Hlavní navigace

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - HLAVA IV - VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ

Předpis č. 247/2014 Sb.

Znění od 1. 10. 2021

247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

HLAVA IV

VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ

§ 16

(1) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem

(1) Ministerstvo udělí osobě na základě její žádosti oprávnění, pokud splní podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12.

a) organizační složka státu, jež jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině jménem České republiky, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,

b) právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat.

(2) Fyzická nebo právnická osoba v žádosti o zápis dále uvede

(2) Žádost o udělení oprávnění lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

a) označení a kapacitu dětské skupiny,

b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

c) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(3) Žádost o zápis lze podat

(3) Osoba v žádosti o udělení oprávnění uvede

a) na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo

a) název dětské skupiny a její požadovanou kapacitu,

b) prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

c) předpokládaný den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(4) K žádosti o zápis se přiloží, není-li dále stanoveno jinak, originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:

(4) Součástí žádosti o udělení oprávnění je

a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,

b) doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany20) zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu,

c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu,

c) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,

d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté.

d) smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,

e) doklad o bezúhonnosti osoby podle § 5a odst. 3,

f) rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(5) Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině nebo v nichž poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za účelem

a) vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b), nebo

b) ověření splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.

§ 17

(1) Splní-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o zápis, se pouze poznamená do spisu.

(1) Rozhodnutí o udělení oprávnění se písemně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše žadatele do evidence poskytovatelů a o provedení zápisu ho vyrozumí. Oprávnění vzniká dnem zápisu.

(2) Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, ministerstvo žádost o zápis zamítne.

(2) Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, ministerstvo žádost o udělení oprávnění zamítne.

§ 18

(1) Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(2) Oznámení poskytovatele o změně kapacity dětské skupiny, místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a názvu dětské skupiny podle odstavce 1 se považuje za žádost o změnu oprávnění zapsaného v evidenci poskytovatelů. Rozhodnutí o změně oprávnění se písemně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše změnu oprávnění do evidence poskytovatelů a poskytovatele o provedeném zápisu vyrozumí. Změna oprávnění vzniká dnem zápisu.

Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 19

(1) Oprávnění zaniká

a) smrtí poskytovatele,

b) zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

c) zrušením.

(2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže

a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1,

a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a) a e),

b) poskytovateli byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem,

c) poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění podle odstavce 3 ve lhůtě stanovené podle odstavce 4, nebo

d) poskytovatel o to požádá; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.

d) mu poskytovatel oznámí ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; oznámení musí být ministerstvu doručeno nejpozději 3 měsíce přede dnem ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 12 nebo 13.

(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění na žádost poskytovatele nebo v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 1 písm. b), c) nebo d), § 11 odst. 1, § 12 nebo 13.

(4) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění podle odstavce 3 ministerstvo stanoví dobu, po kterou nelze oprávnění vykonávat a během které je poskytovatel povinen zjištěné nedostatky odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 6 měsíců.

(4) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění podle odstavce 3 ministerstvo stanoví dobu, po kterou nelze na základě oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině a během které je poskytovatel povinen zjištěné nedostatky odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 6 měsíců.

(5) Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je povinen informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zveřejnit nejméně 3 měsíce před zamýšleným ukončením své činnosti, a to v prostorách, ve kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a které jsou přístupné rodiči dítěte, popřípadě zveřejní informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) O pozastavení oprávnění nebo o zániku oprávnění provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů.

(7) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oprávnění zrušeno podle odstavce 2 písm. b), může opětovně podat žádost o zápis nejdříve 2 roky od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení oprávnění.

(7) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oprávnění zrušeno podle odstavce 2 písm. b), může opětovně podat žádost o udělení oprávnění nejdříve 3 roky od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení oprávnění.

§ 19a

(1) Ministerstvo může nařídit rozhodnutím na místě okamžité přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v případě porušení povinnosti podle tohoto zákona způsobem, který může ohrozit život nebo zdraví dětí nebo pečujících osob.

(2) Písemné potvrzení o ústním vyhlášení obsahuje uvedení důvodu přerušení a přiměřenou lhůtu pro odstranění závadného stavu.

(3) Rozhodnutí lze s účinky oznámení poskytovateli ústně vyhlásit komukoliv, kdo na místě vykonává nebo zabezpečuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(4) Je-li odstraněn závadný stav, na základě kterého došlo k přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, rozhodne ministerstvo na žádost poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo odstranění závadného stavu prokázáno, o obnovení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

§ 20

(1) Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy14), jehož správcem a provozovatelem je ministerstvo.

(2) Do evidence poskytovatelů se zapisují tyto údaje:

a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, právní forma, adresa sídla, jde-li o územní samosprávný celek, adresa sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,

c) u organizační složky státu název, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,

d) označení dětské skupiny,

d) název dětské skupiny,

e) místo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

f) údaj o počtu a kapacitě dětských skupin,

f) údaj o počtu dětských skupin a jejich kapacitě,

g) datum vzniku oprávnění,

h) datum pozastavení nebo zániku oprávnění.

(3) Evidence poskytovatelů je neveřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště.

(4) Součástí evidence poskytovatelů jsou doklady, které musí být podle § 16 odst. 4 přiloženy k žádosti o zápis.

(4) Neveřejná část evidence poskytovatelů obsahuje doklady, které jsou podle § 16 odst. 4 součástí žádosti o udělení oprávnění.

(5) Evidence poskytovatelů je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí o části evidence poskytovatelů, která je neveřejným seznamem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).