Hlavní navigace

Zákon o podpoře sportu - Přechodná ustanovení

Předpis č. 115/2001 Sb.

Znění od 31. 7. 2019

115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 274/2008 Sb. Čl. II

Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 230/2016 Sb. Čl. II

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní rejstřík nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní sportovní organizace, které nebyly zapsány podle věty první, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel o podporu je povinen splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 4 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby stanovené v bodu 2, ve které měla sportovní organizace splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Plán podle § 6a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Plán rozvoje sportu v kraji podle § 5 písm. d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje kraj poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Plán rozvoje sportu v obci podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 178/2019 Sb. Čl. II

1. Agentura se zřizuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonává do 31. prosince 2019 působnost Agentury podle § 3d odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonává od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 působnost Agentury podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyjma vyhlašování výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace, které vykonává do 31. prosince 2019.

3. Působnost ve věcech přípravy programů na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává Agentura ode dne svého zřízení.

4. Pro účely finančního vypořádání se státním rozpočtem podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla má postavení poskytovatele státní podpory sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případech, kdy vykonávalo působnost Agentury jako poskytovatele státní podpory sportu podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží předseda Agentury po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra do 1 kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl jmenován.

6. Návrh první organizační struktury Agentury předloží předseda Agentury Ministerstvu vnitra k vyjádření do 2 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla vládou schválena první systemizace podle bodu 5.

7. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. prosince 2019 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019, se dnem 1. ledna 2020 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. května 2020 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020, se dnem 1. června 2020 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. prosince 2020 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020, se dnem 1. ledna 2021 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se ode dne přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu převádí do Agentury.

8. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa v Agentuře lze konat po schválení první systemizace služebních míst podle bodu 5 vládou, nebude-li volné služební místo obsazeno postupem podle bodu 7. V tomto výběrovém řízení vybere předseda Agentury 1 žadatele ze 3 nejvhodnějších žadatelů nebo z dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o státní službě.

9. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů přechází na Agenturu

a) dnem 1. ledna 2020, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019,

b) dnem 1. června 2020, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020,

c) dnem 1. ledna 2021, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020,

d) dnem přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

10. Příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy příslušnost hospodařit, přechází na Agenturu

a) dnem 1. ledna 2020, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019,

b) dnem 1. června 2020, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020,

c) dnem 1. ledna 2021, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020,

d) dnem přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

11. Funkci zřizovatele příspěvkové organizace zřízené podle dosavadních předpisů za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu vykonává ode dne 1. ledna 2020 Agentura.

12. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede do 31. května 2020 rejstřík, k němuž je Agentura oprávněna přistupovat podle bodu 3. Od 1. června 2020 vede rejstřík Agentura.

13. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předá k příslušnému dni přechodu působnosti podle bodů 2, 4 a 12 Agentuře dokumenty nezbytné k výkonu této působnosti.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).