Hlavní navigace

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) - Díl 9 - Správní delikty

Předpis č. 496/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Díl 9

Správní delikty

§ 55

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává, pronajímá nebo půjčuje rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací prodá, pronajme nebo půjčí osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.

(2) Výrobce nebo koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede klasifikaci českého kinematografického díla nebo neoznámí provedenou klasifikaci jeho distributorovi podle § 5 odst. 1.

(3) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí kinematografické dílo Archivu podle § 7 odst. 1.

(4) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že

a) nenabídne písemně návrhem smlouvy Archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k tomuto dílu podle § 6 odst. 1,

b) nenabídne Archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení podle § 6 odst. 3, nebo

c) nenabídne Archivu bezúplatný převod vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k dílu podle § 6 odst. 6.

(5) Pořadatel kinematografického představení se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení nebo při konání kinematografického představení nezajistí vyloučení účasti osob, na které se vztahuje omezení přístupnosti díla podle § 5 odst. 5, nebo

b) v rozporu s § 5 odst. 8 zpřístupní veřejnosti před zahájením, v průběhu nebo bezprostředně po skončení kinematografického představení audiovizuální upoutávky označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.

(6) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že

a) neopatří rozmnoženiny českého audiovizuálního díla rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené nebo jejich obaly neopatří nápisem „Titulky pro sluchově postižené“ podle § 3 odst. 2,

b) neprovede klasifikaci jiného než českého kinematografického díla, které distribuuje na území České republiky podle § 5 odst. 2,

c) neoznámí provedenou klasifikaci pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla podle § 5 odst. 3,

d) jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. g) bodě 1 neoznačí obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace nebo pro označení rozmnoženin nepoužije klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti, jestliže tyto rozmnoženiny obsahují více kinematografických děl podle § 5 odst. 4,

e) nezajistí, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu klasifikovanému podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo podle § 5 odst. 7, nebo

f) neoznámí Archivu kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení podle § 7 odst. 2.

(7) Za správní delikty se uloží pokuta do

a) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. a) až e),

b) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 5 nebo odstavce 6 písm. f).

§ 56

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno spravedlivě požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni v přenesené působnosti krajský úřad.

(5) Odvolacím orgánem proti rozhodnutím o správních deliktech podle tohoto zákona je ministerstvo.

(6) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o správním deliktu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(8) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).