Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 5 - Poskytování podpory kinematografie

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 5

Poskytování podpory kinematografie

Oddíl 1

Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

§ 31

Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků

(1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů

a) vývoj českého kinematografického díla,

b) výroba českého kinematografického díla,

c) distribuce kinematografického díla,

d) projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,

e) propagace českého kinematografického díla,

f) publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,

g) zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví,

h) vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,

i) filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie, nebo

j) ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

(2) Statut Fondu stanoví

a) výši prostředků poskytovaných Fondem, zejména odhad celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1 a maximální výši dotace na projekt v procentech nebo v konkrétní částce,

b) uznatelnost nákladů, a to seznam uznatelných nákladů podle jednotlivých okruhů nebo typu projektu a pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů,

c) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti.

§ 32

Forma podpory kinematografie

(1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku.

(2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve smlouvě je sjednáno zvláštní ustanovení o podílu Fondu na zisku z projektu.

Oddíl 2

Žádost o podporu kinematografie

§ 33

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie

(1) Kancelář Fondu po projednání v Radě vyhlašuje alespoň čtyřikrát ročně výzvu k podávání žádostí o podporu kinematografie na jednotlivé dotační okruhy podle § 31 (dále jen „výzva“).

(2) Ve výzvě se uvede počátek lhůty k podávání žádostí o podporu kinematografie, lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie, která nesmí být kratší než jeden měsíc od vyhlášení výzvy, a výčet dotačních okruhů podle § 31, na které se výzva vztahuje.

(3) Bližší podmínky vyhlašování výzev stanoví statut Fondu.

§ 34

Žádost o podporu kinematografie

(1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup36).

(2) Při podání žádosti o podporu kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(3) Žádost o podporu kinematografie obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu dále

a) označení, charakteristiku a harmonogram projektu, o jehož podporu se žadatel uchází,

b) předpokládanou výši nákladů a údaje o finančním zajištění projektu,

c) údaje o případné zahraniční účasti na projektu,

d) žadatelem upřednostňovanou formu podpory kinematografie a její výši; pokud žadatel požaduje pouze konkrétní formu podpory kinematografie a její výši, výslovně to v žádosti uvede,

e) souhlas s uveřejněním žádosti,

f) číslo bankovního účtu žadatele.

(4) Součástí žádosti o podporu kinematografie jsou dokumenty, jimiž žadatel osvědčí splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až g).

(5) K žádosti o podporu kinematografie žadatel připojí dokumenty rozhodné pro její posouzení, které pro každý dotační okruh podle § 31 stanoví statut Fondu.

Oddíl 3

Rozhodování o podpoře kinematografie

§ 35

Rozhodování o podpoře kinematografie

(1) Rada není při rozhodování o podpoře kinematografie vázána žadatelem upřednostňovanou formou podpory kinematografie, pokud žadatel nepožadoval pouze konkrétní formu podpory kinematografie, ani požadovanou výší podpory.

(2) Rada při hodnocení žádosti o podporu kinematografie posuzuje, s přihlédnutím k expertním analýzám zpracovaným k příslušnému projektu, zejména

a) kvalitu projektu,

b) přínos projektu k rozvoji a rozmanitosti české a evropské kinematografie,

c) kulturní význam projektu pro českou kinematografii,

d) ekonomickou realizovatelnost projektu,

e) tvůrčí a technickou účast mladých a začínajících filmových profesionálů,

f) přínos projektu k ekonomické životaschopnosti a k posílení nezávislosti a identity české kinematografie,

g) uměleckou nebo dokumentární hodnotu zpracování národnostní tematiky, je-li projekt na tuto tematiku zaměřen, a

h) předchozí práce autora nebo výrobce v případě projektu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Rozhodnutí o podpoře kinematografie musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a) formu a výši podpory kinematografie,

b) účel, na který je podpora kinematografie poskytována,

c) podmínky použití podpory kinematografie,

d) stanovení základních podmínek pro sjednání podílu Fondu na případném zisku z projektu podle § 32 odst. 2, zejména výše podílu Fondu na případném zisku z projektu,

e) lhůtu pro předložení dokladů podle § 40,

f) dobu podávání hlášení o příjmech podle § 40 odst. 4 a

g) lhůtu pro dokončení projektu.

