Hlavní navigace

Zákon o podpoře sportu - § 3a - Předseda Agentury

Předpis č. 115/2001 Sb.

Znění od 31. 7. 2019

115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu

§ 3a

Rejstřík

Předseda Agentury

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Správcem rejstříku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(1) Předsedu Agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c se zapíše do rejstříku.

(2) Funkční období předsedy Agentury je 6 let. Předseda Agentury může být jmenován opětovně.

(3) Sportovní organizace uvedená v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

(3) S funkcí předsedy Agentury je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast předsedy Agentury na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena. Ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů se nepoužije.

a) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,

b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,

c) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu písmen a) a b),

d) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu5) sportovce a trenéra evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České republiky, kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství,

e) údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto údaje nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena,

f) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,

g) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu f),

h) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c, byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení.

(4) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení je povinen bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje podle odstavce 3 písm. h).

(4) Předsedou Agentury může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která

a) je státním občanem České republiky,

b) dosáhla věku 30 let,

c) je plně svéprávná,

d) je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

e) má zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu minimálně 5 let.

(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.

(5) Vláda odvolá předsedu Agentury z funkce, jestliže

a) nastal některý z důvodů neslučitelnosti s výkonem jeho funkce podle odstavce 3 nebo podle jiného právního předpisu,

b) přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování podle odstavce 4,

c) porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem, nebo

d) o to požádal.

(6) Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 3 písm. f).

(6) Vláda může odvolat předsedu Agentury z funkce i tehdy, nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců.

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku.

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro účely zpracování údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí, státní občanství a čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů fyzické osoby.

(9) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje podle odstavců 3 a 4.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).