Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 1 - Obecná ustanovení o filmových pobídkách

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 1

Obecná ustanovení o filmových pobídkách

§ 42

Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů

(1) Filmovou pobídku lze poskytnout na výrobu audiovizuálního díla,

a) jehož výroba alespoň částečně probíhá v České republice,

b) které je

1. hraným nebo animovaným audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,

2. dokumentárním audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,

3. dílem hraného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 30 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech, nebo

4. dílem animovaného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 5 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech,

c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla

1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie49), což se prokazuje kulturním testem při podání žádosti o registraci,

2. je v souladu s právními předpisy České republiky a

3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost, a

d) jehož celková výše uznatelných nákladů dosáhne bez daně z přidané hodnoty alespoň

1. 15000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 1,

2. 2000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 2,

3. 8000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem jeden díl hraného audiovizuálního seriálu,

4. násobku částky 8000000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem více dílů hraného audiovizuálního seriálu,

5. 1000000 Kč v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem jeden díl animovaného audiovizuálního seriálu, nebo

6. násobku částky 1000000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem více dílů animovaného audiovizuálního seriálu.

(2) Pro účely filmových pobídek se výrobou audiovizuálního díla rozumí pořízení zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla, což zahrnuje

a) přípravné práce,

b) natáčení, v případě animovaných audiovizuálních děl animační práce a

c) dokončovací práce.

(3) Pobídkovým projektem se rozumí výroba audiovizuálního díla a související činnosti směřující k pořízení jeho zvukově obrazového záznamu, na něž jsou vynakládány uznatelné náklady podle odstavce 4. Součástí pobídkového projektu nejsou činnosti předcházející výrobě a tvořící vývoj audiovizuálního díla, mezi které patří zejména tvorba scénářů, na jejichž základě má být audiovizuální dílo vytvořeno a činnosti související se zajištěním finančních zdrojů jeho výroby. Je-li pobídkovým projektem jeden nebo více dílů hraného nebo animovaného audiovizuálního seriálu, zahrnou se do počtu dílů takového seriálu rozhodného pro určení výše uznatelných nákladů podle odstavce 1 písm. d) všechny další díly takového seriálu, jejichž, byť částečnou, výrobu v České republice zajišťuje stejný žadatel v období od podání žádosti o registraci pobídkového projektu do podání žádosti o filmovou pobídku, ledaže je výroba takových dílů součástí jiného pobídkového projektu.

(4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí bez daně z přidané hodnoty

a) správní poplatek zaplacený žadatelem při podání žádosti o registraci pobídkového projektu a dále náklady žadatele na dodávky zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem ze strany osoby, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována k dani z příjmů, za podmínky, že tomu odpovídající výnos takové osoby není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,

b) náklady žadatele na odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně z příjmů v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,

c) výnos žadatele mající povahu jeho odměny za zajištění výroby audiovizuálního díla nebo její části, který byl žadateli uhrazen před podáním žádosti o filmovou pobídku, je-li žadatel osobou, která není výrobcem ani koproducentem audiovizuálního díla, ale osobou, která na objednávku pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla zajišťuje výrobu audiovizuálního díla nebo její část v rámci pobídkového projektu a pokud takový výnos žadatele není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice. Výnos žadatele podle tohoto písmena však může být uznatelným nákladem nejvýše ve výši rozdílu celkových výnosů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a současně nejvýše ve výši 7 % celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu.

(5) Statut Fondu stanoví

a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů a podrobnější pravidla uznatelnosti nákladů,

b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,

c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,

d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky vyplývajících ze zákona, ze statutu Fondu nebo z rozhodnutí Fondu a

e) výčet činností, které spadají do výroby audiovizuálního díla pro účely filmových pobídek.

(6) Minimální délka trvání audiovizuálního díla podle odstavce 1 písm. b) musí být dodržena při prvním zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti takovým způsobem, pro které bylo především vytvořeno.

§ 43

Účel, forma a výše filmových pobídek

(1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.

(2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).

(3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou. Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.

(4) Filmová pobídka se poskytuje

a) ve výši odpovídající 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a) a c),

b) ve výši odpovídající 66 % z částky daně z příjmů vybrané nebo sražené v České republice z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b) a

c) pouze ve vztahu k uznatelným nákladům podle § 42 odst. 4 představujícím v souhrnu nejvýše 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla; pokud uznatelné náklady podle § 42 odst. 4 přesahují 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla, vychází se při výpočtu filmové pobídky nejdříve z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a), poté z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. c) a nakonec z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b), dokud není uvedené nejvýše přípustné výše uznatelných nákladů dosaženo.

(5) Na filmovou pobídku není právní nárok.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).