Hlavní navigace

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - HLAVA IV - VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ

Předpis č. 247/2014 Sb.

Znění od 4. 6. 2015

247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

HLAVA IV

VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ

§ 16

(1) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem

a) organizační složka státu, jež jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině jménem České republiky, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,

b) právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat.

(2) Fyzická nebo právnická osoba v žádosti o zápis dále uvede

a) označení a kapacitu dětské skupiny,

b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

c) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(3) Žádost o zápis lze podat

a) na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo

b) prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) K žádosti o zápis se přiloží, není-li dále stanoveno jinak, originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:

a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,

c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu,

c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu,

d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté.

(5) Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině nebo v nichž poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za účelem

a) vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b), nebo

b) ověření splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.

§ 17

(1) Splní-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o zápis, se pouze poznamená do spisu.

(2) Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, ministerstvo žádost o zápis zamítne.

§ 18

Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 19

(1) Oprávnění zaniká

a) smrtí poskytovatele,

b) zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

c) zrušením.

(2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže

a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 2,

a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1,

b) poskytovateli byla uložena sankce za správní delikt v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem,

c) poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění podle odstavce 3 ve lhůtě stanovené podle odstavce 4, nebo

d) poskytovatel o to požádá; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.

(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 12 nebo 13.

(4) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění podle odstavce 3 ministerstvo stanoví dobu, po kterou nelze oprávnění vykonávat a během které je poskytovatel povinen zjištěné nedostatky odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 6 měsíců.

(5) Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je povinen informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zveřejnit nejméně 3 měsíce před zamýšleným ukončením své činnosti, a to v prostorách, ve kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a které jsou přístupné rodiči dítěte, popřípadě zveřejní informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) O pozastavení oprávnění nebo o zániku oprávnění provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů.

(7) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oprávnění zrušeno podle odstavce 2 písm. b), může opětovně podat žádost o zápis nejdříve 2 roky od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení oprávnění.

§ 20

(1) Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy14), jehož správcem a provozovatelem je ministerstvo.

(2) Do evidence poskytovatelů se zapisují tyto údaje:

a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, právní forma, adresa sídla, jde-li o územní samosprávný celek, adresa sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,

c) u organizační složky státu název, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,

d) označení dětské skupiny,

e) místo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

f) údaj o počtu a kapacitě dětských skupin,

g) datum vzniku oprávnění,

h) datum pozastavení nebo zániku oprávnění.

(3) Evidence poskytovatelů je neveřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště.

(4) Součástí evidence poskytovatelů jsou doklady, které musí být podle § 16 odst. 4 přiloženy k žádosti o zápis.

(5) Evidence poskytovatelů je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí o části evidence poskytovatelů, která je neveřejným seznamem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).