Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

HLAVA V

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1

Společná ustanovení

§ 57

(1) Za účelem doložení skutečnosti, že autorská práva nebo práva výkonného umělce připadla státu, poskytuje Ministerstvo vnitra Fondu na vyžádání způsobem umožňujícím dálkový přístup o zemřelých nositelích autorských práv

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d) datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 57a

Intenzita veřejné podpory

(1) Intenzita veřejné podpory, jíž se pro účely tohoto zákona rozumí objem veřejné podpory poskytnuté na projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta podpora podle tohoto zákona, nesmí přesáhnout

a) 60 % celkových nákladů projektu, jde-li o projekt, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b), a který je realizován v koprodukci žadatele o podporu kinematografie a jednoho nebo více koproducentů s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území jiného členského státu Úmluvy, nebo

b) 50 % celkových nákladů projektu v ostatních případech.

(2) Intenzita veřejné podpory podle odstavce 1 může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu, jde-li o kulturně náročný projekt, nebo je-li v rámci projektu realizován vývoj, výroba, distribuce nebo propagace kulturně náročného audiovizuálního díla.

(3) Kritéria pro posouzení kulturní náročnosti projektu nebo audiovizuálního díla podle odstavce 2 stanoví statut Fondu. To, zda příslušný projekt nebo audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie podle tohoto zákona, je kulturně náročným projektem nebo audiovizuálním dílem a to, jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, stanoví Rada v rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie, s výjimkou podle následující věty. To, zda audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta filmová pobídka a ve vztahu ke kterému nebylo ke dni podání žádosti o filmovou pobídku vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. b), je kulturně náročným audiovizuálním dílem a jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, určí stanoviskem Komise. Stanovisko Komise je pro Fond závazné při stanovení podmínek poskytnutí filmové pobídky v rozhodnutí o filmové pobídce.

(4) Za veřejnou podporu se považuje podpora kinematografie a filmová pobídka podle tohoto zákona a veškeré další zdroje mající povahu veřejné podpory49), poskytnuté na realizaci projektu žadateli o podporu kinematografie nebo žadateli o filmovou pobídku a všem ostatním fyzickým nebo právnickým osobám, které se účastní financování projektu. Za celkové náklady projektu se považují náklady na realizaci celého projektu vynaložené žadatelem o podporu kinematografie, žadatelem o filmovou pobídku nebo jinými osobami účastnícími se realizace projektu. V případě filmových pobídek se pro tento účel projektem rozumí celá výroba audiovizuálního díla, nikoli jen část výroby, realizovaná v rámci pobídkového projektu.

(5) Statut Fondu stanoví postup při zjišťování a prokazování intenzity veřejné podpory.

Díl 2

Přechodná ustanovení

§ 58

(1) Zrušuje se Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Ministerstvo podá návrh na výmaz Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie z obchodního rejstříku do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Fond je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Fond stává příslušným hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byl v uvedeném dni příslušný hospodařit Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a přecházejí na něj jeho závazky. Týmž dnem vstupuje Fond do všech práv a povinností z právních vztahů, jejichž účastníkem byl Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

§ 59

(1) Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vykonává do 4. dubna 2015 funkci Rady. Po dobu výkonu funkce členů Rady náleží členům Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie odměna stanovená podle § 14 odst. 6. Nového předsedu a místopředsedu Rada zvolí v případě, že většina jejích členů to navrhne.

(2) Poslanecká sněmovna při volbě prvních členů Rady losem určí, kterým členům Rady skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Rady skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Rady skončí funkční období po 3 letech.

(3) První schůzi Rady svolá ministr nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl zvolen šestý člen Rady.

(4) Na první schůzi Rady podle odstavce 3 zvolí Rada ze svých členů předsedu a místopředsedu.

§ 60

O žádostech, předložených Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne Fond podle dosavadních právních předpisů.

§ 61

Řízení o správních deliktech a řízení o vymáhání nedoplatků, která byla zahájena a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí ministerstvo podle dosavadních právních předpisů.

§ 62

V řízení o projektech, která byla zahájena do dne účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních předpisů s tím, že poskytování filmových pobídek přebírá Fond.

§ 63

Plnění nabídkové povinnosti vůči Archivu, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 64

Vyúčtování a odvod příplatku k ceně vstupného podle dosavadních právních předpisů provede pořadatel do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 65

Evidence audiovizuálních děl, které byly vedeny podle § 1a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo převede na Archiv do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 66

Národní filmový archiv zřízený podle dosavadních předpisů se pokládá za Archiv podle tohoto zákona.

Díl 3

Zrušovací ustanovení

§ 67

Zrušuje se:

1. Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

2. Zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).