Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 1 - Státní fond kinematografie

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 1

Státní fond kinematografie

Oddíl 1

Postavení Státního fondu kinematografie

§ 9

(1) Zřizuje se Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) se sídlem v Praze.

(2) Fond je státním fondem23), který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky.

(3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci, hospodaření Fondu a poskytování podpor kinematografie a poskytování filmových pobídek stanoví statut Fondu. Statut Fondu dále upraví podrobnosti ve věcech, o nichž to stanoví tento zákon. Návrh statutu Fondu předkládá Rada Fondu (dále jen „Rada“) ministru kultury (dále jen „ministr“). Rada zahrne do návrhu statutu Fondu ustanovení týkající se filmových pobídek, která jí byla předložena ředitelem Fondu. Statut Fondu schvaluje vláda na návrh ministra.

(4) Fond patří do působnosti ministerstva. Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem Fondu.

(5) Ministerstvo předkládá vládě návrh rozpočtu Fondu vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně spolu s návrhem státního rozpočtu.

(6) Není-li Poslaneckou sněmovnou schválen rozpočet Fondu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Fondu schváleným pro předchozí rozpočtový rok.

(7) Fond vede účetnictví podle jiného právního předpisu24). Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do 3 měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

Oddíl 2

Činnost Fondu

§ 10

Úkoly a činnost Fondu

(1) Fond zejména

a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy25) a správních poplatků podle tohoto zákona,

b) vede evidenci v oblasti audiovize,

c) poskytuje podporu kinematografie,

d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu26),

e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu27), a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu17),

f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,

g) poskytuje filmové pobídky,

h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy28).

(2) Fond zveřejňuje svou schválenou výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Oddíl 3

Orgány Fondu

§ 11

Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti

(1) Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Dozorčí výbor (dále jen „Výbor“).

(2) Členové Rady, Výboru a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli.

(3) Úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti Fondu plní kancelář Fondu.

(4) Náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu jsou financovány z dotace poskytnuté ministerstvem.

§ 12

Ředitel Fondu

(1) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr.

(2) Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel Fondu odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

(3) Ředitel Fondu zejména

a) vykonává rozhodnutí Rady o podpoře kinematografie,

b) kontroluje závěrečné vyúčtování podpory kinematografie,

c) rozhoduje o filmových pobídkách,

d) vydává rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu podle § 53,

e) prošetřuje zjištění a podezření Výboru o tom, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v rozporu s účelem stanoveným v rozhodnutí o podpoře kinematografie nebo nehospodárně, a informuje o svých zjištěních Radu a

f) rozhoduje ve věcech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Fondu.

§ 13

Rada

(1) Rada

a) stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie,

b) stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby,

c) rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a její výši, a to s přihlédnutím k expertní analýze, a

d) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

(2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 5 členů. Rada rozhoduje většinou hlasů, není-li dále stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, platí, že návrh nebyl přijat.

(3) Člen Rady je vyloučen z rozhodování o podpoře kinematografie v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Rady při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Rady se jednání nezúčastnil.

§ 14

Složení a jednání Rady

(1) Rada má 9 členů.

(2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie jemu navržených občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření (dále jen „profesní organizace“), s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

(3) Funkční období členů Rady je 3 roky. Každý rok je Poslaneckou sněmovnou volena jedna třetina členů Rady. Opětovné zvolení je možné. Do doby zvolení nového člena Rady se prodlužuje funkční období původního člena Rady, nejdéle však o 12 měsíců.

(4) Rada na nejbližším jednání po zvolení třetiny členů podle odstavce 3 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda řídí činnost Rady a svolává její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Rady.

(5) Členství v Radě je veřejnou funkcí a výkon této funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu29).

(6) Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Rady náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

(7) Člen Rady je povinen při jednání Rady, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Rady ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(8) Podrobnosti o jednání Rady stanoví statut Fondu.

§ 15

Předpoklady členství v Radě

(1) Členem Rady může být fyzická osoba, která je

a) způsobilá k právním úkonům,

b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.

(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Členství v Radě je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

§ 16

Zánik členství v Radě

(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny,

c) dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven způsobilosti k právním úkonům,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

f) dnem, kdy člen Rady získal funkci podle § 15 odst. 2 nebo 3 anebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu.

(2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady z funkce na návrh ministra, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Rady, nebo

e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Rady.

(3) Za člena Rady, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která zbývala do konce funkčního období členovi Rady, jehož členství zaniklo.

