Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 6 - Poskytování filmových pobídek

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 6

Poskytování filmových pobídek

Oddíl 1

Obecná ustanovení o filmových pobídkách

§ 42

Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů

(1) Filmovou pobídku lze poskytnout na výrobu audiovizuálního díla,

a) jehož výroba alespoň částečně probíhá v České republice,

b) které je

1. hraným nebo animovaným audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,

2. dokumentárním audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,

3. dílem hraného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 30 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech, nebo

4. dílem animovaného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 5 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech,

c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla

1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie49), což se prokazuje kulturním testem při podání žádosti o registraci,

2. je v souladu s právními předpisy České republiky a

3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost, a

d) jehož celková výše uznatelných nákladů dosáhne bez daně z přidané hodnoty alespoň

1. 15000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 1,

2. 2000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 2,

3. 8000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem jeden díl hraného audiovizuálního seriálu,

4. násobku částky 8000000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem více dílů hraného audiovizuálního seriálu,

5. 1000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem jeden díl animovaného audiovizuálního seriálu, nebo

6. násobku částky 1000000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem více dílů animovaného audiovizuálního seriálu.

(2) Pro účely filmových pobídek se výrobou audiovizuálního díla rozumí pořízení zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla, což zahrnuje

a) přípravné práce,

b) natáčení, v případě animovaných audiovizuálních děl animační práce a

c) dokončovací práce.

(3) Pobídkovým projektem se rozumí výroba audiovizuálního díla a související činnosti směřující k pořízení jeho zvukově obrazového záznamu, na něž jsou vynakládány uznatelné náklady podle odstavce 4. Součástí pobídkového projektu nejsou činnosti předcházející výrobě a tvořící vývoj audiovizuálního díla, mezi které patří zejména tvorba scénářů, na jejichž základě má být audiovizuální dílo vytvořeno a činnosti související se zajištěním finančních zdrojů jeho výroby. Je-li pobídkovým projektem jeden nebo více dílů hraného nebo animovaného audiovizuálního seriálu, zahrnou se do počtu dílů takového seriálu rozhodného pro určení výše uznatelných nákladů podle odstavce 1 písm. d) všechny další díly takového seriálu, jejichž, byť částečnou, výrobu v České republice zajišťuje stejný žadatel v období od podání žádosti o registraci pobídkového projektu do podání žádosti o filmovou pobídku, ledaže je výroba takových dílů součástí jiného pobídkového projektu.

(4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí bez daně z přidané hodnoty

a) správní poplatek zaplacený žadatelem při podání žádosti o registraci pobídkového projektu a dále náklady žadatele na dodávky zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem ze strany osoby, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována k dani z příjmů, za podmínky, že tomu odpovídající výnos takové osoby není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,

b) náklady žadatele na odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně z příjmů v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,

c) výnos žadatele mající povahu jeho odměny za zajištění výroby audiovizuálního díla nebo její části, který byl žadateli uhrazen před podáním žádosti o filmovou pobídku, je-li žadatel osobou, která není výrobcem ani koproducentem audiovizuálního díla, ale osobou, která na objednávku pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla zajišťuje výrobu audiovizuálního díla nebo její část v rámci pobídkového projektu a pokud takový výnos žadatele není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice. Výnos žadatele podle tohoto písmena však může být uznatelným nákladem nejvýše ve výši rozdílu celkových výnosů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a současně nejvýše ve výši 7 % celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu.

(5) Statut Fondu stanoví

a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů a podrobnější pravidla uznatelnosti nákladů,

b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,

c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,

d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky vyplývajících ze zákona, ze statutu Fondu nebo z rozhodnutí Fondu a

e) výčet činností, které spadají do výroby audiovizuálního díla pro účely filmových pobídek.

(6) Minimální délka trvání audiovizuálního díla podle odstavce 1 písm. b) musí být dodržena při prvním zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti takovým způsobem, pro které bylo především vytvořeno.

§ 43

Účel, forma a výše filmových pobídek

(1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.

(2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).

(3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou. Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.

(4) Filmová pobídka se poskytuje

a) ve výši odpovídající 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a) a c),

b) ve výši odpovídající 66 % z částky daně z příjmů vybrané nebo sražené v České republice z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b) a

c) pouze ve vztahu k uznatelným nákladům podle § 42 odst. 4 představujícím v souhrnu nejvýše 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla; pokud uznatelné náklady podle § 42 odst. 4 přesahují 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla, vychází se při výpočtu filmové pobídky nejdříve z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a), poté z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. c) a nakonec z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b), dokud není uvedené nejvýše přípustné výše uznatelných nákladů dosaženo.

(5) Na filmovou pobídku není právní nárok.

Oddíl 2

Rozhodování o filmové pobídce

§ 44

Žádost o registraci pobídkového projektu

(1) Žádost o registraci pobídkového projektu může podat jen osoba, která je daňovým rezidentem České republiky50) nebo je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, má na území České republiky stálou provozovnu51) a bude výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla, nebo pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla na objednávku zajistí výrobu audiovizuálního díla nebo jeho část.

