Hlavní navigace

Zákon o oddělení měny - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Předpis č. 60/1993 Sb.

Znění od 3. 2. 1993

60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 8

(1) U pohledávky splatné ve dnech výměny bankovek, kterou nelze uhradit bezhotovostně, se prodlužuje běh všech lhůt spojených s touto pohledávkou o 14 dnů ode dne její splatnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pohledávky vzniklé podle předpisů o sociálním zabezpečení, nemocenském a zdravotním pojištění a o daních z příjmů.

(3) Důchody splatné ve dnech výměny lze příjemcům s jejich souhlasem vyplácet v okolkovaných bankovkách, popřípadě v bankovkách, u kterých prováděcí předpis nestanoví, že podléhají okolkování.

§ 9

Pro potřeby výměny bankovek může Česká národní banka vydat pokladní potvrzenky splatné nejdříve sedm dnů ode dne oddělení měny, které jsou cennými papíry.

§ 10

(1) V souvislosti s výměnou bankovek se na dobu nezbytně nutnou omezují výběry hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek. Dobu omezení výběrů hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek stanoví vláda nařízením, nejdéle však sedm dnů.

(2) Ode dne účinnosti tohoto zákona až do dne, který stanoví vláda nařízením, jsou právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé povinny navzájem provádět platby nad 10000 Kč bezhotovostně prostřednictvím účtu vedeného u banky. Povinnost provádět platby bezhotovostně se netýká placení daní.

(3) Ode dne účinnosti tohoto zákona nesmějí fyzické a právnické osoby provádět bezhotovostní převody a platby v hotovosti v československé měně určené příjemcům na území Slovenské republiky. Banky a pošty jsou povinny takové příkazy vracet příkazci.

(4) Ode dne účinnosti tohoto zákona je Česká národní banka oprávněna vracet bankám se sídlem na území Slovenské republiky platby v československé měně, které jsou určeny příjemcům na území České republiky.

(5) Za platbu podle odstavce 2 se považují všechny platby uskutečněné právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem v jednom kalendářním dni ve prospěch jednoho příjemce.

(6) Za porušení povinnosti podle odstavce 2 uloží ministerstvo financí osobě, která platbu provedla, pokutu ve výši 20 % ze zaplacené částky. Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne porušení povinnosti.

§ 11

Při okolkování bankovek a jejich výměně se banky a výměnná místa řídí pokyny guvernéra České národní banky. Za účelem operativního řízení výměny bankovek Česká národní banka zřizuje komise; v čele komise je komisař jmenovaný guvernérem České národní banky.

§ 12

Starostové (primátoři) obcí, přednostové okresních úřadů, policejní ředitelé útvarů s územní působností a velitelé vojenských posádek jsou povinni spolupracovat s Českou národní bankou a komisaři (§ 11) při zajišťování bezpečnosti výměnných míst a přepravy peněz.

§ 13

(1) Vláda nařízením stanoví

a) den oddělení měny České republiky;

b) dobu, po kterou se bude provádět výměna bankovek;

c) dobu omezení výběrů hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek a ukončení omezení placení v hotovosti.

(2) Česká národní banka vyhláškou stanoví

a) druhy bankovek podléhající okolkování;

b) druhy kolků a jejich popis a popis pokladních potvrzenek;

c) postup při výměně bankovek podle tohoto zákona.

§ 14

Bankovky a mince, vydané Státní bankou československou, které jsou zákonnými penězi podle § 1 odst. 2, bude Česká národní banka vyměňovat nejdéle po dobu jednoho roku od ukončení jejich platnosti.

§ 15

(1) Dnem oddělení měny se zrušuje § 56 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

(2) Možnost výměny neplatných bankovek Státní banky československé, stanovená zvláštními předpisy,9) končí dnem oddělení měny.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).