Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 1 - Společná ustanovení

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 1

Společná ustanovení

§ 57

(1) Za účelem doložení skutečnosti, že autorská práva nebo práva výkonného umělce připadla státu, poskytuje Ministerstvo vnitra Fondu na vyžádání způsobem umožňujícím dálkový přístup o zemřelých nositelích autorských práv

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d) datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 57a

Intenzita veřejné podpory

(1) Intenzita veřejné podpory, jíž se pro účely tohoto zákona rozumí objem veřejné podpory poskytnuté na projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta podpora podle tohoto zákona, nesmí přesáhnout

a) 60 % celkových nákladů projektu, jde-li o projekt, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b), a který je realizován v koprodukci žadatele o podporu kinematografie a jednoho nebo více koproducentů s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území jiného členského státu Úmluvy, nebo

b) 50 % celkových nákladů projektu v ostatních případech.

(2) Intenzita veřejné podpory podle odstavce 1 může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu, jde-li o kulturně náročný projekt, nebo je-li v rámci projektu realizován vývoj, výroba, distribuce nebo propagace kulturně náročného audiovizuálního díla.

(3) Kritéria pro posouzení kulturní náročnosti projektu nebo audiovizuálního díla podle odstavce 2 stanoví statut Fondu. To, zda příslušný projekt nebo audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie podle tohoto zákona, je kulturně náročným projektem nebo audiovizuálním dílem a to, jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, stanoví Rada v rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie, s výjimkou podle následující věty. To, zda audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta filmová pobídka a ve vztahu ke kterému nebylo ke dni podání žádosti o filmovou pobídku vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. b), je kulturně náročným audiovizuálním dílem a jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, určí stanoviskem Komise. Stanovisko Komise je pro Fond závazné při stanovení podmínek poskytnutí filmové pobídky v rozhodnutí o filmové pobídce.

(4) Za veřejnou podporu se považuje podpora kinematografie a filmová pobídka podle tohoto zákona a veškeré další zdroje mající povahu veřejné podpory49), poskytnuté na realizaci projektu žadateli o podporu kinematografie nebo žadateli o filmovou pobídku a všem ostatním fyzickým nebo právnickým osobám, které se účastní financování projektu. Za celkové náklady projektu se považují náklady na realizaci celého projektu vynaložené žadatelem o podporu kinematografie, žadatelem o filmovou pobídku nebo jinými osobami účastnícími se realizace projektu. V případě filmových pobídek se pro tento účel projektem rozumí celá výroba audiovizuálního díla, nikoli jen část výroby, realizovaná v rámci pobídkového projektu.

(5) Statut Fondu stanoví postup při zjišťování a prokazování intenzity veřejné podpory.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).