Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI

Předpis č. 328/1999 Sb.

Vyhlášené znění

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNOSTI

§ 14

Povinnosti občana

(1) Občan je povinen

a) chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a zneužitím,

b) ohlásit neprodleně kterémukoliv okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,

c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z některého důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. a) až e),

d) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu z moci úřední,

e) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po obdržení oddacího listu,

f) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu,

g) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům,

h) odevzdat do 10 dnů občanský průkaz okresnímu úřadu, který jej vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že není občanem České republiky,

i) odevzdat dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu anebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v místě jeho trvalého pobytu při převzetí nového občanského průkazu,

j) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v místě jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý povinnosti podle odstavce 1 splnit, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. V případě občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům a má občanský průkaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 písm. a), b) a h) a povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz.

§ 15

Povinnosti dalších osob

(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, je povinen jej odevzdat do 10 dnů kterémukoli okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu okresnímu úřadu nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik.

(3) Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle místa trvalého pobytu občana.

§ 16

Působnost okresního úřadu, obecního úřadu a policie

(1) Okresní úřad příslušný k vydání občanského průkazu nebo obecní úřad pověřený vedením matrik podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.

(2) Okresní úřad, policie nebo obecní úřad pověřený vedením matrik jsou oprávněni zadržet občanovi neplatný občanský průkaz, povinni vydat mu o této skutečnosti potvrzení o občanském průkazu a občanský průkaz odeslat okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.

(3) Okresní úřad nebo obecní úřad pověřený vedením matrik, jemuž občan odevzdal občanský průkaz podle § 14 písm. h) nebo § 15, plní obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Okresní úřad nebo obecní úřad pověřený vedením matrik, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, je povinen oznámit tuto skutečnost a číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu.

(5) Ohlásí-li občan policii odcizení občanského průkazu, je policie povinna oznámit okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal, jeho odcizení a číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu.

(6) Policie je povinna bezodkladně odeslat občanský průkaz, odevzdaný jako nález, okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal; rovněž je povinna sdělit okresnímu úřadu číslo vydaného potvrzení o občanském průkazu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).