Hlavní navigace

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů - Díl třetí - Určování fyzických osob ke styku s utajovanými skutečnostmi

Předpis č. 148/1998 Sb.

Vyhlášené znění

148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Díl třetí

Určování fyzických osob ke styku s utajovanými skutečnostmi

§ 32

Postup určování

(1) Výběr navrhované osoby provede statutární orgán.

(2) Statutární orgán je povinen navrhovanou osobu předem seznámit s podmínkami a způsobem provedení bezpečnostní prověrky, informovat ji o zásadách ochrany utajovaných skutečností, jejích právech, povinnostech a následcích porušení ochrany utajovaných skutečností a vyžádat si její písemný souhlas s provedením bezpečnostní prověrky.

(3) V případě souhlasu navrhované osoby s provedením bezpečnostní prověrky si statutární orgán od této osoby vyžádá předložení podkladových materiálů, ne starších čtyř měsíců.

(4) Navrhovaná osoba je povinna v podkladových materiálech uvádět úplné a pravdivé údaje.

(5) Pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky I. stupně tvoří součást podkladových materiálů čestné prohlášení o bezúhonnosti a pro potřeby bezpečnostní prověrky II., III. nebo IV. stupně výpis z evidence Rejstříku trestů.2)

§ 33

Bezpečnostní dotazník

(1) Bezpečnostní dotazník se dělí na část základní a část doplňující.

(2) Část základní vyplní každá navrhovaná osoba a předá ji statutárnímu orgánu.

(3) Část doplňující vyplní navrhovaná osoba pouze pro účely bezpečnostní prověrky II. až IV. stupně a předá ji statutárnímu orgánu v podobě vylučující možnost, aby se statutární orgán seznámil s jejím obsahem.

(4) V části základní navrhovaná osoba uvádí

a) jméno a příjmení, titul, vědeckou hodnost,

b) datum a místo narození, rodné číslo,

c) adresu trvalého a přechodného pobytu,

d) rodinný stav,

e) jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození manžela, manželky, druha, družky,

f) státní občanství včetně změn,

g) číslo občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu, místo jejich vydání,

h) současného zaměstnavatele a jeho sídlo,

i) přehled předchozích zaměstnavatelů a povolání v posledních pěti letech,

j) přehled navštěvovaných škol,

k) je-li voják nebo nevoják, u vojáka číslo vojenské knížky, evidenční místo a dosaženou vojenskou hodnost,

l) je-li policista, číslo služebního průkazu a dosaženou hodnost policisty,

m) název zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěncem,

n) je-li cizinec, pobyty na území České republiky delší než 30 dnů v posledních sedmi letech,

o) zda je nebo byla závislá na požívání alkoholických nápojů,

p) zda užívá nebo užívala omamné nebo psychotropní látky,

q) všechna vznesená a sdělená obvinění z trestných činů vůči své osobě,

r) životopis psaný vlastní rukou.

(5) V části doplňující navrhovaná osoba uvádí

a) jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození

1. bývalého manžela nebo manželky,

2. dětí a sourozenců, i nevlastních,

3. rodičů nebo pěstounů, i manžela, manželky,

4. dalších osob starších 18 let, pokud žijí s navrhovanou osobou v domácnosti,

b) přehled předchozích zaměstnavatelů a povolání,

c) členství v orgánech organizací,

d) vykonávání podnikatelské činnosti,

e) pobyty v zahraničí delší než 30 dnů po dosažení věku 18 let,

f) majetkové poměry,

g) exekuce a výkony rozhodnutí nařízené proti ní v posledních sedmi letech,

h) příslušnost a vztahy k občanským sdružením, spolkům, politickým stranám, církvím nebo náboženským společenstvím,

i) kontakty a vazby na bývalé i současné zpravodajské a výzvědné služby cizí moci nebo na zpravodajské služby bývalé Československé socialistické republiky,

j) postih za přestupky, jiné správní delikty a kárná opatření v posledních třech letech,

k) přehled předchozích bezpečnostních prověrek provedených podle tohoto zákona,

l) jména a adresy tří osob, které nejsou uvedeny v bezpečnostním dotazníku z jiného důvodu, a mohou se vyjádřit k údajům v něm uvedeným,

m) souhlas k ověření stavu bankovního účtu a souhlas k ověření daňového přiznání,10)

n) dodatek životopisu vztahující se ke skutečnostem uvedeným v této části dotazníku.

(6) Součástí bezpečnostního dotazníku je

a) fotografie odpovídající současné podobě navrhované osoby,

b) čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů,

c) souhlas s provedením bezpečnostní prověrky,

d) souhlas se shromažďováním a vedením údajů v souladu se zvláštním předpisem.11)

(7) Vyplněný bezpečnostní dotazník slouží pouze pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky. Údaje v něm uvedené musí být chráněny před neoprávněným nakládáním.

(8) Úřad stanoví právním předpisem způsob vyplňování a vzor bezpečnostního dotazníku.

