Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 2 - Zdroje a výdaje Fondu

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 2

Zdroje a výdaje Fondu

§ 24

(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména

a) audiovizuální poplatky,

b) správní poplatky podle tohoto zákona,

c) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,

d) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,

e) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,

f) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, s nimiž je příslušný hospodařit Fond,

g) příjmy z veřejných sbírek pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,

h) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,

i) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce17),

j) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,

k) dary, dědictví a odkazy pro Fond,

l) odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále,

m) dotace ze státního rozpočtu,

n) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky,

o) každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu účelově určená na poskytování podpory kinematografie, jejíž výši a způsob výpočtu upravuje § 24a, a

p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy33).

(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu na konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. m) až o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3, přičemž tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok, v němž dojde k ukončení používání nebo poskytování finančních prostředků na příslušný účel.

(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až m), o) a p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty z dotace podle § 11 odst. 4. Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) se hradí poskytování filmových pobídek. Dotace ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. o) je do výše upravené v § 24a nároková.

(4) Fond vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu obdobně47).

(5) Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančních zdrojů podle odstavce 1, a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.

§ 24a

(1) Finančním zdrojem Fondu je každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu, jejíž výše odpovídá částce výnosů Fondu z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet Fondu na následující kalendářní rok.

(2) Podkladem pro určení částky výnosů podle odstavce 1 je roční účetní závěrka Fondu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).