Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 3 - Audiovizuální poplatky

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 3

Audiovizuální poplatky

§ 25

Vymezení audiovizuálních poplatků

Audiovizuálními poplatky jsou:

a) poplatek z kinematografického představení,

b) poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a

c) poplatek z převzatého televizního vysílání.

§ 26

Poplatek z kinematografického představení

(1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.

(2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(3) Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

(4) Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.

(6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména

a) datum pořádání kinematografického představení,

b) výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení,

c) počet pořádání kinematografického představení.

§ 28

Poplatek z převzatého televizního vysílání

(1) Plátcem poplatku z převzatého televizního vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu34).

(2) Předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

(3) Základem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

(4) Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

(6) Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuto převzaté televizní vysílání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

§ 29

Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům

(1) Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

(2) Základ audiovizuálního poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

(4) Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je plátce povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, k němuž se vztahují.

(5) Plátce audiovizuálního poplatku je povinen podat poplatkové přiznání. Lhůtu pro podání poplatkového přiznání nelze prodloužit.

(6) Formu a strukturu poplatkového přiznání, včetně předepsaných údajů zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Výnos z audiovizuálního poplatku je příjmem Fondu a správcem tohoto poplatku je Fond.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).