§ 34

Určování pro stupeň utajení "Vyhrazené"

(1) Po předložení podkladových materiálů navrhovanou osobou provede statutární orgán bezpečnostní prověrku I. stupně. V odůvodněných případech může statutární orgán požádat Úřad o ověření údajů uvedených v podkladových materiálech.

(2) V případě, že statutární orgán bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba splňuje podmínky uvedené v § 18, může provést její určení podle § 38.

(3) V případě, že statutární orgán bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba některou z podmínek uvedených v § 18 nesplňuje, oznámí jí písemně tuto skutečnost.

§ 35

Určování pro stupeň utajení "Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné"

(1) Po předložení podkladových materiálů navrhovanou osobou a po provedení jejich vyhodnocení statutárním orgánem požádá statutární orgán Úřad o vydání osvědčení. V žádosti uvede stupeň utajení, pro který má být osvědčení vydáno. Spolu se žádostí zašle statutární orgán podkladové materiály.

(2) Statutární orgán není oprávněn seznámit se při vyhodnocování podkladových materiálů s doplňující části bezpečnostního dotazníku.

(3) Statutární orgán je oprávněn žádat o vydání osvědčení pouze pro potřeby toho orgánu státu nebo organizace, za kterou je oprávněn jednat, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Na základě žádosti statutárního orgánu Úřad zajistí provedení bezpečnostní prověrky příslušného stupně.

(5) O skončení bezpečnostní prověrky informuje Úřad statutární orgán.

§ 36

Osvědčení

(1) V případě, že Úřad bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba splňuje podmínky uvedené v § 18, může vydat osvědčení, které této osobě doručí. Po předložení platného osvědčení může statutární orgán provést určení navrhované osoby podle § 38.

(2) U stupně utajení "Vyhrazené" se osvědčením uvedeným v odstavci 1 rozumí písemný záznam podle § 38.

(3) V případě, že Úřad bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba nesplňuje některou z podmínek uvedených v § 18, osvědčení nevydá a tento výsledek navrhované osobě oznámí. Důvody nevydání osvědčení Úřad v oznámení neuvádí.

(4) Zjistí-li se v průběhu bezpečnostní prověrky, že navrhovaná osoba prokazatelně nesplňuje některou z podmínek uvedených v § 18 písm. a) až d), bezpečnostní prověrka se ukončí. O ukončení bezpečnostní prověrky Úřad písemně informuje statutární orgán a navrhovanou osobu.

(5) Vyskytnou-li se po vydání osvědčení skutečnosti nasvědčující tomu, že osoba přestala splňovat některou z podmínek uvedených v § 18, je Úřad oprávněn zajistit a provést opatření potřebná k ověření těchto skutečností.

(6) Zjistí-li Úřad, že osoba, které bylo vydáno osvědčení, některou z podmínek uvedených v § 18 přestala splňovat, Úřad oznámí tuto skutečnost této osobě a statutárnímu orgánu, který osobu určil. Statutární orgán neprodleně zruší určení osoby.

§ 37

Platnost osvědčení a zánik platnosti

(1) Doba platnosti osvědčení je

a) pro stupeň utajení "Vyhrazené" nejdéle šest let,

b) pro stupeň utajení "Důvěrné" pět let,

c) pro stupeň utajení "Tajné" pět let,

d) pro stupeň utajení "Přísně tajné" pět let.

(2) Platnost osvědčení zaniká

a) uplynutím doby platnosti podle odstavce 1, nebo

b) oznámením podle § 36 odst. 6, že osoba přestala splňovat některou z podmínek uvedených v § 18.

(3) Zanikla-li platnost osvědčení podle odstavce 2 písm. b), je osoba, které bylo osvědčení vydáno Úřadem, povinna jej odevzdat do pěti pracovních dnů ode dne oznámení o tomto zániku Úřadu.

Určení

§ 38

(1) Určení navrhované osoby provádí statutární orgán. O určení provede statutární orgán písemný záznam (dále jen "záznam o určení"), který podepíše statutární orgán a určená osoba.

(2) Součástí záznamu o určení je písemné prohlášení určené osoby, že byla poučena o právech a povinnostech vyplývajících z určení, seznámena s předpisy vztahujícími se k ochraně utajovaných skutečností a s následky jejich porušení (dále jen "poučení"). Poučení provede nebo provedení zajistí statutární orgán.

(3) Určení statutárního orgánu organizace, které mají být poskytnuty utajované skutečnosti, provede statutární orgán, který utajované skutečnosti bude poskytovat. Jde-li o utajované skutečnosti poskytované cizí mocí, provede určení statutárního orgánu Úřad.

(4) Určení statutárního orgánu organizace, ve které utajované skutečnosti vznikají, provede ministr nebo vedoucí ústředního úřadu, do jehož působnosti utajované skutečnosti náleží; není-li jej, Úřad.

(5) Nové určení se provede při změně zaměstnavatele nebo změně oblasti vymezené činnosti, přičemž bezpečnostní prověrka se neprovádí, trvá-li platnost osvědčení.

