Hlavní navigace

Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů - ČÁST I - Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných

Předpis č. 237/1995 Sb.

Znění od 1. 1. 1996

237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

ČÁST I

Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných

§ 1

Hromadnou správou podle tohoto zákona je zastupování osob, jimž přísluší autorské právo nebo právo autorskému právu příbuzné vyplývající z autorského zákona1) (dále jen "nositel práva"), a to při výkonu práva na udělení svolení k užití děl, výkonů výkonných umělců, zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů anebo vlastních pořadů rozhlasových a televizních organizací (dále jen "předměty ochrany podle autorského zákona"), práva na odměnu za toto užití a při výkonu práva na slušné vypořádání.2)

§ 2

(1) Hromadná správa se vykonává v těchto oblastech

a) veřejné provozování děl fyzickými osobami nebo prostřednictvím technických zařízení,

b) veřejný přednes zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů a snímků pomocí technického zařízení sloužícího k mechanickému přednesu nebo předvedení jejich obsahu,

c) vysílání děl, zaznamenaných výkonů výkonných umělců a zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů či snímků rozhlasem, televizí nebo jejich šíření jinými technickými prostředky,

d) veřejný přednes či předvádění děl již vysílaných rozhlasem či televizí,

e) pronájem, půjčování nebo jiné veřejné zpřístupňování rozmnoženin děl, popřípadě rozmnoženin záznamu jejich provedení výkonnými umělci, s výjimkou děl umění architektonického, děl umění užitého a děl poskytovaných za účelem realizace smluvně sjednaného oprávnění vyplývajícího z práva autorského,

f) pořizování zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů pro vlastní osobní potřebu přenesením jejich obsahu na nenahrané nosiče takových záznamů (§ 13 odst. 2 a 3 autorského zákona),

g) pořizování rozmnoženin podle § 15 odst. 2 písm. a) autorského zákona pomocí reprografických (kopírovacích) zařízení prostřednictvím třetích osob,

h) finanční vypořádání autorů při dalším prodeji originálů jejich děl (§ 31 autorského zákona),

i) veřejné vystavování děl, pořizování jejich rozmnoženin a další veřejné využívání těchto děl nebo jejich rozmnoženin.

(2) Hromadná správa je vykonávána zpravidla pro literární, vědecký, divadelní, hudební, výtvarný a architektonický obor tvůrčí činnosti (dále jen "obor").

§ 3

Hromadnou správu mohou vykonávat pouze právnické osoby, které

a) mají sídlo na území České republiky,

b) byly zřízeny nebo založeny podle českého právního řádu,3)

c) získaly oprávnění k výkonu hromadné správy pro vymezený obor v příslušné oblasti podle tohoto zákona (dále jen "ochranné organizace").

§ 4

(1) O udělení oprávnění k výkonu hromadné správy rozhoduje Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") na základě žádosti právnické osoby, která splňuje podmínky podle § 3 písm. a) a b) (dále jen "žadatel"). Písemná žádost musí obsahovat

a) název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a označení statutárního orgánu žadatele, jména, příjmení, bydliště jeho členů a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby,

b) vymezení oboru a oblasti, ve které hodlá žadatel hromadnou správu vykonávat,

c) prohlášení o počtu osob, které žadatele smlouvou zmocnily k zastupování při výkonu svých práv podle autorského zákona, popřípadě prohlášení o počtu osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu, podle níž v případě, že mu bude uděleno oprávnění podle § 5 tohoto zákona, bude pro ně vykonávat hromadnou správu.

(2) K žádosti podle odstavce 1 musí žadatel přiložit

a) doklad osvědčující, že žadatel vznikl jako právnická osoba,

b) vyúčtovací řád, obsahující způsob rozdělování vybraných odměn a náhrad zastupovaným nositelům práv, schválený nejvyšším orgánem žadatele, tvořeným členy či společníky žadatele (dále jen "nejvyšší orgán"),

c) vzorový návrh smluv o zastupování nositelů práv při výkonu hromadné správy.

(3) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je pouze žadatel.

§ 5

(1) Ministerstvo může udělit oprávnění k výkonu hromadné správy takovému žadateli, který je schopen zajistit řádný výkon této správy.

(2) V oblastech podle § 2 písm. f) a g) lze udělit oprávnění k výkonu hromadné správy ve stejném oboru pouze jednomu žadateli.

§ 6

(1) Ministerstvo vede evidenci ochranných organizací, která obsahuje název a sídlo ochranné organizace, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právní formu, označení statutárního orgánu a vymezení oborů a oblastí, v nichž vykonává hromadnou správu. Do této evidence může nahlédnout každá osoba, která o to požádá.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 uveřejňuje ministerstvo v Ústředním věstníku.

