Hlavní navigace

Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele - HLAVA II - OZNAČENÍ PŮVODU

Předpis č. 452/2001 Sb.

Znění od 25. 7. 2017

452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

HLAVA II

OZNAČENÍ PŮVODU

§ 5

Žádost o zápis označení původu

(1) O zápis označení původu do rejstříku může požádat u Úřadu sdružení1b) výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdružení") pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a). Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a).

(2) Pokud žadatelem podle odstavce 1 je sdružení, které nemá právní subjektivitu, musí k řízení podle tohoto zákona zmocnit jednoho z účastníků sdružení.

(3) Žadatel podle odstavce 1 v žádosti o zápis označení původu do rejstříku (dále jen "žádost") uvede

a) znění označení původu;

b) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;

c) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží;

d) označení provozovny, která zboží opatřované označením původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu;

e) výčet zboží, jehož se má označení původu týkat;

f) popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

(4) K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy2) příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele podle odstavce 3 písm. d) je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží podle odstavce 3 písm. f) vyrábí nebo zpracovává.

(5) Má-li být označení původu zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výživu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výživu, jejichž seznamy stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou, (dále jen "zemědělské výrobky a potraviny"), musí být žádost doložena specifikací podle § 6, která stanoví jeho charakteristické vlastnosti a vymezí zvláštnosti zeměpisného prostředí.

(6) Splňuje-li další výrobce, popřípadě zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro zápis označení původu do rejstříku a podmínky členství ve sdružení, které nesmějí být diskriminační ani nesmějí být v rozporu s právně závaznými pravidly hospodářské soutěže, má právo na přijetí za člena sdružení. Sdružení je povinno vydat na žádost členům osvědčení o členství.

(7) Žadatel o zápis označení původu do rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v České republice a má označení původu chráněno podle práva platného v zemi původu zboží, může nahradit doklad vyžadovaný podle odstavce 4 osvědčením o ochraně označení původu podle práva platného v tomto státě.

§ 6

Specifikace

Specifikace musí obsahovat

a) název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení původu;

b) popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny;

c) zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o splnění požadavku podle § 2 písm. a) věty za středníkem;

d) údaje prokazující že zemědělský výrobek nebo potravina pochází z vymezeného území;

e) popis způsobu získání zemědělského výrobku nebo potraviny, popřípadě popis hodnověrných a neměnných místních způsobů jejich získávání;

f) údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemědělského výrobku nebo potraviny a zeměpisným původem ve smyslu § 2 písm. a).

§ 7

Řízení o žádosti

(1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má náležitosti podle § 5.

(2) Nemá-li žádost některou z náležitostí podle § 5, vyzve Úřad žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.

(3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle § 4 nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad žádost zamítne.

(4) Obsahuje-li žádost o zápis označení původu do rejstříku potřebné náležitosti a není-li žádost zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen "Věstník"). O zápisu vydá žadateli osvědčení.

(5) Má-li být označení původu zapsáno do rejstříku pro zemědělský výrobek či potravinu, může Úřad v odůvodněných případech žadatele vyzvat, aby nálezem kontrolního orgánu doložil, že zemědělský výrobek či potravina splňuje náležitosti specifikace stanovené podle § 6. K předložení nálezu kontrolního orgánu stanoví Úřad žadateli přiměřenou lhůtu a upozorní jej, že nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě Úřadu předložen, bude řízení zastaveno.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).