Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 1 - Obecná ustanovení o filmových pobídkách

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 1

Obecná ustanovení o filmových pobídkách

§ 42

Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů

(1) Filmovou pobídku lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla,

a) které je alespoň částečně realizováno v České republice,

b) které je

1. hraným nebo animovaným filmem určeným pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 70 minut,

2. dokumentárním filmem určeným pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,

3. hraným nebo animovaným filmem určeným pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,

4. epizodním dílem hraného nebo animovaného televizního seriálu, jehož délka činí minimálně 40 minut, nebo seriálem takových epizodních dílů,

c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla

1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie38), což se prokazuje kulturním testem,

2. je v souladu s právními předpisy České republiky,

3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost,

d) jehož výrobcem nebo koproducentem je osoba, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně,

e) jehož celková výše uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s jeho realizací na území České republiky dosáhne alespoň

1. 15000000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodů 1 a 3,

2. 3000000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 2,

3. 10000000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 4.

(2) Pro účely filmových pobídek se realizací audiovizuálního díla rozumí

a) příprava natáčení,

b) výrobní procesy,

c) likvidace výroby.

(3) Pobídkovým projektem se rozumí realizace audiovizuálního díla a nutné související činnosti směřující k vytvoření audiovizuálního díla.

(4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí

a) úhrada dodávek zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem osobě, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně39), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu,

b) úhrada odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně v České republice40), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

(5) Statut Fondu stanoví

a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů podle jednotlivých typů pobídkového projektu,

b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,

c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,

d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky.

§ 43

Účel, forma a výše filmových pobídek

(1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.

(2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).

(3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou38). Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.

(4) Filmové pobídky se poskytují po realizaci pobídkového projektu, a to ve formě proplacení

a) 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a),

b) 10 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b).

(5) Na filmovou pobídku není právní nárok.

(6) Ředitel Fondu oznamuje podmínky poskytování filmových pobídek pro každý kalendářní rok v souladu se zákonem a se statutem Fondu, a to zejména s ohledem na zákon o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

(7) Podmínky pro poskytování filmových pobídek na dané období podle odstavce 6, formuláře a aktuální částku disponibilních finančních prostředků určených na filmové pobídky (dále jen „prostředky na filmové pobídky“) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).