Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 2 - Přechodná ustanovení

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 2

Přechodná ustanovení

§ 58

(1) Zrušuje se Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Ministerstvo podá návrh na výmaz Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie z obchodního rejstříku do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Fond je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Fond stává příslušným hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byl v uvedeném dni příslušný hospodařit Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a přecházejí na něj jeho závazky. Týmž dnem vstupuje Fond do všech práv a povinností z právních vztahů, jejichž účastníkem byl Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

§ 59

(1) Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vykonává do 4. dubna 2015 funkci Rady. Po dobu výkonu funkce členů Rady náleží členům Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie odměna stanovená podle § 14 odst. 6. Nového předsedu a místopředsedu Rada zvolí v případě, že většina jejích členů to navrhne.

(2) Poslanecká sněmovna při volbě prvních členů Rady losem určí, kterým členům Rady skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Rady skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Rady skončí funkční období po 3 letech.

(3) První schůzi Rady svolá ministr nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl zvolen šestý člen Rady.

(4) Na první schůzi Rady podle odstavce 3 zvolí Rada ze svých členů předsedu a místopředsedu.

§ 60

O žádostech, předložených Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne Fond podle dosavadních právních předpisů.

§ 61

Řízení o správních deliktech a řízení o vymáhání nedoplatků, která byla zahájena a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí ministerstvo podle dosavadních právních předpisů.

§ 62

V řízení o projektech, která byla zahájena do dne účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních předpisů s tím, že poskytování filmových pobídek přebírá Fond.

§ 63

Plnění nabídkové povinnosti vůči Archivu, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 64

Vyúčtování a odvod příplatku k ceně vstupného podle dosavadních právních předpisů provede pořadatel do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 65

Evidence audiovizuálních děl, které byly vedeny podle § 1a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo převede na Archiv do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 66

Národní filmový archiv zřízený podle dosavadních předpisů se pokládá za Archiv podle tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).