Hlavní navigace

Zákon o podpoře sportu - § 3 - Národní sportovní agentura

Předpis č. 115/2001 Sb.

Znění od 31. 7. 2019

115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu

§ 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní sportovní agentura

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura“).

a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán“) a předkládá jej vládě ke schválení,

b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,

d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul,

e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí,

f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,

g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4),

h) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,

i) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,

j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí této podpory (dále jen „rejstřík“).

(2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. h) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci.

(2) Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center podle odstavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.

(3) Sídlem Agentury je Praha.

(4) V čele Agentury stojí předseda Agentury.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).