Hlavní navigace

Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele - HLAVA III - ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU

Předpis č. 452/2001 Sb.

Znění od 25. 7. 2017

452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

HLAVA III

ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU

§ 8

Účinky zápisu označení původu do rejstříku

(1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena.

(2) Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména umisťovat na zboží, jehož se označení původu týká, každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce podle § 26 je podmínkou užití označení původu na tomto zboží, které pochází z vymezeného území, rovněž dodržení specifikace stanovené podle § 6.

(3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci.

(4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava.

§ 9

Zápis změn specifikace

Žadatel o zápis označení původu může u Úřadu požádat o změnu specifikace, zejména se zřetelem k vývoji v oblasti vědeckých a technických znalostí nebo z důvodu nového vymezení území.

§ 10

Kontrola specifikace

(1) Orgánem, kterému přísluší kontrola specifikace podle tohoto zákona, je v rozsahu své působnosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3).

(2) Kontrolní orgán podle odstavce 1 vydává závazné nálezy nebo posudky anebo osvědčení důležité pro zápis označení původu do rejstříku. K žádosti o změnu specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, k návrhu na zrušení zápisu označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny (§ 11), popřípadě k žádosti o zápis označení původu zemědělského výrobku nebo potraviny do rejstříku je žadatel, popřípadě navrhovatel povinen předložit nález kontrolního orgánu.

(3) Každý může žádat kontrolní orgán podle odstavce 1 o vydání závazného nálezu nebo posudku anebo osvědčení důležitých pro uplatnění či obranu jeho práva. Kontrolní orgán je povinen požadovaný nález nebo posudek anebo osvědčení vydat bez zbytečného odkladu.

(4) Zjistí-li kontrolní orgán při provádění kontrolní činnosti nedostatky, je oprávněn vyžadovat jejich odstranění a uložit, popřípadě navrhnout opatření k jejich odstranění, včetně kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(5) Výsledky kontroly, kterou provedl zahraniční kontrolní orgán, budou v řízení před Úřadem brány v úvahu na základě mezinárodní smlouvy nebo na základě vzájemnosti. Předseda Úřadu může v jednotlivém případě rozhodnout, že nález zahraničního kontrolního orgánu bude brán v úvahu i při nesplnění podmínek podle věty první.

§ 11

Zrušení zápisu označení původu

(1) Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu dotčené osoby nebo příslušného kontrolního orgánu anebo z vlastního podnětu, že

a) označení původu bylo zapsáno, aniž vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem; v tomto případě se na označení původu hledí, jako by nebylo zapsáno;

b) podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly;

c) výrobek, pro nějž je označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nesplňuje požadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto požadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.

(2) Zápis označení původu v případě podle odstavce 1 písm. c) nelze zrušit, jestliže se na trhu vyskytuje zboží, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.

(3) V rozhodnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) nebo c) uvede Úřad den, k němuž se zrušuje zápis označení původu.

(4) Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).