Hlavní navigace

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití - § 4 - Evidence a sledovatelnost výbušnin

Předpis č. 83/2013 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

83/2013 Sb. Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

§ 4

Evidence a sledovatelnost výbušnin

(1) Organizace je povinna vést evidenci výbušniny, se kterou nakládá, a to takovým způsobem, aby byl přehled o tom,

a) v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního názvu byla výbušnina organizací vyrobena nebo od které osoby byla získána a kdy tak bylo učiněno,

b) na jakém místě v organizaci se nachází, případně u kterého zaměstnance, než je dále předána, spotřebována nebo zničena, a

c) které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, anebo jak s ní bylo naloženo a kterým zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak bylo učiněno.

(2) Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle předpisů upravujících technické požadavky na výbušniny5), je organizace, která s ní nakládá, povinna evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení každé takové výbušniny.

(3) Každá výbušnina se eviduje samostatně podle jejího druhu, a existuje-li obchodní název, i podle obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly reprodukovatelné.

(4) Každý evidenční záznam obsahuje datum jeho vyhotovení a v případě evidenčního záznamu v listinné podobě musí být podepsán tím, kdo jej vyhotovil; evidenční záznam v elektronické podobě musí umožnit identifikaci osoby, která jej vyhotovila. Správnost evidenčního záznamu musí být potvrzena další přítomnou osobou nebo jiným způsobem stanoveným organizací. Evidenční záznam se nesmí vymazávat ani přepisovat; v případě jeho opravy se evidenční záznam škrtne tak, aby zůstal čitelný, popřípadě aby evidence vedená v elektronické podobě umožňovala jeho zobrazení, a nový evidenční záznam se uvede do nového řádku. Součástí evidence jsou též doklady o příjmu, výdeji nebo spotřebě výbušniny, zejména přepravní doklad, zápis o odstřelu, nebo zápis o ničení výbušniny podle zvláštních právních předpisů.

(5) Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po dobu alespoň 10 let ode dne získání, vyrobení, použití výbušniny nebo jiného posledního úkonu s výbušninou, přičemž je povinna zajistit, aby takto uchovávané údaje byly stále reprodukovatelné. Doba podle věty první se nevztahuje na uchovávání evidence výbušniny, která po jejím vyrobení podléhá dalším výrobním operacím nebo zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování toutéž organizací, jež ji vyrobila; dobu pro uchovávání takovéto evidence stanoví organizace, nesmí však být kratší než 3 roky od posledního úkonu s výbušninou.

(6) Organizace je povinna vnitřním předpisem stanovit způsob vedení evidence výbušniny podle odstavců 1 až 5, zejména způsob vyhotovování evidenčního záznamu, určit osoby oprávněné k jeho vyhotovení a dobu pro uchovávání evidence podle odstavce 5 věty druhé, a tento vnitřní předpis dodržovat.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).