Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 5 - Poskytování podpory kinematografie

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 5

Poskytování podpory kinematografie

Oddíl 1

Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

§ 31

Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků

(1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů

a) vývoj českého kinematografického díla,

b) výroba českého kinematografického díla,

c) distribuce kinematografického díla,

d) projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,

e) propagace českého kinematografického díla,

f) publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,

g) zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví,

h) vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,

i) filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie, nebo

j) ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

(2) Statut Fondu stanoví

a) uznatelnost nákladů, a to seznam uznatelných nákladů podle jednotlivých okruhů nebo typu projektu a pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů,

b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti.

(3) Fond zveřejní k 31. lednu každého kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup výši prostředků, které plánuje v daném roce poskytnout, zejména odhad

a) celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok,

b) výdajů v jednotlivých okruzích za kalendářní rok a

c) výdajů v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1.

§ 32

Forma podpory kinematografie

(1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku.

(2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve výroku rozhodnutí o poskytnutí podpory se uvede podíl Fondu na zisku z projektu.

Oddíl 2

Žádost o podporu kinematografie

§ 33

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie

(1) Fond na základě koncepce Rady vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie.

(2) Ve výzvě se uvede počátek lhůty k podávání žádostí o podporu kinematografie, lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie, která nesmí být kratší než jeden měsíc od vyhlášení výzvy, a výčet dotačních okruhů podle § 31, na které se výzva vztahuje.

(3) Bližší podmínky vyhlašování výzev stanoví statut Fondu.

§ 34

Žádost o podporu kinematografie

(1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při podání žádosti o podporu kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(3) Žádost o podporu kinematografie obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu dále

a) označení, charakteristiku a harmonogram projektu, o jehož podporu se žadatel uchází,

b) předpokládanou výši nákladů a údaje o finančním zajištění projektu,

c) údaje o případné zahraniční účasti na projektu,

d) žadatelem upřednostňovanou formu podpory kinematografie a její výši; pokud žadatel požaduje pouze konkrétní formu podpory kinematografie a její výši, výslovně to v žádosti uvede,

e) souhlas s uveřejněním žádosti,

f) číslo bankovního účtu žadatele.

(4) Součástí žádosti o podporu kinematografie jsou dokumenty, jimiž žadatel osvědčí splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) a v případech uvedených v § 39 odst. 3 rovněž předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. a). Splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) se osvědčuje čestným prohlášením.

(5) K žádosti o podporu kinematografie žadatel připojí dokumenty rozhodné pro její posouzení, které pro každý dotační okruh podle § 31 stanoví statut Fondu.

Oddíl 3

Rozhodování o podpoře kinematografie

§ 35

Rozhodování o podpoře kinematografie

(1) Rada není při rozhodování o podpoře kinematografie vázána žadatelem upřednostňovanou formou podpory kinematografie, pokud žadatel nepožadoval pouze konkrétní formu podpory kinematografie, ani požadovanou výší podpory.

(2) Rada při hodnocení žádosti o podporu kinematografie posuzuje, s přihlédnutím k expertním analýzám zpracovaným k příslušnému projektu, zejména

a) kvalitu projektu,

b) přínos projektu k rozvoji a rozmanitosti české a evropské kinematografie,

c) kulturní význam projektu pro českou kinematografii,

d) ekonomickou realizovatelnost projektu,

e) tvůrčí a technickou účast mladých a začínajících filmových profesionálů,

f) přínos projektu k ekonomické životaschopnosti a k posílení nezávislosti a identity české kinematografie,

g) uměleckou nebo dokumentární hodnotu zpracování národnostní tematiky, je-li projekt na tuto tematiku zaměřen, a

h) předchozí práce autora nebo výrobce v případě projektu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Rozhodnutí o podpoře kinematografie musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a) formu a výši podpory kinematografie,

b) účel, na který je podpora kinematografie poskytována,

c) podmínky použití podpory kinematografie,

d) stanovení základních podmínek pro sjednání podílu Fondu na případném zisku z projektu podle § 32 odst. 2, zejména výše podílu Fondu na případném zisku z projektu,

e) lhůtu pro předložení dokladů podle § 40,

f) dobu podávání hlášení o příjmech podle § 40 odst. 4 a

g) lhůtu pro dokončení projektu.

(4) Postup, jímž jsou přijímána rozhodnutí Rady o žádostech o podporu kinematografie, stanoví statut Fondu. V odůvodnění rozhodnutí se Rada vypořádá též s expertními analýzami.

(5) Rada může ve výjimečných případech rozhodnout i bez expertních analýz, zejména pokud Fond nemá dostatek jmenovaných expertů pro příslušný okruh podle § 31, kteří nejsou vyloučeni pro podjatost, nebo pokud expert, který byl pověřen vypracováním expertní analýzy, nedodá expertní analýzu včas.

(6) Na podporu kinematografie není právní nárok.

(7) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o podporu kinematografie se nelze odvolat.

(8) Pro řízení, ve kterém se rozhoduje o podpoře kinematografie podle tohoto zákona, se nepoužije ustanovení § 146 správního řádu.

