Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 3 - Audiovizuální poplatky

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 3

Audiovizuální poplatky

§ 25

Vymezení audiovizuálních poplatků

Audiovizuálními poplatky jsou:

a) poplatek z kinematografického představení,

b) poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,

c) poplatek z převzatého televizního vysílání a

d) poplatek z vysílání reklamy.

§ 26

Poplatek z kinematografického představení

(1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.

(2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(3) Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

(4) Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.

(6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména

a) název audiovizuálního díla a datum pořádání kinematografického představení,

b) počet diváků kinematografického představení a výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení.

§ 27

Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

(1) Plátcem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání7).

(2) Předmětem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

(3) Základem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za jednorázové poskytnutí služby, jejíž součástí je zpřístupnění kinematografického díla nebo za jinak než jednorázovým zpřístupněním díla poskytnuté audiovizuální mediální služby na vyžádání bez ohledu na jejich technologickou povahu, zahrnující též všechny formy předplatného, je-li součástí služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla. Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby.

(4) Sazba poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání činí 0,5 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

(6) Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuta audiovizuální mediální služba na vyžádání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí audiovizuální mediální služby na vyžádání.

§ 28

Poplatek z převzatého televizního vysílání

(1) Plátcem poplatku z převzatého televizního vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu34).

(2) Předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

(3) Základem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

(4) Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

(6) Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuto převzaté televizní vysílání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

§ 28a

Poplatek z vysílání reklamy

(1) Poplatníkem poplatku z vysílání reklamy je provozovatel jiného než místního nebo regionálního televizního vysílání nechráněného podmíněným přístupem, který toto vysílání provozuje na základě licence k vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů a šíří program, do něhož jsou zařazována rovněž kinematografická díla.

(2) Předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy.

(3) Základem poplatku z vysílání reklamy je u poplatníka, který

a) je účetní jednotkou, výnos z vysílání reklamy,

b) není účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy.

(4) Pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím osob, které jsou spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů s poplatníkem a které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, kterého by poplatník dosáhl přímým prodejem tohoto vysílacího času.

(5) Sazba poplatku z vysílání reklamy činí 2 %.

(6) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

(7) Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen vést v evidenci pro účely poplatku údaje vztahující se k jeho poplatkové povinnosti, a to

a) datum, kdy byl poskytnut vysílací čas pro reklamu,

b) jméno osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,

c) daňové identifikační číslo osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,

d) celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut k datu podle písmene a) za poplatkové období,

e) výši vypočteného poplatku za poplatkové období.

§ 28b

Dorovnání poplatku z vysílání reklamy

(1) Činí-li celkový výnos poplatku z vysílání reklamy méně než 150000000 Kč, poplatek se zvýší o dorovnání poplatku z vysílání reklamy, které se vypočte jako součin

a) rozdílu mezi částkou 150000000 Kč a součtem poplatků z vysílání reklamy všech poplatníků a

b) koeficientu.

(2) Koeficient se vypočte jako podíl poplatku z vysílání reklamy poplatníka a součtu poplatků z vysílání reklamy všech poplatníků.

(3) Dorovnání poplatku z vysílání reklamy je příslušenstvím poplatku.

§ 28c

Stanovení a placení dorovnání poplatku z vysílání reklamy

(1) Správce poplatku vyměří dorovnání poplatku z vysílání reklamy v platebním výměru, kterým se vyměřuje poplatek.

(2) Dorovnání poplatku z vysílání reklamy je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(3) Doměřuje-li správce poplatku poplatek z vysílání reklamy, správce poplatku doměří z moci úřední dorovnání poplatku z vysílání reklamy všem poplatníkům. Je-li doměřené dorovnání poplatku z vysílání reklamy vyšší než poslední stanovené dorovnání, je rozdíl splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení dodatečného platebního výměru.

§ 29

Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům

(1) Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

(2) Základ audiovizuálního poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

(4) Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je plátce nebo poplatník povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, k němuž se vztahují.

(5) Plátce nebo poplatník audiovizuálního poplatku je povinen podat poplatkové přiznání. Lhůtu pro podání poplatkového přiznání nelze prodloužit.

(6) Strukturu poplatkového přiznání, včetně předepsaných údajů zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poplatkové přiznání jsou plátci i poplatníci poplatků povinni podávat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Výnos z audiovizuálního poplatku je příjmem Fondu a správcem tohoto poplatku je Fond.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).