Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - HLAVA I - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Předpis č. 328/1999 Sb.

Vyhlášené znění

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

HLAVA I

PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 4

Vydání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz vydává okresní úřad, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak, (dále jen "okresní úřad"), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

(2) Občanovi, jemuž byl zápis údaje o trvalém pobytu úředně zrušen, vydá občanský průkaz okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu občana v době jeho narození, a jde-li o občana narozeného v cizině, vydá občanský průkaz Magistrát města Brna.

(3) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (dále jen "žádost") a doklady potřebné pro jeho vydání. Žádost s doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv okresního úřadu nebo obecního, městského nebo místního úřadu pověřeného vedením matrik,7) v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části pověřeného vedením matrik7) (dále jen "obecní úřad pověřený vedením matrik"), který zkontroluje správnost vyplnění žádosti, vrátí doklady občanovi, a není-li sám příslušný k vydání tohoto občanského průkazu, žádost postoupí příslušnému okresnímu úřadu. Zjistí-li okresní úřad rozpory v údajích uváděných v žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (§ 17), vyzve občana k jejich odstranění. Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít na obecním úřadu pověřeném vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si převzít občanský průkaz na okresním úřadu, který je příslušný k jeho vydání. Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce.

(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce8) nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.

(5) Občanský průkaz se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému okresnímu úřadu.

§ 5

Vydání prvního občanského průkazu

(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit

a) rodný list,

b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie"); požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláška Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"),

c) doklad o státním občanství,

d) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list,

b) 1 fotografii,

c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) doklad o státním občanství,

e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,

f) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Vydání nového občanského průkazu

§ 6

(1) Občan je povinen předložit před vydáním nového občanského průkazu dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii.

(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list,

b) 1 fotografii,

c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) potvrzení o občanském průkazu (§ 9),

e) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

(3) Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj.

(4) Občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinen předložit toto rozhodnutí spolu s doklady uvedenými v odstavci 1. Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádá za něho opatrovník, který je povinen předložit

a) rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,

b) 1 fotografii občana,

c) dosavadní občanský průkaz občana,

d) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

(5) Opatrovník, který žádá o vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list občana,

b) 1 fotografii občana,

c) doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,

e) rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,

f) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,

g) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

(6) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před vydáním nového občanského průkazu předložit toto rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 1.

(7) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před vydáním občanského průkazu předložit toto rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) až d) a písm. f) a dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

(8) Byl-li občanu uložen trest zákazu pobytu, vykonal-li tento trest nebo bylo-li od výkonu trestu, případně jeho zbytku upuštěno, je povinen před vydáním občanského průkazu předložit rozhodnutí soudu, které uvedenou skutečnost potvrzuje.

§ 7

(1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.9) U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.10) Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.

(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.

(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriky Magistrátu města Brna,12) pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

§ 8

Převzetí občanského průkazu

(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti. Pokud se nemůže podepsat, uvede se tato skutečnost na žádosti.

(2) Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník.

(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu osobně ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí jeho předání okresní úřad, v jehož územním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu okresní úřad znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a zašle uvedené doklady okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí.

(4) Obdobně jako v odstavci 3 postupuje obecní úřad pověřený vedením matrik, předává-li občanský průkaz podle § 4 odst. 3.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).