Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST TŘETÍ - PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

Předpis č. 328/1999 Sb.

Vyhlášené znění

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST TŘETÍ

PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 10

Doba platnosti občanského průkazu

Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání

a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a

b) 10 let u občanů starších 20 let.

Skončení doby platnosti občanského průkazu

§ 11

(1) Doba platnosti občanského průkazu skončí, jestliže

a) uplyne doba v něm vyznačená,

b) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost; postup podle § 12 odst. 1 první věty a § 12 odst. 2 se nepovažuje za porušení celistvosti občanského průkazu,

c) obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v § 12,

d) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,

e) došlo u občana k podstatné změně podoby,

f) byla občanovi rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu,

g) byl občanovi rozhodnutím soudu uložen trest zákazu pobytu a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu,

h) občan pozbyl státní občanství, zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O skončení platnosti občanského průkazu podle odstavce 1 písm. b), c) a e) rozhoduje okresní úřad, který občanský průkaz vydal, u občana narozeného v cizině Magistrát města Brna, pokud mu občanský průkaz vydal. Souhlasí-li občan s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu. V opačném případě se vydá rozhodnutí.

§ 12

(1) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat13) vyznačenou část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem a číslo potvrzení ohlásí okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal.

(2) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.

§ 13

Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu

Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až c) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f) se vydává na dobu neomezenou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).