(2) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o registraci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o registraci pobídkového projektu musí obsahovat vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu též kulturní test, jehož obsah stanoví statut Fondu, a další přílohy žádosti, které stanoví statut Fondu.

(4) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(5) Ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu může podat žádost o registraci pobídkového projektu více žadatelů.

(6) Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle § 47, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4. Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost podle § 47 ve vztahu k jinému pobídkovému projektu, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4, a to po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(7) Ředitel Fondu může z důvodu hodného zvláštního zřetele zastavit příjem žádostí o registraci pobídkového projektu. Sdělení o tom, že příjem žádostí o registraci pobídkového projektu je zastaven a dobu, po kterou toto opatření platí, Fond uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po takto vymezenou dobu nelze podávat žádosti o registraci pobídkového projektu.

§ 45

Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu

(1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o registraci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví. Byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v době podle § 44 odst. 7, Fond rovněž řízení o žádosti usnesením zastaví. V případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 44 odst. 1věty první, nebo byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v rozporu s § 44 odst. 6, Fond žádost zamítne.

(2) Pokud Fond podle odstavce 1 žádost o registraci pobídkového projektu nezastaví nebo nezamítne, předá žádost o registraci pobídkového projektu Komisi pro filmové pobídky (dále jen „Komise“), která ji posoudí z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a pokud určí, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, své stanovisko zdůvodní.

(3) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o registraci pobídkového projektu a zapíše pobídkový projekt do registračního seznamu pobídkových projektů. Fond v osvědčení o registraci stanoví lhůtu pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu a podmínky závazné pro žadatele při poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o registraci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.

(4) Registrační seznam pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, Fond žádost o registraci pobídkového projektu zamítne.

(6) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o registraci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.

(7) Žádost o registraci pobídkového projektu lze podat opakovaně, bylo-li o ní rozhodnuto podle odstavce 1 nebo 5. Žadatel může žádost o registraci shodného pobídkového projektu podat až po uplynutí lhůty pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu stanovené v osvědčení o registraci pobídkového projektu; pro účely posouzení uznatelnosti nákladů podle § 42 odst. 4 se v tomto případě za rozhodný považuje den podání opakované žádosti o registraci pobídkového projektu.

(8) Pro účely poskytování filmových pobídek se za shodné považují projekty, v jejichž rámci má být podle podaných žádostí realizována výroba audiovizuálního díla na základě téhož, třebaže pozměněného scénáře, a to bez ohledu na případnou změnu názvu.

§ 46

Žádost o evidenci pobídkového projektu

(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě určené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud

a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,

b) neporušil podmínky uvedené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, s výjimkou takových podmínek, jejichž porušení žadatelem je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné,

c) o evidenci shodného pobídkového projektu dosud nepožádala jiná osoba, ledaže osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na základě takové žádosti bylo zrušeno nebo jiné osobě marně uplynula lhůta pro podání žádosti o filmovou pobídku podle § 48,

d) osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47 ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4, a

e) žádné jiné osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4 v průběhu 2 předchozích let.

(2) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o evidenci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu rovněž přílohy, které stanoví statut Fondu.

§ 47

Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu

(1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem Fondu, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.

(2) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.

(3) Nepostupuje-li Fond podle odstavce 1 věty třetí nebo podle odstavce 2, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. Fond v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určí podmínky závazné pro žadatele, pokud jde o stanovení povinnosti podle § 50 odst. 3 písm. d), o dodržení lhůt při realizaci pobídkového projektu a o poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určit v souladu se žádostí o evidenci pobídkového projektu pro podání žádosti o pobídku kratší lhůtu, než je lhůta stanovená v § 48 odst. 1. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.

(4) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší podmínky v něm uvedené, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Pokud po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu vyjde najevo, že žadatel porušil v době předcházející vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu podmínky uvedené v osvědčení o registraci téhož pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(5) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že odpadne realizace pobídkového projektu, nebo k tomu, že v důsledku změny okolností nebude možno na výrobu audiovizuálního díla podat žádost o filmovou pobídku, je žadatel povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(6) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že se v důsledku změny okolností zvýší nebo sníží předpokládaná výše částky filmové pobídky o více než 5 % nebo o více než 1000000 Kč, je žadatel povinen podat žádost o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Fond vydá rozhodnutí o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(7) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestane splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, je povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Zjistí-li Fond jinak, že žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestal splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(8) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o evidenci pobídkového projektu, o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu a o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.

(9) Evidenci pobídkových projektů a lhůty Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 48

Žádost o filmovou pobídku

(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o filmovou pobídku, a to nejpozději do uplynutí 4 let ode dne, kdy mu bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, není-li v osvědčení o evidenci pobídkového projektu uvedena kratší lhůta, pokud

a) osvědčení o evidenci pobídkového projektu nebylo Fondem zrušeno,

b) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.

