Hlavní navigace

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY

Předpis č. 247/2014 Sb.

Znění od 1. 10. 2021

247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY

§ 20a

(1) Poskytovatel má nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny, který se vyplácí ze státního rozpočtu a který je určen na pokrytí těchto výdajů spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, a to

a) mezd a platů, náhrad mezd a platů, odměn za pracovní pohotovost, odměn za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupného, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatních nákladů vyplývajících ze základních pracovněprávních vztahů a služebních poměrů a odměn osob pečujících podle § 3 odst. 2 písm. i),

b) nákladů spojených se zajištěním povinného dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) nákladů na stravování dětí, které je zajišťováno poskytovatelem a které se řídí výživovými normami podle jiného právního předpisu18), není-li dále stanoveno jinak; výživové normy pro děti do 3 let věku stanoví ministerstvo vyhláškou,

d) dalších provozních nákladů.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny náleží poskytovateli za kalendářní rok, v němž poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, na kapacitní místo, které je alespoň 3 souvislé hodiny během provozního dne obsazeno dítětem, jehož rodič, který uzavírá smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je zaměstnán, studuje v denní formě studia, je evidován jako uchazeč o zaměstnání nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, (dále jen „obsazené kapacitní místo“), za předpokladu, že má oprávnění a žádost o příspěvek na provoz dětské skupiny, byla podána nejdříve dne 1. ledna kalendářního roku, na který poskytovatel žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny, a nejpozději dne 31. ledna kalendářního roku, na který poskytovatel žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny.

(3) Obsazenost kapacitního místa se prokazuje na základě smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte, jímž je místo obsazeno. Poskytovatel je povinen uchovávat smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině během kalendářního roku, za který příspěvek na provoz dětské skupiny náleží, a dále ještě po dobu 10 let.

§ 20b

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny nenáleží poskytovateli, kterým je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace. Je-li poskytovatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, příspěvek na provoz dětské skupiny se poskytuje prostřednictvím kraje příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem, mimo finanční vztahy stanovené zřizovatelem.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny nenáleží, pokud by jeho poskytnutí bylo v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.

(3) Příspěvek na provoz dětské skupiny poskytovateli náleží, jen poskytuje-li službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě alespoň 3 kapacitních míst.

(4) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) nemá nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny za kapacitní místo, které je obsazeno dítětem, jehož je rodičem.

§ 20c

(1) Pokud poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině ve více dětských skupinách, stanoví se příspěvek na provoz dětské skupiny pro jednotlivé dětské skupiny zvlášť.

(2) Nejde-li o okamžité přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 19a, nemá přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které není během příslušného kalendářního roku v součtu delší než pětinásobek počtu provozních dnů v jednom kalendářním týdnu, na nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši vliv. Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které je během příslušného kalendářního roku v součtu delší než pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu, nemá na nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši vliv, pokud tak stanoví ministerstvo z důvodů zvláštního zřetele hodných.

(3) Poskytovatel je povinen oznámit přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j do pátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, během kterého došlo k přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

§ 20d

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny, není-li dále stanoveno jinak, náleží na 1 plně obsazené kapacitní místo v denní výši stanovené

a) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. a), b) a d), je-li kapacitní místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku, normativem ve výši dané podílem 1,7násobku normativu pro soukromé mateřské školy nebo třídy s celodenním provozem, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a koeficientu 261,

b) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. a), b) a d), je-li kapacitní místo obsazené dítětem ode dne 1. září po dosažení 3 let věku do dne zahájení povinné školní docházky, normativem ve výši dané podílem normativu pro soukromé mateřské školy nebo třídy s celodenním provozem, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a koeficientu 261,

c) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. c), je-li kapacitní místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku, normativem ve výši dané podílem 1,7násobku normativu pro školní jídelnu - výdejnu pro dítě v mateřské škole, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a koeficientu 261,

d) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. c), je-li kapacitní místo obsazené dítětem ode dne 1. září po dosažení 3 let věku do dne zahájení povinné školní docházky, normativem ve výši dané podílem normativu pro školní jídelnu - výdejnu pro dítě v mateřské škole, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a koeficientu 261.

(2) Za plně obsazené kapacitní místo se považuje kapacitní místo obsazené alespoň 5 hodin během provozního dne. Je-li kapacitní místo obsazeno méně než 5 hodin během provozního dne, náleží příspěvek na provoz dětské skupiny na jedno obsazené kapacitní místo v denní výši stanovené polovinou normativů podle odstavce 1.

