Hlavní navigace

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů - HLAVA ČTVRTÁ

Předpis č. 148/1998 Sb.

Vyhlášené znění

148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

HLAVA ČTVRTÁ

§ 85

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb. a zákona č. 112/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 66 se slova "ohrožení státního tajemství (§ 106 a 107)" nahrazují slovy "ohrožení utajované skutečnosti (§ 106 a 107)" a slova "ohrožení hospodářského tajemství (§ 122)," a slova "ohrožení služebního tajemství (§ 173)," se vypouštějí.

2. V § 89 se odstavce 10, 11 a 12 vypouštějí.

Dosavadní odstavce 13 až 20 se označují jako odstavce 10 až 17.

3. § 105 včetně nadpisu zní:

"§ 105

Vyzvědačství

(1) Kdo vyzvídá skutečnost utajovanou podle zvláštního zákona, jejíž zneužití může vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala, s cílem vyzradit ji cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou skutečnost, nebo kdo takovou utajovanou skutečnost cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli činu uvedeného v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované skutečnosti.

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované skutečnosti,

b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu ochrana utajovaných skutečností byla zvlášť uložena,

c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo

d) týká-li se takový čin utajované skutečnosti ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm utajení "Přísně tajné".

(4) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za branné pohotovosti státu.".

4. § 106 včetně nadpisu zní:

"Ohrožení utajované skutečnosti

§ 106

(1) Kdo vyzvídá skutečnost utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou skutečnost, nebo kdo takovou utajovanou skutečnost nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) vyzradí-li úmyslně nepovolané osobě utajovanou skutečnost ve zvláštním zákoně klasifikovanou stupněm utajení "Přísně tajné" nebo "Tajné",

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu ochrana utajovaných skutečností byla zvlášť uložena, nebo

c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované skutečnosti z oblasti zabezpečení obranyschopnosti republiky klasifikované ve zvláštním zákoně stupněm utajení "Přísně tajné", nebo

b) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.".

5. § 107 zní:

"§ 107

Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované skutečnosti ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm utajení "Přísně tajné" nebo "Tajné" nebo "Důvěrné", bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".

6. § 122 se včetně nadpisu vypouští.

7. V § 166 odst. 2 písm. a) se slova "vyzvědačství (§ 105)" nahrazují slovy "vyzvědačství (§ 105 odst. 3 a 4)".

8. V § 167 odst. 1 se slova "ohrožení státního tajemství" nahrazují slovy "ohrožení utajované skutečnosti" a za slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst. 2 a 3," se vkládají slova "neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 3,".

9. V § 167 odst. 2 se slova "ohrožení státního tajemství" nahrazují slovy "ohrožení utajované skutečnosti".

10. V § 168 odst. 1 a 2 se slova "vyzvědačství (§ 105)" nahrazují slovy "vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4)" a slova "ohrožení státního tajemství (§ 106 a 107)" se nahrazují slovy "ohrožení utajované skutečnosti (§ 106 a 107)".

11. V § 168 odst. 1 se za slova "pozměňování peněz (§ 140)," vkládají slova "neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3),".

12. § 173 včetně nadpisu se vypouští.

13. V § 178 odst. 1 se za slovo "kdo" vkládají slova " ,byť i z nedbalosti," a slova "až na jeden rok" se nahrazují slovy "až na tři léta".

14. V § 178 odst. 2 se za slova "nebo funkce" vkládají slova ", byť i z nedbalosti".

15. V § 178 odst. 3 se slova "až na dvě léta" nahrazují slovy "na jeden rok až pět let".

16. V § 178 odst. 3 písm. c) se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).