Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 2 - Rozhodování o filmové pobídce

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 2

Rozhodování o filmové pobídce

§ 44

Žádost o registraci pobídkového projektu

(1) Žádost o registraci pobídkového projektu může podat jen osoba, která je daňovým rezidentem České republiky50) nebo je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, má na území České republiky stálou provozovnu51) a bude výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla, nebo pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla na objednávku zajistí výrobu audiovizuálního díla nebo jeho část.

(2) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o registraci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o registraci pobídkového projektu musí obsahovat vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu též kulturní test, jehož obsah stanoví statut Fondu, a další přílohy žádosti, které stanoví statut Fondu.

(4) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(5) Ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu může podat žádost o registraci pobídkového projektu více žadatelů.

(6) Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle § 47, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4. Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost podle § 47 ve vztahu k jinému pobídkovému projektu, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4, a to po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(7) Ředitel Fondu může z důvodu hodného zvláštního zřetele zastavit příjem žádostí o registraci pobídkového projektu. Sdělení o tom, že příjem žádostí o registraci pobídkového projektu je zastaven a dobu, po kterou toto opatření platí, Fond uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po takto vymezenou dobu nelze podávat žádosti o registraci pobídkového projektu.

§ 45

Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu

(1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o registraci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví. Byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v době podle § 44 odst. 7, Fond rovněž řízení o žádosti usnesením zastaví. V případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 44 odst. 1věty první, nebo byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v rozporu s § 44 odst. 6, Fond žádost zamítne.

(2) Pokud Fond podle odstavce 1 žádost o registraci pobídkového projektu nezastaví nebo nezamítne, předá žádost o registraci pobídkového projektu Komisi pro filmové pobídky (dále jen „Komise“), která ji posoudí z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a pokud určí, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, své stanovisko zdůvodní.

(3) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o registraci pobídkového projektu a zapíše pobídkový projekt do registračního seznamu pobídkových projektů. Fond v osvědčení o registraci stanoví lhůtu pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu a podmínky závazné pro žadatele při poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o registraci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.

(4) Registrační seznam pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, Fond žádost o registraci pobídkového projektu zamítne.

(6) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o registraci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.

(7) Žádost o registraci pobídkového projektu lze podat opakovaně, bylo-li o ní rozhodnuto podle odstavce 1 nebo 5. Žadatel může žádost o registraci shodného pobídkového projektu podat až po uplynutí lhůty pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu stanovené v osvědčení o registraci pobídkového projektu; pro účely posouzení uznatelnosti nákladů podle § 42 odst. 4 se v tomto případě za rozhodný považuje den podání opakované žádosti o registraci pobídkového projektu.

(8) Pro účely poskytování filmových pobídek se za shodné považují projekty, v jejichž rámci má být podle podaných žádostí realizována výroba audiovizuálního díla na základě téhož, třebaže pozměněného scénáře, a to bez ohledu na případnou změnu názvu.

§ 46

Žádost o evidenci pobídkového projektu

(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě určené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud

a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,

b) neporušil podmínky uvedené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, s výjimkou takových podmínek, jejichž porušení žadatelem je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné,

c) o evidenci shodného pobídkového projektu dosud nepožádala jiná osoba, ledaže osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na základě takové žádosti bylo zrušeno nebo jiné osobě marně uplynula lhůta pro podání žádosti o filmovou pobídku podle § 48,

d) osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47 ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4, a

e) žádné jiné osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4 v průběhu 2 předchozích let.

(2) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o evidenci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu rovněž přílohy, které stanoví statut Fondu.

§ 47

Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu

(1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem Fondu, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.

(2) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.

(3) Nepostupuje-li Fond podle odstavce 1 věty třetí nebo podle odstavce 2, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. Fond v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určí podmínky závazné pro žadatele, pokud jde o stanovení povinnosti podle § 50 odst. 3 písm. d), o dodržení lhůt při realizaci pobídkového projektu a o poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určit v souladu se žádostí o evidenci pobídkového projektu pro podání žádosti o pobídku kratší lhůtu, než je lhůta stanovená v § 48 odst. 1. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.

(4) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší podmínky v něm uvedené, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Pokud po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu vyjde najevo, že žadatel porušil v době předcházející vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu podmínky uvedené v osvědčení o registraci téhož pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(5) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že odpadne realizace pobídkového projektu, nebo k tomu, že v důsledku změny okolností nebude možno na výrobu audiovizuálního díla podat žádost o filmovou pobídku, je žadatel povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(6) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že se v důsledku změny okolností zvýší nebo sníží předpokládaná výše částky filmové pobídky o více než 5 % nebo o více než 1000000 Kč, je žadatel povinen podat žádost o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Fond vydá rozhodnutí o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(7) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestane splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, je povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Zjistí-li Fond jinak, že žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestal splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.