§ 36

Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie

(1) Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností. Při rozhodování je vázána návrhem a odůvodněním žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Změnami okolností podle odstavce 1 jsou faktické změny, které nastaly v průběhu přípravy nebo realizace projektu a které nemohl příjemce při vynaložení obvyklé péče ovlivnit. Takovými změnami jsou zejména změny v harmonogramu realizace projektu, v celkovém rozpočtu projektu a podílech jednotlivých koproducentů.

(3) Při podání žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(4) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie se nelze odvolat.

(5) Žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 37

Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie

(1) Kancelář Fondu zašle žádost o podporu kinematografie, která splňuje formální náležitosti podle § 34, bez zbytečného odkladu vybraným expertům za účelem vypracování expertních analýz. Kancelář Fondu předá Radě žádost o podporu kinematografie podle věty předchozí a expertní analýzy. Na základě toho Rada zhodnotí žádost o podporu kinematografie podle § 35 odst. 2 a na svém zasedání rozhodne o žádosti o podporu kinematografie. O zastavení řízení o žádosti o podporu kinematografie, která nesplňuje formální náležitosti podle § 34, rozhoduje ředitel Fondu.

(2) O žádosti o podporu kinematografie podle odstavce 1 musí Rada rozhodnout nejdéle do 90 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí o podporu kinematografie.

(3) O hlasování Rady o žádosti o podporu kinematografie se pořizuje protokol, který obsahuje údaje o tom, jak každý člen Rady žádost hodnotil a jak o ní hlasoval.

§ 38

Uveřejnění

(1) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) žádost o podporu kinematografie a žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie,

b) expertní analýzy a protokol o jednání Rady o žádosti podle písmene a) a protokol o hlasování Rady o žádosti o podporu kinematografie a o žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie,

c) informace o

1. výši a formě poskytnuté podpory kinematografie a o lhůtě pro dokončení projektu, na jehož realizaci byla podpora kinematografie poskytnuta,

2. změnách výše nebo formy poskytnuté podpory kinematografie nebo lhůty pro dokončení projektu, o nichž bylo rozhodnuto na základě žádosti podle § 36, a

3. zamítnutí žádosti o podporu kinematografie a žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Z uveřejnění jsou vyloučeny

a) citlivé osobní údaje37),

b) obchodní tajemství,

c) údaje o jiných osobách účastnících se projektu, než je příjemce podpory,

d) umělecká autorská díla přiložená k žádostem podle odstavce 1 písm. a),

e) údaje, o kterých to stanoví jiný právní předpis.

(3) Lhůty pro uveřejnění stanoví statut Fondu.

§ 39

Příjemce podpory kinematografie

(1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady:

a) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,

c) není v likvidaci,

d) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

e) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

f) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu a

g) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele, který je občanem České republiky, si Fond vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele. Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby taktéž právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyžádá si též výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby, která působí ve funkci statutárního orgánu žadatele a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, která působí ve funkci statutárního orgánu žadatele.

(3) Je-li žadatelem občan jiného státu nebo občan České republiky, který v posledních 3 letech soustavně pobýval v jiném státu po dobu minimálně 6 měsíců, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech soustavně pobýval po dobu minimálně 6 měsíců (dále jen „zahraniční výpis z evidence trestů“). Je-li žadatelem občan jiného státu, připojí za účelem doložení bezúhonnosti taktéž výpis z evidence trestů České republiky (dále jen „tuzemský výpis z evidence trestů“). Je-li žadatelem právnická osoba, připojí za účelem doložení bezúhonnosti zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů takovéto právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, připojí též zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby. Cizinec, který byl nebo je státním občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo který měl nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo zahraničním výpisem z evidence trestů bezúhonnost doložit výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie48).

(4) Nevydává-li stát uvedený v odstavci 3 zahraniční výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud takový doklad prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti a není starší než 3 měsíce.

§ 40

Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie

(1) Fondem poskytnuté prostředky lze použít výhradně k účelu stanovenému v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Příjemce podpory kinematografie je povinen ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie předložit ke kontrole Fondu závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

(3) Příjemce prostředků Fondu ve výši 3000000 Kč a výše je povinen předložit Fondu spolu s vyúčtováním podle odstavce 2 zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.

(4) Příjemce podpory kinematografie ve formě dotace s podílem na zisku z projektu je povinen podat Fondu hlášení o příjmech každoročně do 31. března za předcházející kalendářní rok, a to až do doby stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(5) Všechna podání související s podporou kinematografie, která žadatel nebo příjemce podpory činí vůči Fondu, se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Taková podání musí být žadatelem nebo příjemcem podpory kinematografie vložena v elektronické podobě do systému Fondu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 41

Společná ustanovení ke správním poplatkům

(1) Správní poplatky podle tohoto zákona jsou příjmem Fondu.

(2) Správní poplatky podle tohoto zákona se platí na účet Fondu. Správní poplatky nelze platit kolkovými známkami.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).