Hlavní navigace

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů - ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V ANTARKTIDĚ

Předpis č. 276/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V ANTARKTIDĚ

Ohlášení

§ 6

(1) České osoby mohou provádět činnosti v Antarktidě po jejich předchozím ohlášení, nestanoví-li tento zákon, že je třeba povolení (§ 8).

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro plavbu námořních plavidel a rekreačních jachet10) za účelem proplutí Antarktidou a pro přelet letadel nad Antarktidou.

§ 7

(1) Činnosti v Antarktidě se ohlašují Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") nejpozději 60 dní přede dnem plánovaného vstupu do Antarktidy.

(2) Činnosti v Antarktidě ohlašuje česká osoba, která je bude provádět. Činnosti v Antarktidě může ohlásit i několik českých osob, jestliže budou provádět činnost v Antarktidě společně (dále jen "společné ohlášení"); v tomto případě si zvolí společného zmocněnce pro doručování.

(3) V ohlášení musí být uvedeno

a) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu nebo u zahraničních fyzických osob místo bydliště,

b) u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

b) u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

c) v případě společné žádosti kromě náležitostí podle písmen a) a b) též seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně,

d) popis činností, které budou prováděny českými osobami v Antarktidě,

e) označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny, a místa pro doručování písemností,

f) vymezení období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.

(4) Ohlášení musí být doloženo

a) v případě společného ohlášení písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu o zmocnění k zastupování,11)

b) oprávněním nebo povolením k činnostem podle zvláštních právních předpisů.12)

(5) Shledá-li ministerstvo, že ohlášení nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem nebo že ohlašovaná činnost vyžaduje povolení podle § 8 odst. 1, bez zbytečného odkladu na to oznamovatele upozorní. V upozornění uvede, jaké nedostatky v ohlášení shledalo.

(6) Shledá-li ministerstvo, že ohlášení splňuje podmínky stanovené tímto zákonem, vydá o tom do 15 dnů od ohlášení ohlašovateli potvrzení. V potvrzení o ohlášení (dále jen "potvrzení") ministerstvo v souladu s ohlášením uvede

a) identifikační údaje fyzické osoby podle odstavce 3 písm. a) nebo právnické osoby podle odstavce 3 písm. b), která bude provádět činnost v Antarktidě,

b) popis činností, které budou v Antarktidě prováděny,

c) označení míst, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny,

d) období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.

(7) Potvrzení vydává ministerstvo v jazyce českém a současně zabezpečí jeho úřední překlad do jazyka anglického nebo do jazyka francouzského.13)

(8) České osoby jsou povinny mít u sebe během pobytu v Antarktidě kopie příslušných potvrzení vydaných ministerstvem a jejich úřední překlad.

(9) Dále jsou české osoby povinny předložit ministerstvu do 30 dnů od ukončení činnosti v Antarktidě závěrečnou zprávu o průběhu pobytu v Antarktidě.

§ 8

Povolení

(1) České osoby musí mít povolení

a) k pobytu v Antarktidě delšímu než 30 dní nebo ve skupině více než pěti osob,

b) k provádění vědeckého výzkumu v Antarktidě,

c) k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu v rámci vědeckého výzkumu nerostných zdrojů z Antarktidy,

d) k výstavbě, přestavbě nebo odstraňování české stanice a jiných objektů a zařízení v Antarktidě,

e) ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území,

f) k zasahování do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě,

g) k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů,

h) k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy,

i) k dovozu pesticidů, polychlorovaných bifenylů (PCB), polystyrenových kuliček nebo plátků, nesterilní půdy a jiných látek nebo přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy a stanovených prováděcím právním předpisem do Antarktidy.

(2) Povolení podle tohoto zákona musí mít dále česká osoba, která organizuje turistické výpravy do Antarktidy.

(3) Povolení podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 vydává ministerstvo po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Povolení k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) až i) vydává ministerstvo. V řízení o vydání povolení ministerstvo vychází ze základních zásad ochrany životního prostředí Antarktidy stanovených v článku 3 Protokolu.

(4) Povolení podle odstavců 1 a 2 se nevyžaduje pro činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2, které již byly české osobě povoleny některou jinou smluvní stranou Smlouvy nebo Protokolu.

(5) Ministerstvo povolení nevydá, pokud

a) česká osoba nesplnila podmínky stanovené tímto zákonem, nebo

b) činnost plánovaná českou osobou by byla v rozporu se základními zásadami ochrany životního prostředí Antarktidy stanovenými v článku 3 Protokolu, nebo

c) česká osoba, která žádá o vydání povolení, závažným způsobem porušila povinnosti nebo zákazy stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě v období posledních 10 let přede dnem podání žádosti.

