Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Oddíl 3

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Oddíl 3

§ 51

Činnost Komise, její složení a rozhodování

(1) Komise

a) posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) a vydává k nim stanoviska,

b) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

(2) Komise je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 3 členové. Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

(3) Člen Komise je vyloučen z rozhodování o filmové pobídce v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Komise při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Komise se jednání nezúčastnil.

(4) Komise má 5 členů.

(5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti audiovize jemu navržených profesními organizacemi s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

(6) Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.

(7) Komise na svém prvním jednání po jmenování členů Komise zvolí předsedu a místopředsedu.

(8) Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

(9) Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

(10) Podrobnosti o jednání Komise stanoví statut Fondu.

§ 52

Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi

(1) Členem Komise může být fyzická osoba, která je

a) způsobilá k právním úkonům,

b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.

(3) Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Funkce člena Komise je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

(5) Členství v Komisi zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Komise ministrovi,

c) dnem, kdy bylo členu Komise doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise zbaven způsobilosti k právním úkonům,

e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo

f) dnem, kdy člen Komise získal funkci podle odstavce 2 nebo 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

(6) Ministr odvolá člena Komise z funkce, pokud

a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,

c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,

d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Komise, nebo

e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).