Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 3 - Orgány Fondu

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 3

Orgány Fondu

§ 11

Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti

(1) Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Výbor.

(2) Členové Rady, Výboru a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli.

(3) Úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti Fondu plní kancelář Fondu.

(4) Náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu jsou financovány z dotace poskytnuté ministerstvem.

§ 12

Ředitel Fondu

(1) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr.

(2) Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel Fondu odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

(3) Ředitel Fondu zejména

a) vykonává rozhodnutí Rady o podpoře kinematografie,

b) kontroluje závěrečné vyúčtování podpory kinematografie,

c) vydává rozhodnutí o filmových pobídkách a pobídkových projektech,

d) vydává rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu podle § 53,

e) prošetřuje zjištění a podezření Výboru o tom, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v rozporu s účelem stanoveným v rozhodnutí o podpoře kinematografie nebo nehospodárně, a informuje o svých zjištěních Radu a

f) rozhoduje ve věcech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Fondu.

§ 13

Rada

(1) Rada

a) stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie,

b) stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby,

c) rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a její výši a podmínkách, za nichž je podpora poskytnuta, a

d) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

(2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 5 členů. Rada rozhoduje většinou hlasů, není-li dále stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, platí, že návrh nebyl přijat.

(3) Člen Rady je vyloučen z rozhodování o podpoře kinematografie v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Rady při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Rady se jednání nezúčastnil.

(4) Je-li člen Rady vyloučen z rozhodování o žádosti o podporu, je vyloučen z rozhodování o všech žádostech o podporu podaných pro stejný dotační okruh v rámci jedné výzvy podle § 33 odst. 1.

§ 14

Složení a jednání Rady

(1) Rada má 9 členů.

(2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti z oblasti kinematografie, navržených odborovými organizacemi sdružujícími pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, ústavy a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským, a dále středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření (dále jen „profesní organizace“). Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.

(3) Funkční období členů Rady je 3 roky. Každý rok je Poslaneckou sněmovnou volena jedna třetina členů Rady. Opětovné zvolení je možné. Do doby zvolení nového člena Rady se prodlužuje funkční období původního člena Rady, nejdéle však o 12 měsíců.

(4) Rada na nejbližším jednání po zvolení třetiny členů podle odstavce 3 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda řídí činnost Rady a svolává její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Rady.

(5) Členství v Radě je veřejnou funkcí a výkon této funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu29).

(6) Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Rady náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

(7) Člen Rady je povinen při jednání Rady, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Rady ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(8) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Rady a postupu při jeho projednávání, o volbě předsedy a místopředsedy Rady a o jednání Rady stanoví statut Fondu.

§ 15

Předpoklady členství v Radě

(1) Členem Rady může být fyzická osoba, která je

a) plně svéprávná,

b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.

(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Členství v Radě je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

§ 16

Zánik členství v Radě

(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny,

c) dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Rady omezena svéprávnost,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

f) dnem, kdy člen Rady získal funkci podle § 15 odst. 2 nebo 3 anebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu.

(2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady z funkce na návrh ministra, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Rady, nebo

e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Rady.

(3) Za člena Rady, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která zbývala do konce funkčního období členovi Rady, jehož členství zaniklo.

§ 17

Výbor

(1) Výbor kontroluje činnost a hospodaření Fondu.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 jsou členové Výboru oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Fondu v držení Fondu.

(3) Člen Výboru je vyloučen z projednání a hlasování o věci a odstavec 2 se nepoužije v případě, že má na projednávané věci osobní zájem nebo by mu v souvislosti s projednávanou věcí nebo s přístupem k dokladům a záznamům podle odstavce 2 mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké.

§ 18

Složení a rozhodování Výboru

(1) Výbor má 9 členů.

(2) Dva členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem, 2 členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí a 5 členů Výboru je jmenováno a odvoláváno na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků ministrem; návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.

(3) Funkční období členů Výboru je 3 roky. Opětovné jmenování je možné.

(4) Výbor volí ze svých členů každoročně předsedu a místopředsedu.

(5) Předseda řídí činnost Výboru a svolává jeho jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Výboru.

(6) Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.

(7) Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní alespoň 5 členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů, není-li stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

(8) Člen Výboru je povinen při jednání Výboru, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Výboru ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(9) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Výboru a postupu při jeho projednávání, o volbě předsedy a místopředsedy Výboru a o jednání Výboru stanoví statut Fondu.

§ 19

Předpoklady členství ve Výboru

(1) Členem Výboru může být fyzická osoba, která je

a) plně svéprávná,

b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.

(3) Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Členství ve Výboru je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

§ 20

Zánik členství ve Výboru

(1) Členství ve Výboru zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Výboru tomu, kdo je oprávněn jej do funkce jmenovat,

c) dnem, kdy bylo členu Výboru doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Výboru omezena svéprávnost,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru odsouzen pro úmyslný trestný čin,

f) dnem, kdy člen Výboru získal funkci podle § 19 odst. 2 nebo 3 nebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu, nebo

g) dnem, kdy zanikl poplatník nebo plátce audiovizuálního poplatku, který člena Výboru navrhl.

(2) Ten, kdo je oprávněn člena Výboru jmenovat do funkce, jej odvolá, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru, nebo

e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Výboru,

f) to navrhl a řádně odůvodnil plátce nebo poplatník audiovizuálního poplatku, na jehož návrh byl člen Výboru jmenován.

(3) Za člena Výboru, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která mu zbývá do konce funkčního období.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).