoto zákona jednak na území České republiky a jednak v Antarktidě prostřednictvím pozorovatele. Pozorovatel je v pracovněprávním vztahu k České republice zastoupené ministerstvem.

(2) Podmínkou jmenování pozorovatelem podle odstavce 1 je státní občanství České republiky, bezúhonnost, dosažení věku 21 let a způsobilost k právním úkonům.

(3) Pozorovatel se pro účely tohoto zákona považuje za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s činností pozorovatele, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně. Bezúhonnost pozorovatel prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který v době ustavení pozorovatele do funkce nesmí být starší než tři měsíce.

(4) Pozorovatel má právo vstupovat v kteroukoliv dobu do všech oblastí Antarktidy a provádět zde kontrolu. Při provádění kontroly se pozorovatel prokazuje zvláštním průkazem vydaným ministerstvem.

(5) České osoby jsou povinny strpět prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli v Antarktidě, poskytnout pozorovatelům nezbytnou součinnost a neodkladně provést opatření k nápravě zjištěných nedostatků směřující k ochraně životního prostředí a odvrácení škod.

(6) Na území České republiky se řídí postup ministerstva při kontrolní činnosti zvláštním právním předpisem,22) nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 27

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez příslušného ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

b) uvede v ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) záměrně nepravdivé nebo zkreslené údaje,

c) vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

d) doveze do Antarktidy geograficky nepůvodní rostliny, živočichy a mikroorganismy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

e) nevyčistí místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů v Antarktidě (§ 20),

f) neodveze z Antarktidy odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

g) spálí hořlavé odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

h) neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli, neposkytne jim součinnost nebo neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků,

i) provádí v Antarktidě jinou činnost bez potřebného povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) provede vyhledávání, průzkum nebo těžbu nerostných zdrojů v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 5),

b) provede vědecký výzkum nerostných zdrojů bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

c) odebere nebo vyveze z Antarktidy nerosty nebo paleontologické nálezy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

d) ohrozí, poškodí nebo zničí historické místo nebo památník,

e) zasáhne do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

f) odebere zvláště chráněné antarktické rostliny a živočichy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

g) odstraní odpady v oblastech bez ledu nebo v sladkovodních systémech (§ 20),

h) odstraní nebo uskladní radioaktivní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem,

i) doveze do Antarktidy pesticidy, polychlorované bifenyly, polystyrenové kuličky nebo plátky, nesterilní půdu, nebezpečné látky nebo přípravky v rozporu s tímto zákonem (§ 21),

j) vypustí do moře v oblasti Antarktidy ropu, ropné směsi, znečištěné zátěžové vody, kontaminovaný materiál, vody z výplachu zásobníků a jiné zaolejované zbytky a směsi,

k) uskladní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

l) vypustí do moře v oblasti Antarktidy chemické látky a přípravky nebo jiné škodlivé kapalné látky nebo splaškové kaly v rozporu s tímto zákonem (§ 22),

m) uloží odpady do moře v oblasti Antarktidy v rozporu s tímto zákonem (§ 23).

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí fyzická osoba,

b) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba,

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí fyzická osoba,

d) 1500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba.

(4) Je-li následkem přestupku, spáchaného fyzickou osobou trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 2 000 000 Kč. Je-li následkem přestupku spáchaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 6 000 000 Kč.

(5) Přestupky podle odstavců 1 až 4 projednává ministerstvo, nestanoví-li tento zákon jinak.

(6) Přestupky podle odstavce 2 písm. j), l) a m), k nimž došlo na námořním plavidle nebo na rekreační jachtě, které jsou provozovány pod státní vlajkou České republiky, projednává Námořní úřad.23)

(7) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 4 vybírá a vymáhá ministerstvo.

(7) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 4 vybírá ministerstvo.

§ 28

Odebrání věci získané v rozporu se zákonem

(1) Ministerstvo zahájí řízení o odebrání nerostů, paleontologických nálezů, živočichů, rostlin nebo výrobků z nich (dále jen "věci"), o nichž lze důvodně předpokládat, že byly získány českou osobou v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem. Současně může ministerstvo nebo Česká inspekce životního prostředí na jeho vyžádání nařídit zajištění věci.

(2) Písemné rozhodnutí o odebrání věci vydá ministerstvo do 30 dnů ode dne zahájení řízení, jinak řízení zastaví. Odvolání nemá odkladný účinek. Je-li řízení zastaveno, zajištěná věc se vrátí majiteli.

(3) Náklady spojené se zajištěním věci a následnou péčí o ni do ukončení řízení o jejím odebrání hradí na základě pravomocného rozhodnutí o odebrání věci osoba, které byla věc odebrána.

(4) Vlastníkem věci odebrané na základě pravomocného rozhodnutí se stává stát.

(5) Rozhodnutím o uložení pokuty podle § 27 není dotčeno právo rozhodnout o odebrání věci.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).