Hlavní navigace

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů - ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 276/2003 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

ČÁST DESÁTÁ

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 29

Případy stavu nouze

V případech stavů nouze uvedených v Protokolu26) se nepoužijí příslušná ustanovení tohoto zákona. V těchto případech jsou české osoby povinny

a) jednat způsobem, který vede k nejmenším možným vlivům na životní prostředí Antarktidy,

b) oznámit ministerstvu neprodleně údaje týkající se případu stavu nouze, které jsou nezbytné k informování Výboru a ostatních smluvních stran Smlouvy a Protokolu.

§ 30

(1) V řízení podle tohoto zákona se s výjimkou části čtvrté postupuje podle správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Za den doručení písemnosti do Antarktidy na místo určení podle § 7 odst. 3 písm. e) a § 9 odst. 2 písm. e) se považuje poslední den šedesátidenní lhůty začínající dnem předání písemnosti k poštovní přepravě.

§ 31

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 1 písm. i) a § 24 písm. h). Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 14 odst. 2, § 15 odst. 8 a § 16 odst. 12.

§ 32

Přechodná ustanovení

České osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provádějí činnosti v Antarktidě, mohou tyto činnosti provádět bez povolení nejdéle po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 33

Působnost českého práva

Na české osoby se v Antarktidě vztahují ustanovení zákonů a dalších právních předpisů České republiky stejně jako na jejím státním území, nestanoví-li tento nebo jiný zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).