(4) Na podporu kinematografie není právní nárok.

(5) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o podporu kinematografie se nelze odvolat.

§ 36

Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie

(1) Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností. Při rozhodování je vázána návrhem a odůvodněním žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Změnami okolností podle odstavce 1 jsou faktické změny, které nastaly v průběhu přípravy nebo realizace projektu a které nemohl příjemce při vynaložení obvyklé péče ovlivnit. Takovými změnami jsou zejména změny v harmonogramu realizace projektu, v celkovém rozpočtu projektu a podílech jednotlivých koproducentů.

(3) Při podání žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(4) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie se nelze odvolat.

§ 37

Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie

(1) Kancelář Fondu zašle žádost o podporu kinematografie, která splňuje formální náležitosti podle § 34, bez zbytečného odkladu vybraným expertům za účelem vypracování expertních analýz. Po vyhotovení expertních analýz předá kancelář Fondu bez zbytečného odkladu Radě žádost o podporu kinematografie a expertní analýzy. Na základě toho Rada zhodnotí žádost o podporu kinematografie podle § 35 odst. 2 a na svém zasedání rozhodne o žádosti o podporu kinematografie.

(2) O každé žádosti o podporu kinematografie musí Rada rozhodnout nejdéle do 90 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí o podporu kinematografie.

§ 38

Uveřejnění

(1) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) žádost o podporu kinematografie a žádost o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie,

b) expertní analýzy a protokol o jednání Rady o žádosti podle písmene a),

c) rozhodnutí o podpoře kinematografie, o zamítnutí žádosti o podporu kinematografie, o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie a o zamítnutí žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Z uveřejnění jsou vyloučeny

a) citlivé osobní údaje37),

b) obchodní tajemství,

c) údaje o jiných osobách účastnících se projektu, než je příjemce podpory,

d) umělecká autorská díla přiložená k žádostem podle odstavce 1 písm. a),

e) údaje, o kterých to stanoví jiný právní předpis.

(3) Lhůty pro uveřejnění stanoví statut Fondu.

§ 39

Příjemce podpory kinematografie

(1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady:

a) je evidovaný v evidenci v oblasti audiovize podle § 30,

b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat též statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat též statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

c) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,

d) není v likvidaci,

e) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

f) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,

g) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, a

h) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Fond vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele. Je-li žadatelem právnická osoba, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, vyžádá si též výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

(3) Je-li žadatelem občan jiného státu nebo občan České republiky, který v posledních 3 letech pobýval v jiném státu po dobu minimálně 6 měsíců, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu (dále jen „výpis z evidence trestů“). Je-li žadatelem právnická osoba, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, připojí též výpis z evidence trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

(4) Nevydává-li stát uvedený v odstavci 3 výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud takový doklad prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

§ 40

Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie

(1) Fondem poskytnuté prostředky lze použít výhradně k účelu stanovenému v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Příjemce podpory kinematografie je povinen ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie předložit ke kontrole Fondu závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

(3) Příjemce prostředků Fondu ve výši nad 3000000 Kč je povinen předložit Fondu spolu s vyúčtováním podle odstavce 2 zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů projektu.

(4) Příjemce podpory kinematografie ve formě dotace s podílem na zisku z projektu je povinen podat Fondu hlášení o příjmech každoročně do 31. března za předcházející kalendářní rok, a to až do doby stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

§ 41

Společná ustanovení ke správním poplatkům

(1) Správní poplatky podle tohoto zákona jsou příjmem Fondu.

(2) Správní poplatky podle tohoto zákona se platí na účet Fondu. Správní poplatky nelze platit kolkovými známkami.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).