Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 2 - Zdroje a výdaje Fondu

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 2

Zdroje a výdaje Fondu

§ 24

Zdroje a výdaje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména

a) poplatek z vysílání reklamy25),

b) audiovizuální poplatky,

c) správní poplatky podle tohoto zákona,

d) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,

e) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,

f) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,

g) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,

h) příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,

i) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,

j) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce17),

k) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,

l) dary, dědictví a odkazy pro Fond,

m) odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále,

n) dotace ze státního rozpočtu,

o) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a

p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy33).

(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu ke konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) a o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3.

(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až n) a odstavce 1 písm. p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty ze státního rozpočtu. Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. o) se hradí poskytování filmových pobídek.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).