(8) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o evidenci pobídkového projektu, o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu a o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.

(9) Evidenci pobídkových projektů a lhůty Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 48

Žádost o filmovou pobídku

(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o filmovou pobídku, a to nejpozději do uplynutí 4 let ode dne, kdy mu bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, není-li v osvědčení o evidenci pobídkového projektu uvedena kratší lhůta, pokud

a) osvědčení o evidenci pobídkového projektu nebylo Fondem zrušeno,

b) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.

(2) Žádost o filmovou pobídku se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o filmovou pobídku musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Je-li součástí pobídkového projektu natáčení audiovizuálního díla v České republice v rozsahu alespoň 10 natáčecích dnů a nejde-li o animované audiovizuální dílo, lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat postupně dvakrát, pokaždé ve vztahu k odlišným uznatelným nákladům. První z obou žádostí lze podat nejdříve po ukončení natáčení audiovizuálního díla v České republice. Ve vztahu k první ze dvou takových postupných žádostí o filmovou pobídku však musí být splněn minimální limit uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. d). Jinak lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat pouze jednou, nebyla-li předchozí žádost zamítnuta nebo řízení o ní zastaveno.

(4) Částka odpovídající filmové pobídce podle žádosti o filmovou pobídku může být vyšší než částka předpokládané filmové pobídky uvedená v osvědčení o evidenci pobídkového projektu až o 5 %, nejvýše však o 1000000 Kč. Podává-li žadatel postupně 2 žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle odstavce 3, platí ustanovení věty první pro součet částek uvedených v obou žádostech o pobídku.

(5) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

(6) Součástí žádosti o filmovou pobídku je zpráva auditora, který je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu44) a který má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě a limit sjednaného pojistného plnění činí alespoň 100000000 Kč. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.

§ 49

Posouzení žádosti o filmovou pobídku

(1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.

(2) Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, Fond rozhodne o poskytnutí filmové pobídky. V opačném případě Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne. Obsahuje-li však žádost o filmovou pobídku částku odpovídající filmové pobídce vyšší, než jak vyplývá z tohoto zákona, Fond žádost nezamítne a v rozhodnutí o filmové pobídce určí výši filmové pobídky v souladu s tímto zákonem.

(3) Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne také v případě, že žadatel porušil podmínky uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné.

(4) Fond uvolní a vyplatí filmovou pobídku na účet žadatele do 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí o filmové pobídce, pokud žadatel v okamžiku vyplacení filmové pobídky splňuje podmínky podle § 50 odst. 2. Bankovní poplatky spojené s touto transakcí hradí žadatel.

(5) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o filmovou pobídku a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.

(6) Přehled poskytnutých filmových pobídek Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Přestane-li žadatel splňovat podmínky podle § 50 odst. 2 před vyplacením filmové pobídky, nebo vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňoval předpoklady pro vydání rozhodnutí o filmové pobídce, Fond rozhodnutí o filmové pobídce zruší. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení rozhodnutí o filmové pobídce se nelze odvolat.

§ 50

Příjemce filmové pobídky

(1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí

a) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu,

b) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

c) žadatel, kterému bylo doručeno rozhodnutí o filmové pobídce.

(2) Příjemce filmové pobídky

a) musí splňovat předpoklady podle § 39 odst. 1 a § 44 odst. 1,

b) nesmí být příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích45),

c) nesmí být osobou, jejíž majetek je postižen nařízeným výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

(3) Příjemce filmové pobídky je povinen

a) ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s pobídkovým projektem byly vedeny v oddělené analytické evidenci a tak, aby bylo prokazatelné, že příslušné účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a souvisejí s jeho realizací,

b) zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví o pobídkovém projektu po dobu 5 let od vyplacení filmové pobídky a na výzvu je poskytnout Fondu,

c) plnit podmínky obsažené v osvědčení o registraci pobídkového projektu a v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

d) v závěrečných titulcích audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, uvést, že výroba audiovizuálního díla byla podpořena filmovou pobídkou podle tohoto zákona, a to způsobem uvedeným v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,

e) bezúplatně poskytnout Fondu kopii audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, na nosiči zvukově obrazového záznamu, a to do 6 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti.

(4) Porušení povinností podle odstavce 3 je považováno za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).