Hlavní navigace

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů - HLAVA DRUHÁ - UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI

Předpis č. 148/1998 Sb.

Vyhlášené znění

148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

HLAVA DRUHÁ

UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI

§ 3

Utajované skutečnosti

(1) Utajovaná skutečnost je taková skutečnost, se kterou by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala, nebo by mohlo být pro tyto zájmy nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných skutečností.

(2) Seznamy utajovaných skutečností zpracovává Úřad na návrh ústředních úřadů.

(3) Seznamy utajovaných skutečností vydá vláda svým nařízením.

§ 4

Oblasti utajovaných skutečností

Utajované skutečnosti se mohou vyskytovat zejména v oblasti

a) zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti České republiky,

b) státních hmotných rezerv,

c) dovozu a vývozu vybraného vojenského materiálu3) nebo bezpečnostní techniky,

d) zpracování a přenosu údajů v přenosových, výpočetních a informačních systémech,

e) výzkumu, vývoje, výroby a služeb zbraňových a bezpečnostních systémů a zařízení,

f) ochrany osob, předmětů a objektů,4)

g) přípravy podkladů pro zabezpečení vojenských přeprav nebo přeprav prezidenta republiky a ústavních činitelů jiných států,

h) zabezpečení veřejné bezpečnosti,

i) organizační struktury zpravodajských služeb a útvarů Policie České republiky,

j) příslušnosti ke zpravodajským službám a útvarům Policie České republiky,

k) používání zpravodajských a specifických prostředků zpravodajskými službami nebo operativní techniky a operativně pátracích prostředků Policií České republiky a celními orgány,

l) forem, metod a výsledků činnosti zpravodajských služeb směřující k získávání, soustřeďování a vyhodnocování informací,

m) údajů v evidencích zpravodajských služeb vedených za účelem plnění úkolů v jejich působnosti,

n) spolupráce zpravodajských služeb se zpravodajskými službami cizí moci,

o) spolupráce Policie České republiky s policejními službami cizí moci,

p) činnosti Policie České republiky při odhalování trestných činu a jejich pachatelů a případů zpracovávaných zpravodajskými službami,

r) finančního a materiálně technického zabezpečení zpravodajských služeb a útvarů Policie České republiky,

s) vědeckotechnických a technologických postupů a výstupů, výroby, výzkumu, vývoje a materiálů,

t) ochrany jaderných a chemických zařízení, přepravy a ukládání jaderných materiálů a nebezpečných látek,

u) opatření celních orgánů,

v) přípravy a provádění měnových opatření,

w) umístění, přepravy a způsobu zabezpečení zásob peněz, drahých kovů a měnových rezerv ve zlatě a devizových prostředcích,

x) bankovních operací a kapitálového trhu,

y) pohledávek České republiky v zahraničí a způsobu jejich likvidace,

z) přípravy amnestie udělované prezidentem republiky,

za) výzkumu, vývoje, výroby a používání prostředků k ochraně utajovaných skutečností, nebo

zb) mezinárodních jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou.

§ 5

Stupně utajení

(1) Utajované skutečnosti se klasifikují do stupňů utajení

a) přísně tajné,

b) tajné,

c) důvěrné, nebo

d) vyhrazené.

(2) Do stupně utajení přísně tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovy "Přísně tajné" nebo zkratkou "PT".

(3) Do stupně utajení tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem "Tajné" nebo zkratkou "T".

(4) Do stupně utajení důvěrné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem "Důvěrné" nebo zkratkou "D".

(5) Do stupně utajení vyhrazené se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem "Vyhrazené" nebo zkratkou "V".

(6) Podle předchozích odstavců se rovněž klasifikují utajované skutečnosti cizí moci poskytnuté České republice nebo utajované skutečnosti cizí moci, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala.

§ 6

Stanovení stupně utajení

(1) Utajovaná skutečnost se označuje příslušným stupněm utajení.

(2) Stanovený stupeň utajení musí být zachován po dobu nezbytně nutnou. Pokud nastanou důvody pro jeho změnu nebo zrušení, je třeba tak učinit bez zbytečného odkladu.

(3) V případě zániku orgánu státu nebo organizace, ve kterých byl stupeň utajení stanoven, tento stupeň změní nebo zruší v případě potřeby jejich právní nástupce; není-li jej, změní nebo zruší stupeň utajení Úřad. Úřad může změnit nebo zrušit stupeň utajení také na žádost právního nástupce orgánu státu nebo organizace.

(4) Stanovený stupeň utajení se změní nebo zruší

a) uplynutím doby, na kterou byl stanoven,

b) pominul-li význam chráněného zájmu,

c) byl-li stanoven nesprávně, nebo

d) byl-li stanoven neoprávněně.

(5) Úřad stanoví právním předpisem podrobnosti o stanovení a označení stupně utajení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).