Hlavní navigace

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Přechodná ustanovení

Předpis č. 412/2005 Sb.

Znění od 12. 12. 2020

412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 255/2011 Sb. Čl. II

1. Na řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují lhůty pro ukončení řízení podle dosavadních právních předpisů, nejde-li o případ podle bodu 2; v ostatním se řízení dokončí podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Platnost oznámení vydaného Úřadem podle dosavadního právního předpisu zaniká prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o uložení pokuty za správní delikt nebo přestupek, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

5. Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, vydané podle dosavadních právních předpisů, se považuje po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za prohlášení podnikatele podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 458/2011 Sb. Čl. LXXXII

Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze za ekonomicky nestabilního podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považovat také podnikatele, který má u příslušného orgánu sociálního zabezpečení nebo příslušné zdravotní pojišťovny splatný nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na veřejné zdravotní pojištění za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 205/2017 Sb. Čl. XV

1. Řízení podle § 42 odst. 3 a hlavy IX zákona č. 412/2005 Sb., zahájená a nedokončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou řízení o certifikaci technického prostředku, dokončí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

2. Řízení o správních deliktech a přestupcích uvedených v § 148 odst. 1 písm. f) až h) a j), § 149 odst. 1 písm. g) až k), § 153 odst. 1 písm. b), s) až z) a ff) a § 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 412/2005 Sb., zahájená a nedokončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

3. Výkon práv a povinností ze smluv uzavřených Národním bezpečnostním úřadem podle § 52 zákona č. 412/2005 Sb., s výjimkou smluv uzavřených podle § 46 odst. 15 zákona č. 412/2005 Sb., k zajištění vydání posudku vlastností technického prostředku podle § 46 odst. 14 zákona č. 412/2005 Sb., přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z Národního bezpečnostního úřadu na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

4. Národní bezpečnostní úřad předá Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veškeré doklady a údaje týkající se nedokončených řízení podle bodů 1 a 2 a o předání sepíše s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost protokol.

5. Národní bezpečnostní úřad předá Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona veškeré doklady a údaje týkající se výkonu působnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

6. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu, kteří zajišťovali činnost Národního bezpečnostního úřadu podle zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

7. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Národním bezpečnostním úřadem přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, pokud byl tento majetek využíván k zajišťování činnosti Národního bezpečnostního úřadu podle zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

8. Rozpočtované prostředky kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad podle zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, včetně nároků nespotřebovaných výdajů za předcházející léta, které souvisí s výkonem působnosti Národního bezpečnostního úřadu, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

9. Certifikát informačního systému, certifikát kryptografického prostředku, certifikát kryptografického pracoviště a certifikát stínící komory vydaný Národním bezpečnostním úřadem podle zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za certifikát vydaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 46/2020 Sb. Čl. IV

Postup podle § 136 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro rozpočtový rok 2021. Do vydání Platového řádu Úřadu podle tohoto zákona se poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců Úřadu řídí dosavadními právními předpisy.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 523/2020 Sb. Čl. II

1. Fyzická osoba nebo podnikatel, kteří podali žádost podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, o které Národní bezpečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodl, a jimž nezanikla platnost osvědčení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou oprávněni mít přístup k utajované informaci podle § 60a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že žádost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí o podané žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvědčení.

2. Fyzická osoba, která podala žádost podle § 99 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o které Národní bezpečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodl, a jíž nezanikla platnost dokladu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněna k výkonu citlivé činnosti nebo k přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 80a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že žádost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí o podané žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti dokladu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).