Hlavní navigace

Zákon o oddělení měny - Výměna bankovek

Předpis č. 60/1993 Sb.

Vyhlášené znění

60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny

Výměna bankovek

§ 2

(1) Fyzickým osobám, které mají ve dnech výměny na území České republiky trvalý pobyt3) nebo dlouhodobý pobyt4) nebo jim bylo na území České republiky přiznáno postavení uprchlíka5) (dále jen "oprávněné osoby") vyměňují bankovky vybrané organizační jednotky České pošty, s. p. a vybrané pobočky České spořitelny, a. s. (dále jen "výměnné místo") za bankovky a mince podle § 1 odst. 2. Výměna se provádí na základě předložení občanského průkazu nebo povolení k pobytu3),4) nebo dokladů je nahrazujících (dále jen "průkaz totožnosti").

(2) Oprávněným osobám starším 15 let výměnné místo vymění bankovky do částky nejvýše 4000 Kčs na osobu a oprávněným osobám mladším 15 let vymění bankovky do částky nejvýše 1000 Kčs na osobu. Výměna bankovek se provádí jednorázově.

(3) Bankovky nad částky uvedené v odstavci 2 se vymění způsobem a v době stanovené prováděcími předpisy. Obdobně se postupuje i tehdy, pokud oprávněná osoba předložila k jednorázové výměně bankovky v částce nižší, než jsou částky uvedené v odstavci 2, a předloží k výměně další bankovky.

(4) Za oprávněné osoby mladší 15 let a za oprávněné osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům předkládají bankovky k výměně jejich zákonní zástupci. Při výměně předloží tito zákonní zástupci průkaz totožnosti a doklad, ze kterého je zřejmé jejich postavení zákonného zástupce.

(5) Za oprávněnou osobu může provést výměnu bankovek jiná oprávněná osoba starší 18 let, předloží-li svůj průkaz totožnosti a průkaz totožnosti oprávněné osoby, za níž výměnu provádí, popřípadě doklad uvedený v odstavci 4.

(6) Okresní a obecní úřady a ředitelé (vedoucí) nemocnic, léčebných zařízení, ústavů sociální péče, uprchlických táborů, ústavů pro výkon trestu odnětí svobody a jiných obdobných zařízení odpovídají za to, že výměna bankovek bude provedena i oprávněným osobám, jimž fyzický nebo duševní stav nebo jiné objektivní důvody neumožňují, aby tuto výměnu uskutečnily samy a nemohou tak učinit ani prostřednictvím jiné osoby.

(7) Výměnu bankovek vyznačí výměnné místo v průkazu totožnosti.

(8) K provádění výměny mohou výměnná místa zřizovat odloučená pracoviště.

§ 3

(1) Cizincům,6) s výjimkou fyzických osob majících dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území Slovenské republiky, provádějí výměnu bankovek pobočky České národní banky a vybrané pobočky bank pověřených guvernérem České národní banky. Výměna se provádí do výše legálně nabyté částky československé měny, a to na základě předložení cestovního dokladu nebo dokladu jej nahrazujícího, kterým osvědčí svou totožnost. Výměna bankovek se vyznačí na dokladu o legálním nabytí československé měny.

(2) Cizincům, kteří mají trvalý3) nebo dlouhodobý4) pobyt na území České republiky, se provádí výměna podle § 2.

§ 4

(1) Výměnu bankovek právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jejich organizačním složkám a jiným obdobným subjektům působícím na území České republiky (dále jen "právnické osoby"), s výjimkou bank,7) provádějí jednorázově banky, u nichž mají tyto subjekty účty.

(2) Výměna bankovek podle odstavce 1 se provádí do částky, kterou umožní technické podmínky banky, nejvýše však do částky pokladního zůstatku, který je k okamžiku oddělení měny prokazatelný zápisem v pokladním deníku, ve kterém se výměna vyznačí.

(3) Jestliže technické podmínky banky neumožní provést výměnu celého pokladního zůstatku, potvrdí banka přijetí bankovek způsobem stanoveným prováděcím předpisem.

(4) Bankám7) stanoví způsob výměny bankovek po projednání s nimi Česká národní banka.

§ 5

Výměna bankovek fyzickým osobám - podnikatelům8) s trvalým pobytem3) na území České republiky, které mají účet u banky, se provádí způsobem uvedeným v § 4.

§ 6

Právnické osoby uvedené v § 4 a fyzické osoby - podnikatelé uvedené v § 5 jsou povinny přijímat bankovky, o nichž prováděcí předpis stanoví, že podléhají okolkování, do okamžiku oddělení měny.

§ 7

Výměnu bankovek, které nemohly být ze závažných důvodů vyměněny ve dnech výměny, může provádět nejdéle po dobu šesti měsíců ode dne oddělení měny Česká národní banka.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).