Hlavní navigace

Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona - Tvorba standardu

Předpis č. 309/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Tvorba standardu

§ 5

(1) Standard se vytváří

a) přijetím požadavků standardizační dohody, nebo

b) na základě návrhu ministerstva nebo jiného správního úřadu (dále jen "navrhovatel").

(2) Návrh na tvorbu standardu zasílá navrhovatel Úřadu. Návrh obsahuje název žadatele, předmět a obsah navrhovaného standardu, zdůvodnění potřeby jeho vytvoření, časový harmonogram pro jeho zpracování a termín nabytí jeho účinnosti.

(3) Úřad rozhodne o návrhu na tvorbu standardu a své rozhodnutí zašle navrhovateli.

§ 6

(1) Po přijetí návrhu na tvorbu standardu Úřad určí zpracovatele návrhu standardu. Zpracovatelem může být ministerstvo, právnická osoba jím zřízená nebo navrhovatel.

(2) Zpracovatel musí při zpracování standardu zajistit

a) využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky,

b) jednotnost a vzájemný soulad standardů a jejich soulad s právními předpisy,

c) režim ochrany utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu.3)

(3) Zpracování návrhu standardu oznamuje Úřad ve Věstníku. Toto oznámení obsahuje název návrhu standardu, jeho obsahovou charakteristiku, název zpracovatele a lhůtu pro přihlášení zájemců o posouzení návrhu standardu (dále jen "posuzovatel") u zpracovatele; tato lhůta činí nejméně 30 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Oznámení obsahuje dále podmínky zpřístupnění návrhu standardu posuzovateli.

§ 7

(1) Návrh standardu zasílá zpracovatel ke stanovisku ministerstvům a jiným správním úřadům, jejichž působnosti se věcně dotýká, a navrhovateli. Ministerstva, jiné správní úřady a navrhovatel jsou povinni zaslat svá stanoviska zpracovateli do 30 dnů od doručení návrhu standardu. V případě, že ministerstvo nebo jiný správní úřad nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem standardu souhlasí.

(2) Zpracovatel projedná návrh standardu s posuzovatelem, který se ve stanovené lhůtě přihlásil u zpracovatele a zaslal k návrhu standardu stanovisko ve lhůtě 30 dnů od jeho zpřístupnění.

(3) Jsou-li stanoviska k návrhu standardu souhlasná, zašle jej zpracovatel Úřadu ke schválení a vydání.

(4) Jsou-li k návrhu standardu uplatněny připomínky, projedná je zpracovatel s tím, kdo je uplatnil. Nedojde-li při projednání připomínek ke shodě, rozhodne na návrh zpracovatele Úřad.

(5) Odpovídá-li návrh standardu obsahovým požadavkům na jeho tvorbu, ředitel Úřadu standard schválí; v opačném případě Úřad návrh standardu vrátí zpracovateli k dopracování.

§ 8

Náklady na zpracování standardu hradí navrhovatel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).