(2) Žádost o filmovou pobídku se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o filmovou pobídku musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Je-li součástí pobídkového projektu natáčení audiovizuálního díla v České republice v rozsahu alespoň 10 natáčecích dnů a nejde-li o animované audiovizuální dílo, lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat postupně dvakrát, pokaždé ve vztahu k odlišným uznatelným nákladům. První z obou žádostí lze podat nejdříve po ukončení natáčení audiovizuálního díla v České republice. Ve vztahu k první ze dvou takových postupných žádostí o filmovou pobídku však musí být splněn minimální limit uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. d). Jinak lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat pouze jednou, nebyla-li předchozí žádost zamítnuta nebo řízení o ní zastaveno.

(4) Částka odpovídající filmové pobídce podle žádosti o filmovou pobídku může být vyšší než částka předpokládané filmové pobídky uvedená v osvědčení o evidenci pobídkového projektu až o 5 %, nejvýše však o 1000000 Kč. Podává-li žadatel postupně 2 žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle odstavce 3, platí ustanovení věty první pro součet částek uvedených v obou žádostech o pobídku.

(5) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

(6) Součástí žádosti o filmovou pobídku je zpráva auditora, který je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu44) a který má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě a limit sjednaného pojistného plnění činí alespoň 100000000 Kč. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.

§ 49

Posouzení žádosti o filmovou pobídku

(1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.

(2) Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, Fond rozhodne o poskytnutí filmové pobídky. V opačném případě Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne. Obsahuje-li však žádost o filmovou pobídku částku odpovídající filmové pobídce vyšší, než jak vyplývá z tohoto zákona, Fond žádost nezamítne a v rozhodnutí o filmové pobídce určí výši filmové pobídky v souladu s tímto zákonem.

(3) Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne také v případě, že žadatel porušil podmínky uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné.

(4) Fond uvolní a vyplatí filmovou pobídku na účet žadatele do 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí o filmové pobídce, pokud žadatel v okamžiku vyplacení filmové pobídky splňuje podmínky podle § 50 odst. 2. Bankovní poplatky spojené s touto transakcí hradí žadatel.

(5) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o filmovou pobídku a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.

(6) Přehled poskytnutých filmových pobídek Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Přestane-li žadatel splňovat podmínky podle § 50 odst. 2 před vyplacením filmové pobídky, nebo vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňoval předpoklady pro vydání rozhodnutí o filmové pobídce, Fond rozhodnutí o filmové pobídce zruší. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení rozhodnutí o filmové pobídce se nelze odvolat.

§ 50

Příjemce filmové pobídky

(1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí

a) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu,

b) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

c) žadatel, kterému bylo doručeno rozhodnutí o filmové pobídce.

(2) Příjemce filmové pobídky

a) musí splňovat předpoklady podle § 39 odst. 1 a § 44 odst. 1,

b) nesmí být příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích45),

c) nesmí být osobou, jejíž majetek je postižen nařízeným výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

(3) Příjemce filmové pobídky je povinen

a) ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s pobídkovým projektem byly vedeny v oddělené analytické evidenci a tak, aby bylo prokazatelné, že příslušné účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a souvisejí s jeho realizací,

b) zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví o pobídkovém projektu po dobu 5 let od vyplacení filmové pobídky a na výzvu je poskytnout Fondu,

c) plnit podmínky obsažené v osvědčení o registraci pobídkového projektu a v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

d) v závěrečných titulcích audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, uvést, že výroba audiovizuálního díla byla podpořena filmovou pobídkou podle tohoto zákona, a to způsobem uvedeným v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

e) bezúplatně poskytnout Fondu kopii audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, na nosiči zvukově obrazového záznamu, a to do 6 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti.

(4) Porušení povinností podle odstavce 3 je považováno za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).

Oddíl 3

§ 51

Činnost Komise, její složení a rozhodování

(1) Komise

a) posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) a vydává k nim stanoviska,

b) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

(2) Komise je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 3 členové. Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

(3) Člen Komise je vyloučen z rozhodování o filmové pobídce v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Komise při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Komise se jednání nezúčastnil.

(4) Komise má 5 členů.

(5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti v oblasti audiovize, navržených profesními organizacemi. Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.

(6) Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.

(7) Komise na svém prvním jednání po jmenování členů Komise zvolí předsedu a místopředsedu.

(8) Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

(9) Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

(10) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Komise a postupu při jeho podávání, o volbě předsedy a místopředsedy Komise a o jednání a další činnosti Komise stanoví statut Fondu.

§ 52

Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi

(1) Členem Komise může být fyzická osoba, která je

a) plně svéprávná,

b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.

(3) Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Funkce člena Komise je neslučitelná se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

(5) Členství v Komisi zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Komise ministrovi,

c) dnem, kdy bylo členu Komise doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Komise omezena svéprávnost,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

f) dnem, kdy člen Komise získal funkci podle odstavce 2 nebo 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

(6) Ministr odvolá člena Komise z funkce, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Komise, nebo

e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).