Hlavní navigace

Zákon o občanských průkazech - ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Předpis č. 328/1999 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech

ČÁST PÁTÁ

§ 16a

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100000 Kč.

§ 16b

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu13b) není dotčena.

§ 16c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá obecný správce daně.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).