(6) Určení navrhované osoby statutární orgán písemně oznámí Úřadu do 30 dnů ode dne určení.

§ 39

Zánik určení

(1) Určení zaniká

a) zánikem platnosti osvědčení,

b) skončením výkonu povolání nebo funkce,

c) jeho ukončením provedeným statutárním orgánem,

d) pominutím důvodu určení, nebo

e) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

(2) Statutární orgán provede o zániku určení písemný záznam a učiní taková opatření, aby se osoba, u které určení zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d), již nemohla dále seznamovat s utajovanými skutečnostmi.

(3) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po zániku určení, nejdéle však do doby, do kdy je skutečnost, na kterou se mlčenlivost váže, utajovanou skutečností.

(4) Statutární orgán je povinen do 30 dnů ode dne zániku určení o této skutečnosti písemně vyrozumět Úřad.

Zvláštní způsoby určování a osoby určené ke styku s utajovanými skutečnostmi ze zákona

§ 40

(1) Ve výjimečných případech, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dva měsíce, může statutární orgán provést určení pro stupně utajení "Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné" bez předchozího provedení bezpečnostní prověrky. Podmínkou je souhlas navrhované osoby s tímto způsobem určení a s následným provedením bezpečnostní prověrky.

(2) Před určením podle odstavce 1 je statutární orgán povinen předložit Úřadu podkladové materiály k navrhované osobě a požádat o souhlas s takovým způsobem určení.

(3) Úřad provede k navrhované osobě šetření v evidencích Ministerstva vnitra, zajistí provedení šetření v evidencích Policie České republiky a zpravodajských služeb a bez zbytečného odkladu vyhodnotí získané předložené materiály.

(4) Na základě souhlasu Úřadu může statutární orgán navrhovanou osobu určit pro požadovaný stupeň utajení a vymezenou oblast činnosti. Při určení a poučení osoby se postupuje podle § 38 odst. 1 a 2.

(5) Statutární orgán je povinen bez zbytečného odkladu o určení písemně informovat Úřad, který zajistí dodatečné provedení příslušné bezpečnostní prověrky. Po ukončení této prověrky lze osobě uvedené v odstavci 1 vydat osvědčení.

(6) Souhlas s provedením bezpečnostní prověrky podle odstavce 1 nelze odvolat.

§ 41

(1) Statutární orgán je oprávněn požádat Úřad o vydání osvědčení pro svou osobu. V případě, že statutární orgán je kolektivní, může požádat o vydání osvědčení pro kteréhokoli svého člena.

(2) Každý, u kterého nelze požádat o vydání osvědčení prostřednictvím statutárního orgánu a u něhož je předpoklad, že se bude seznamovat s utajovanými skutečnostmi, je v odůvodněných případech oprávněn požádat Úřad o vydání osvědčení pro svou osobu.

(3) O vydání osvědčení mohou požádat i osoby uvedené v § 42 odst. 1 a § 43 odst. 1. Ustanovení § 42 odst. 2 a § 43 odst. 2 nejsou nevydáním osvědčení dotčena.

(4) V případě žádosti podle odstavců 1 a 2 plní úkoly statutárního orgánu Úřad, s výjimkou poučení a určení.

(5) Poučení a určení osob uvedených v odstavcích1 a 2 provede ten, kdo takovou osobu s utajovanou skutečností seznámí, přičemž kopii záznamu o určení zašle Úřadu.

§ 42

(1) U poslanců a senátorů s výjimkou členů kontrolních orgánů podle zvláštních zákonů12) a u obhájců se bezpečnostní prověrka neprovádí.

(2) Pokud se některá z osob uvedených v odstavci 1 bude při výkonu své funkce seznamovat s utajovanou skutečností, je ten, kdo bude tuto osobu s utajovanou skutečností seznamovat, povinen předem provést její poučení a pořídit o tom písemný záznam. Podpisem záznamu se taková osoba stává osobou určenou v rozsahu potřeby seznámení se s utajovanou skutečností podle předchozí věty.

(3) Pro jednání Poslanecké sněmovny, Senátu nebo jejich orgánů, jehož předmětem jsou utajované skutečnosti, je povinen ten, kdo bude poslance nebo senátory s utajovanými skutečnostmi seznamovat, předem provést jejich poučení. Za písemný záznam o tomto poučení se považuje zápis o schůzi příslušné komory nebo jejího orgánu.

(4) Ten, kdo osobu uvedenou v odstavci 1 s utajovanou skutečností seznámí, je povinen písemně vyrozumět Úřad do 30 dnů o poučení podle odstavce 2.

§ 43

Určené osoby ze zákona

(1) Určenými osobami ze zákona jsou

a) prezident republiky,

b) předseda Poslanecké sněmovny,

c) předseda Senátu,

d) členové vlády,

e) prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,

f) soudci.

(2) Osoby podle odstavce 1 se stávají osobami určenými pro všechny stupně utajení dnem zvolení nebo jmenováním do funkce. Určenými osobami podle předchozí věty jsou pouze po dobu výkonu funkce a pro účely jejího výkonu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).