§ 7

(1) Ochranná organizace je povinna v příslušném oboru a oblasti

a) zastupovat všechny nositele práv, kteří ji o to požádají, pokud prokáží, že došlo k užití předmětů ochrany podle autorského zákona, nejsou-li v dané oblasti a oboru zastoupeni jinou ochrannou organizací, a pokud s ní uzavřou smlouvu o zastupování při výkonu hromadné správy,

b) sjednávat výši odměn a náhrad za užití předmětů ochrany podle autorského zákona, tyto odměny a náhrady vybírat, stanovit způsob jejich rozdělování nositelům práv a tyto odměny a náhrady rozdělovat a vyplácet nositelům práv,

c) vykonávat hromadnou správu ve stanoveném oboru a oblasti pro české i zahraniční osoby rovnocenně, v souladu s mezinárodními úmluvami a smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,

d) svolávat nejméně jednou v roce svůj nejvyšší orgán, kterému předloží ke schválení roční účetní závěrku ověřenou auditorem,

e) umožnit zastupovaným nositelům práv přístup k roční účetní závěrce,

f) oznamovat do 30 dnů ministerstvu změny údajů podle § 4 odst. 1 písm. a),

g) oznámit ministerstvu ukončení výkonu hromadné správy podle tohoto zákona, a to ve lhůtě do 30 dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení výkonu hromadné správy,

h) vést evidenci nositelů práv, které zastupuje, jakož i evidenci jejich děl, popřípadě ostatních předmětů ochrany podle autorského zákona a tyto údaje poskytovat organizacím v zahraničí, s nimiž má uzavřené smlouvy o vzájemném zastupování,

i) uzavírat smlouvy s uživateli předmětů ochrany podle autorského zákona, popřípadě s jejich zástupci o způsobu a podmínkách, za nichž bude možné tyto předměty ochrany podle autorského zákona užít, přičemž v takové smlouvě nesmí být uživateli předmětů ochrany podle autorského zákona ukládána omezení, která přesahují rámec ochrany stanovené autorským zákonem,

j) vést evidenci4) odměn a náhrad vybraných pro nositele práv, které zastupuje, a účtovat v soustavě podvojného účetnictví.

(2) Ochranná organizace je oprávněna zjišťovat, zda uživatelé předmětů ochrany podle autorského zákona plní řádně a včas povinnosti, které jim ukládají předpisy autorského práva nebo smlouva, kterou s nimi uzavřela. Náklady spojené s tímto zjišťováním nese ochranná organizace. Uživatelé jsou povinni tuto činnost umožnit.

(3) Nezastupovaným nositelům práv je ochranná organizace povinna vyplatit odměny a náhrady, které pro ně vybrala, a to za dobu tří let zpětně od okamžiku, kdy o to nositel práva požádal a prokázal, že k užití předmětů ochrany podle autorského zákona v této lhůtě došlo.

§ 8

(1) Ochranná organizace sráží z vybraných odměn a náhrad pouze částku na úhradu nákladů spojených s výkonem hromadné správy. Výši této částky sjedná ochranná organizace se zastupovanými nositeli práv.

(2) Částky, které je ochranná organizace oprávněna srážet z vybraných odměn a náhrad podle odstavce 1, jsou cenami podle zvláštního zákona.5)

(3) Ochranná organizace je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond pro řešení oprávněných nároků nebo reklamací nositelů práv.

§ 9

(1) Na plnění povinností uložených tímto zákonem dohlíží ministerstvo; za tím účelem je oprávněno kontrolovat plnění povinností uložených ochranným organizacím tímto zákonem. Je oprávněno nahlížet do příslušných dokladů a požadovat informace o plnění těchto povinností. Ochranné organizace jsou povinny tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost.

(2) Zjistí-li ministerstvo, že ochranná organizace porušila povinnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 3 a v § 8 odst. 3, uloží jí, aby ve stanovené lhůtě zajistila nápravu. Nedojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě nebo nelze-li již nápravu zjednat anebo jedná-li se o opakované porušení povinnosti, může ministerstvo oprávnění k výkonu hromadné správy ochranné organizaci odejmout.

(3) Účastníkem řízení podle odstavce 2 je ochranná organizace, jíž má být oprávnění odňato.

(4) Odnětí oprávnění nabývá účinnosti ve lhůtě tří měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí, nebyl-li v něm stanoven delší termín.

(5) Odnětí oprávnění k výkonu hromadné správy uveřejňuje ministerstvo v Ústředním věstníku.

§ 10

(1) Organizace, kterým před účinností tohoto zákona bylo přiznáno výhradní oprávnění k zastupování autorů nebo výkonných umělců podle zvláštního předpisu,6) se po dobu šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona považují za ochranné organizace podle tohoto zákona.

(2) Právnické osoby, které před účinností tohoto zákona zastupovaly nositele práv při výkonu práva na udělení svolení k užití a na vybírání a rozdělování odměn a náhrad za užití děl, výkonů výkonných umělců, zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů a při výkonu práva na slušné vypořádání,2) se po dobu šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona považují za ochranné organizace podle tohoto zákona.

§ 11

Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení.7)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).