Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 4 - Experti a expertní analýza

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 4

Experti a expertní analýza

§ 21

Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce

(1) Kancelář Fondu vyzve profesní organizace, aby navrhly experty pro každý jednotlivý dotační okruh podle § 31. Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.

(2) Expertem může být fyzická osoba, která

a) je plně svéprávná,

b) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,

c) je uznávanou osobností v oblasti kinematografie a má zkušenosti s činnostmi, jejichž podpora je předmětem dotačního okruhu podle § 31, za který je navržena, a

d) nebyla v posledních 3 letech odvolána z funkce experta.

(3) Funkce experta je neslučitelná s funkcí člena Rady, člena Výboru, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Funkce experta je neslučitelná se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

(5) Ministr na základě návrhů podle odstavce 1 a na doporučení Rady jmenuje experty.

(6) Expert je úřední osobou podle správního řádu31).

§ 22

Činnost experta a zánik funkce

(1) Kancelář Fondu vytvoří ze jmenovaných expertů veřejný seznam. Tento seznam je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Funkce experta zaniká

a) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce experta ministrovi,

b) dnem, kdy bylo expertovi doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Výboru omezena svéprávnost,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

e) dnem, kdy expert získal funkci podle § 21 odst. 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

(3) Ministr odvolá experta na návrh Rady, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce experta,

e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu, nebo

f) expertní analýzy vypracované expertem neplní podle usnesení Rady účel uvedený v § 23 odst. 1.

(4) Pokud funkce experta zanikla nebo pokud byl expert odvolán, kancelář Fondu vyškrtne experta ze seznamu podle odstavce 1.

§ 23

Expertní analýza

(1) Účelem expertní analýzy je vytvořit kvalifikovaný podklad pro odborné posouzení obsahu a ekonomické stránky projektu, jehož podpora je předmětem žádosti o podporu kinematografie. Expertní analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí Rady.

(2) Kancelář Fondu zajišťuje ke každé žádosti o podporu kinematografie 2 expertní analýzy. Rada si může vyžádat další expertní analýzu.

(3) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na experta a postupu při jeho podávání, o výběru expertů pro vypracování expertních analýz, o náležitostech expertní analýzy a o výši odměny experta stanoví statut Fondu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).