§ 17

Výbor

(1) Výbor

a) dohlíží na to, zda prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v souladu s účelem, který je uveden v rozhodnutí o poskytnutí podpory,

b) v případě zjištění, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity neúčelně nebo nehospodárně, nebo v případě podezření na takovéto využití těchto prostředků, neprodleně předá svá zjištění nebo podezření spolu s podklady, jež má k dispozici, řediteli Fondu k prošetření,

c) vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu podle tohoto zákona v předchozím kalendářním roce a

d) plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.

(2) Členové Výboru jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Fondu v držení Fondu týkajících se využití prostředků tvořících finanční podporu kinematografie příjemci podpory kinematografie po ukončení projektu, na jehož realizaci byla podpora poskytnuta, a aniž by tím byla dotčena práva podle jiných právních předpisů30).

§ 18

Složení a rozhodování Výboru

(1) Výbor má 9 členů.

(2) Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona, a to na návrh takovýchto poplatníků.

(3) Funkční období členů Výboru je 3 roky. Každý rok je ministrem jmenována jedna třetina členů Výboru. Opětovné jmenování je možné.

(4) Výbor volí ze svých členů každoročně předsedu a místopředsedu.

(5) Předseda řídí činnost Výboru a svolává jeho jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Výboru.

(6) Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.

(7) Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní alespoň 5 členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů, není-li stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

(8) Člen Výboru je povinen při jednání Výboru, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Výboru ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(9) Podrobnosti o jednání Výboru stanoví statut Fondu.

§ 19

Předpoklady členství ve Výboru

(1) Členem Výboru může být fyzická osoba, která je

a) způsobilá k právním úkonům,

b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.

(3) Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Členství ve Výboru je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

§ 20

Zánik členství ve Výboru

(1) Členství ve Výboru zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Výboru ministrovi,

c) dnem, kdy bylo členu Výboru doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru zbaven způsobilosti k právním úkonům,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru odsouzen pro úmyslný trestný čin,

f) dnem, kdy člen Výboru získal funkci podle § 19 odst. 2 nebo 3 nebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu, nebo

g) dnem, kdy zanikl poplatník, který člena Výboru navrhl.

(2) Ministr odvolá člena Výboru z funkce, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru, nebo

e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Výboru.

(3) Za člena Výboru, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která mu zbývá do konce funkčního období.

Oddíl 4

Experti a expertní analýza

§ 21

Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce

(1) Kancelář Fondu vyzve profesní organizace, aby navrhly za každou organizaci obsahové a ekonomické experty pro každý jednotlivý dotační okruh podle § 31.

(2) Expertem může být fyzická osoba, která

a) je způsobilá k právním úkonům,

b) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,

c) je uznávanou a zkušenou osobností v oblasti kinematografie a

d) nebyla v posledních 3 letech odvolána z funkce experta.

(3) Funkce experta je neslučitelná s funkcí člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Funkce experta je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

(5) Ministr na základě návrhů podle odstavce 1 a na doporučení Rady jmenuje experty obsahové a ekonomické.

(6) Expert je úřední osobou podle správního řádu31).

§ 22

Činnost experta a zánik funkce

(1) Kancelář Fondu vytvoří ze jmenovaných expertů veřejný seznam, ze kterého bude ředitel Fondu nebo jím pověřený zaměstnanec Fondu za přítomnosti alespoň dvou členů Rady k tomu pověřených Radou, losem vybírat experty, kteří vytvoří expertní analýzy. Tento seznam je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnosti o postupu a způsobu ověření losování a zveřejnění jeho výsledku stanoví statut Fondu.

(2) Funkce experta zaniká

a) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce experta ministrovi,

b) dnem, kdy bylo expertovi doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert zbaven způsobilosti k právním úkonům,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

e) dnem, kdy expert získal funkci podle § 21 odst. 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

(3) Ministr odvolá experta na návrh Rady, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce experta, nebo

e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

(4) Pokud funkce experta zanikla nebo pokud byl expert odvolán, kancelář Fondu vyškrtne experta ze seznamu podle odstavce 1.

§ 23

Expertní analýza

(1) Účelem expertní analýzy je vytvořit kvalifikovaný podklad pro odborné posouzení obsahu a ekonomické stránky projektu, jehož podpora je předmětem žádosti o podporu kinematografie. Expertní analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí Rady.

(2) Kancelář Fondu zajišťuje ke každé žádosti o podporu kinematografie jednu obsahovou a jednu ekonomickou expertní analýzu. Rada si může vyžádat další expertní analýzu.

(3) Náležitosti obsahové a ekonomické expertní analýzy a maximální výši odměny experta stanoví statut Fondu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).