(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 60 dnů.

§ 9

Žádost o povolení

(1) Žádost o povolení podle § 8 odst. 1 (dále jen "žádost") podává česká osoba, která bude provádět činnosti v Antarktidě. Žádost může podat i několik českých osob, které budou provádět společně činnost v Antarktidě (dále jen "společná žádost"); v tomto případě si zvolí společného zmocněnce pro doručování.

(2) Žádost musí obsahovat

a) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu nebo u zahraničních fyzických osob místo bydliště,

b) u právnických osob název a právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

b) u právnických osob název a právní formu, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

c) v případě společné žádosti kromě náležitostí podle písmen a) a b) též seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně,

d) popis činností, které budou prováděny českými osobami v Antarktidě,

e) označení místa, kde budou činnosti v Antarktidě prováděny, a místa pro doručování písemností,

f) označení zvláště chráněného antarktického území v případě žádosti o povolení podle § 8 odst. 1 písm. e),

g) vymezení období předpokládaného pobytu a provádění činností v Antarktidě.

(3) Žádost musí být doložena

a) výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující se do obchodního nebo jiného rejstříku,

b) písemným závěrem podle § 14 odst. 5, stanoviskem k počátečnímu vyhodnocení vlivů podle § 15 nebo stanoviskem k všestrannému zhodnocení vlivů podle § 16,

c) dokladem o zaplacení správního poplatku,

d) dokladem o uzavření pojistné smlouvy nebo dokladem o vytvoření dostatečné finanční rezervy, která zaručí náhradu nákladů na případné záchranné operace v Antarktidě nebo na odstranění škod na životním prostředí Antarktidy,

e) v případě společné žádosti písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu o zmocnění k zastupování,11)

f) oprávněním nebo povolením k činnostem podle zvláštních právních předpisů.12)

§ 10

Náležitosti povolení

(1) V povolení ministerstvo uvede

a) identifikační údaje fyzické osoby podle § 9 odst. 2 písm. a) nebo právnické osoby podle § 9 odst. 2 písm. b), která bude provádět činnost v Antarktidě,

b) podmínky k provádění činnosti v Antarktidě,

c) dobu platnosti povolení.

(2) V povolení, které bylo vydáno na základě počátečního vyhodnocení vlivů (§ 15) nebo všestranného zhodnocení vlivů (§ 16), ministerstvo stanoví povinnost sledovat a ověřovat vlivy plánované činnosti na životní prostředí Antarktidy a povinnost předložit do 30 dnů ode dne ukončení činnosti v Antarktidě závěrečnou zprávu o průběhu sledování a ověřování těchto vlivů.

(3) Povolení vydává ministerstvo v jazyce českém a současně zabezpečí jeho úřední překlad do jazyka anglického nebo do jazyka francouzského.13)

(4) České osoby jsou povinny mít u sebe během pobytu v Antarktidě kopie příslušných povolení vydaných ministerstvem a jejich úřední překlad.

§ 11

(1) Ministerstvo může na žádost oprávněné české osoby pravomocné povolení změnit nebo zrušit. Z vlastního podnětu může ministerstvo pravomocné povolení změnit nebo zrušit jen za podmínek stanovených správním řádem. Dobu platnosti povolení lze prodloužit nejdéle o jeden rok.

(2) Ministerstvo z vlastního podnětu může zakázat ohlášenou činnost prováděnou v Antarktidě, která vede nebo hrozí, že povede k vlivům na životní prostředí Antarktidy, které jsou neslučitelné se zásadami stanovenými v článku 3 Protokolu. Osoby, kterým bylo oznámeno rozhodnutí o zákazu činnosti, jsou povinny této činnosti ihned zanechat.

(3) České osoby, jimž bylo oznámeno rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu v Antarktidě, jsou povinny opustit území Antarktidy ihned, jakmile to bude proveditelné. České osoby, jimž bylo oznámeno rozhodnutí o zrušení povolení k činnosti podle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2, jsou povinny takové činnosti ihned zanechat.

(4) Povolení pozbývá platnosti

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého fyzické osoby, které bylo vydáno povolení,

b) dnem zániku právnické osoby, které bylo vydáno povolení,

c) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno.

§ 12

(1) Ministerstvo informuje Ministerstvo zahraničních věcí o ohlášeních podle § 6 odst. 1 a povoleních podle § 8 odst. 1 jím přijatých nebo vydaných, a to do 30 dnů od jejich přijetí či vydání.

(2) Ohlášení podle § 6 odst. 1 a povolení podle § 8 odst. 1 nenahrazují povolení nebo oprávnění k činnostem vyžadovaná zvláštními právními předpisy.12)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).