Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předpis č. 328/1999 Sb.

Vyhlášené znění

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen "občan") a vedení evidence občanských průkazů.

§ 2

Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

(2) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

(3) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen "opatrovník").

(4) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

§ 3

Údaje zapisované do občanského průkazu

(1) Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené tímto zákonem, dále vyobrazení podoby občana a jeho podpis. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

(2) Povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu je

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a okres narození a u občanů narozených v cizině pouze stát narození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav a trvalý pobyt občana, doba platnosti občanského průkazu, datum jeho vydání a úřad, který jej vydal,

b) strojově čitelná zóna, do níž se zapisují strojově čitelné údaje v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení a jméno občana, číslo a série občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, část rodného čísla za lomítkem a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(3) U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu tato skutečnost, a u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům též jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy,3) popřípadě jeho zařízení, uvede se jeho název a sídlo. U občana, kterému byl rozhodnutím soudu uložen trest zákazu pobytu,4) je povinným údajem uložení tohoto trestu.

(4) Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do občanského průkazu je

a) označení absolventa vyšší odborné školy,5) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy (dále jen "titul") nebo vědecká hodnost;6) získal-li občan více titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hodnost podle výběru občana,

b) jméno, příjmení a rodné číslo manžela,

c) jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 15 let.

(5) Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.

(6) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).