Hlavní navigace

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů - Podmínky pro vydání potvrzení

Předpis č. 148/1998 Sb.

Vyhlášené znění

148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Podmínky pro vydání potvrzení

§ 55

Potvrzení lze vydat organizaci, která

a) je způsobilá zabezpečit ochranu utajovaných skutečností,

b) je ekonomicky stabilní,

c) je bezpečnostně spolehlivá.

§ 56

Za organizaci nezpůsobilou zabezpečit ochranu utajovaných skutečností je považována organizace, která není schopna dodržovat ochranu utajovaných skutečností v souladu s tímto zákonem.

§ 57

Ekonomicky stabilní není organizace

a) v likvidaci,

b) na jejíž majetek byl prohlášen konkurs,

c) na jejíž majetek bylo povoleno vyrovnání,

d) která neplní finanční povinnosti vůči státu, nebo

e) která závažným způsobem nebo opakovaně neplní finanční závazky vůči fyzickým osobám nebo organizacím.

§ 58

(1) Za bezpečnostně spolehlivou není považována organizace, u které bylo zjištěno bezpečnostní riziko.

(2) Za bezpečnostní riziko lze označit

a) činnost proti zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala,

b) zahraniční vazby, které by mohly způsobit újmu zahraničně politickým nebo bezpečnostním zájmům České republiky, nebo

c) personální nestabilitu ve vedoucích funkcích nebo orgánech organizací.

§ 59

(1) Bezpečnostní prověrkou organizace se ověřuje, zda organizace splňuje podmínky podle § 55.

(2) Bezpečnostní prověrku organizace zajišťuje Úřad na základě žádosti statutárního orgánu o vydání potvrzení.

(3) Žádost o vydání potvrzení obsahuje

a) písemné zdůvodnění žádosti,

b) bezpečnostní projekt organizace,

c) vyplněný bezpečnostní dotazník organizace,

d) doklady nebo jejich ověřené kopie13) dosvědčující správnost údajů uvedených v bezpečnostním dotazníku.

(4) Bezpečnostní prověrku organizace tvoří tato opatření

a) posouzení bezpečnostního projektu Úřadem,

b) posouzení bezpečnostní politiky Úřadem,

c) prověření hodnověrnosti údajů uvedených v bezpečnostním dotazníku organizace a bezpečnostním projektu organizace provedené Policií České republiky, Bezpečnostní informační službou nebo Vojenským zpravodajstvím a dalšími orgány státu na žádost Úřadu,

d) ověření schopnosti organizace dodržovat ochranu utajovaných skutečností Úřadem; na žádost Úřadu může toto ověření provést Bezpečnostní informační služba nebo Vojenské zpravodajství,

e) vyhodnocení předložených materiálů, získaných podkladů a stanovisek Úřadem.

(5) Organizace je povinna k zajištění opatření podle odstavce 4 písm. b), c) a d) umožnit příslušným orgánům vstup do objektů, zařízení, provozů nebo jiných prostor a na pozemky, předložit potřebné doklady a poskytnout pravdivé a úplné informace o zjišťovaných skutečnostech.

§ 60

(1) Bezpečnostní projekt organizace je projekt systému ochrany utajovaných skutečností u organizace.

(2) Bezpečnostní projekt organizace obsahuje zejména způsob realizace její bezpečnostní politiky, aplikaci opatření personální, administrativní, objektové, organizační a technické bezpečnosti, bezpečnostních standardů a rovněž seznam osob, které se budou s utajovanými skutečnostmi seznamovat.

§ 61

(1) Bezpečnostní dotazník organizace obsahuje

a) identifikační údaje organizace uvedené v Obchodním rejstříku, včetně změn za posledních pět let,

b) přehled peněžních ústavů, u kterých organizace založila účet v posledních třech letech, a čísla těchto účtů,

c) přehled vlastních i pronajatých budov a pozemků organizace v České republice i zahraničí,

d) přehled zahraničních společníků organizace v posledních pěti letech,

e) údaje o čistém obchodním jmění organizace,

f) přehled ročních účetních uzávěrek za posledních pět let,

g) údaje o výši hospodářského výsledku před zdaněním nebo ztrátě v posledních třech letech,

h) přehled poskytnutých i splacených půjček a úvěrů v posledních pěti letech,

i) přehled zastavení movitého i nemovitého majetku,

j) údaje o podání návrhu na konkurs nebo vyrovnání a rozhodnutí o konkursu nebo vyrovnání nebo údaje o vstupu do likvidace,

k) písemné zprávy auditora o ověření účetní závěrky za poslední tři roky, pokud byly zpracovány,

l) přehled veřejných zakázek, obchodních smluv, jejichž předmět plnění obsahuje utajované skutečnosti u obchodních smluv, které svým finančním objemem přesahují jedno procento obratu organizace, za poslední tři roky,

m) název a sídlo daňového poradce,

n) přehled uskutečněných obchodů nad 500000 Kč se zahraničními partnery v posledních třech letech,

o) seznam zaměstnanců, kteří nejsou státními občany České republiky,

p) seznam vedoucích pracovníků, se kterými byl v posledních třech letech rozvázán pracovní poměr.

(2) Organizace je povinna hlásit Úřadu vždy k 1. dubnu a 1. říjnu kalendářního roku všechny změny údajů v bezpečnostním dotazníku organizace. Tato povinnost trvá po dobu platnosti potvrzení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).