Hlavní navigace

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví - HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Předpis č. 417/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení společná

§ 65

(1) Komora vydá profesní předpisy o právech a povinnostech patentových zástupců jako členů profesního sdružení; dnem jejich vyhlášení je den jejich schválení sněmem. Profesní předpis, který byl vyhlášen v souladu s tímto zákonem, nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, nestanoví-li sněm jinak, nejdříve však dnem jeho vyhlášení.

(2) V profesních předpisech Komora stanoví

a) podrobnosti o právech a povinnostech patentových zástupců a asistentů,

b) podrobnosti o placení příspěvků na úhradu nákladů činnosti Komory,

c) podrobnosti o vedení dokumentace podle § 43 a meze její kontroly Komorou,

d) podrobnosti o disciplinárním řízení,

e) minimální výši pojistného (§ 42).

(3) Komora po dohodě s Úřadem stanoví rozsah zkušebních otázek, podmínky výkonu a podrobnosti o průběhu odborných a rozdílových zkoušek.

§ 66

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 67

Každý,

a) kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu,

b) komu nebylo vydáno osvědčení o zápisu do seznamu,

c) komu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebylo umožněno složení odborné nebo rozdílové zkoušky,

d) komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno složení slibu,

e) kdo byl vyškrtnut ze seznamu nebo mu byl pozastaven výkon činnosti,

je oprávněn obrátit se na soud,7) aby o jeho právu rozhodl.

Ustanovení přechodná

§ 68

(1) Patentoví zástupci zapsaní v rejstříku patentových zástupců vedeném podle dosavadního právního předpisu se dnem účinnosti tohoto zákona stávají patentovými zástupci s oprávněním v rozsahu podle složení odborné zkoušky. Údaje o složených odborných zkouškách potřebné pro zápis rozsahu oprávnění do seznamů sdělí Komoře Úřad podle protokolů o jejich vykonání ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Potvrzení o zápisu do rejstříku vydaná podle dosavadního předpisu pozbývají platnosti vydáním osvědčení podle tohoto zákona.

(3) Komora vydá osvědčení o zápisu do seznamu a průkaz patentového zástupce podle § 13 odst. 1 s vyznačením rozsahu oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce.

§ 69

(1) Řízení o disciplinárním opatření vůči patentovému zástupci zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; při stanovení disciplinárního opatření se použije dosavadní právní předpis, pokud je to pro disciplinárně obviněného příznivější. Obdobně se postupuje i v řízení o odvolání a obnově řízení.

(2) Řízení o pozastavení či vyškrtnutí z rejstříku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

(3) Řízení o zápisu do rejstříku a o zápisu změn do rejstříku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

§ 70

(1) Odborné zkoušky složené podle dosavadního právního předpisu se uznávají za odborné zkoušky podle § 11 odst. 2 tohoto zákona a v rozsahu jím stanoveném.

(2) Patentoví zástupci zapsaní do rejstříku podle stávajícího zákona č. 237/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou patentovými zástupci podle tohoto zákona, a to v rozsahu oprávnění podle § 2 odst. 3.

§ 71

(1) Zrušuje se Komora patentových zástupců zřízená zákonem č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti Komory patentových zástupců na Komoru.

(3) Orgány a poradní orgány Komory patentových zástupců zvolené podle dosavadního právního předpisu vykonávají činnost jako orgány a poradní orgány Komory podle tohoto zákona až do konce svého funkčního období.

(4) Profesní předpisy přijaté orgány Komory patentových zástupců podle dosavadního právního předpisu zůstávají v platnosti do doby přijetí profesních předpisů podle tohoto zákona, nejdéle však 1 rok ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).