Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Předpis č. 328/1999 Sb.

Vyhlášené znění

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 17

(1) Evidence občanských průkazů je vedena v informačním systému, jehož provozovatelem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů obsahuje

a) jméno, příjmení a rodné číslo občana,

b) číslo a sérii občanského průkazu,

c) datum vydání občanského průkazu,

d) úřad, který občanský průkaz vydal,

e) dobu platnosti občanského průkazu,

f) podobu a podpis občana,

g) titul a vědeckou hodnost občana,

h) čísla a série ztracených a odcizených občanských průkazů,

i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,

j) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem,

k) číslo žádosti.

(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá ministerstvo a okresní úřady z evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, příjmení, případně jejich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně adresy trvalého pobytu v době narození občana,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) zákaz pobytu a dobu jeho trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nemá rodné číslo, datum jeho narození,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny,

m) rodné číslo manžela, popřípadě jméno a příjmení manžela cizince, pokud nemá přidělené rodné číslo,

n) rodné číslo dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí a u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí.

(4) Okresní úřad je pro ministerstvo zprostředkovatelem15) údajů vedených v evidenci občanských průkazů.

(5) Evidence občanských průkazů se v informačním systému vede po dobu 15 let od úmrtí občana.

(6) Okresní úřad vede evidenci občanských průkazů, které vydal. Tato evidence je vedena

a) na žádostech a obsahuje údaje uvedené v § 3 odst. 1 až 4,

b) na tiskopisech a obsahuje čísla a série ztracených a odcizených občanských průkazů, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu, o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem.

(7) Evidence žádostí a tiskopisů uvedených v odstavci 6 se vede po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

(8) Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

§ 18

Poskytování údajů z informačního systému

(1) Ministerstvo a okresní úřady poskytují údaje z informačního systému, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném.

(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).