§ 20e

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny se vyplácí zálohově vždy na jednotlivé třetiny kalendářního roku, nejpozději 25. února, jde-li o výplatu zálohy na první třetinu kalendářního roku, 25. května, jde-li o výplatu zálohy na druhou třetinu kalendářního roku, a 25. září, jde-li o výplatu zálohy na třetí třetinu kalendářního roku.

(2) Výše zálohy na jednotlivé třetiny kalendářního roku se stanoví jako součin celkového počtu obsazených kapacitních míst, který je veden v elektronické aplikaci podle § 20j za všechny provozní dny v měsíci lednu příslušného kalendářního roku, jde-li o zálohu na první třetinu kalendářního roku, nebo za všechny provozní dny v měsíci dubnu nebo srpnu příslušného kalendářního roku, jde-li o zálohu na druhou nebo třetí třetinu kalendářního roku, počtu kalendářních měsíců příslušné třetiny kalendářního roku, na které poskytovatel o příspěvek na provoz dětské skupiny zažádal, a

a) normativu podle § 20d odst. 1 písm. a) nebo b), nebo

b) součtu normativů podle § 20d odst. 1 písm. a) a c) nebo b) a d), žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz dětské skupiny též na pokrytí výdajů spojených s náklady na stravování dětí.

(3) Poskytovatel je povinen do pátého dne následujícího kalendářního měsíce ministerstvu oznámit prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j celkový počet obsazených kapacitních míst za všechny provozní dny předchozího kalendářního měsíce.

(4) Po uplynutí příslušné třetiny kalendářního roku se provede zúčtování příspěvku na provoz dětské skupiny, a to tak, že se posoudí nárok na výplatu příspěvku na provoz dětské skupiny za příslušnou třetinu kalendářního roku, a je-li rozdíl mezi vyplacenou výší zálohy na příspěvek na provoz dětské skupiny na příslušnou třetinu kalendářního roku a výší příspěvku na provoz dětské skupiny na příslušnou třetinu kalendářního roku

a) kladný, jde o přeplatek, o který se poskytovateli poníží záloha na příspěvek na provoz dětské skupiny na následující třetinu kalendářního roku, nebo jde-li o vyúčtování zálohy příspěvku na provoz dětské skupiny za třetí třetinu kalendářního roku, poskytovatel přeplatek vrátí na příjmový účet ministerstva do 31. ledna následujícího kalendářního roku,

b) záporný, jde o nedoplatek, který je poskytovateli vyplacen společně se zálohou na příspěvek na provoz dětské skupiny na následující třetinu kalendářního roku, nebo jde-li o nedoplatek za třetí třetinu kalendářního roku, je poskytovateli nedoplatek vyplacen nejpozději 15. února následujícího kalendářního roku.

§ 20f

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny neprávem přiznaný v nižší částce, než v jaké náleží, nevyplacený nebo vyplacený v nižší částce, než v jaké náleží, odepřený nebo přiznaný od pozdějšího data, než od jakého náleží, se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od něhož příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho zvýšení náleží, a to pokud byl nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny uplatněn do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, za který příspěvek na provoz dětské skupiny náleží.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny neprávem přiznaný, vyplácený, nebo vyplácený ve vyšší částce, než v jaké náleží, se odejme nebo se jeho výplata zastaví nebo sníží, a to ode dne, od něhož příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho snížení náleží. Ustanovení odstavců 4 až 6 nejsou dotčena.

(3) Je-li zrušeno nebo pozastaveno oprávnění během kalendářního roku, výplata příspěvku na provoz dětské skupiny se zastaví ke dni zrušení nebo pozastavení oprávnění a provede se k pátému dni kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž tato skutečnost nastala, zúčtování příspěvku na provoz dětské skupiny za příslušnou třetinu kalendářního roku. Bylo-li oprávnění zrušeno, příspěvek na provoz dětské skupiny na třetinu kalendářního roku, na kterou ještě nebyl vyplacen, se odejme. Není-li dále stanoveno jinak, při zúčtování příspěvku na provoz dětské skupiny se postupuje obdobně podle § 20e odst. 4. Přeplatek je poskytovatel povinen vrátit na výdajový účet ministerstva.

(4) Pokud poskytovatel přijal příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že příspěvek na provoz dětské skupiny byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit. Poskytovatel přeplatek vrátí na výdajový účet ministerstva, nabyde-li rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek právní moci do konce příslušného kalendářního roku; nabyde-li rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek právní moci po skončení příslušného kalendářního roku, vrátí poskytovatel přeplatek na příjmový účet ministerstva.

(5) Nárok na vrácení příspěvku na provoz dětské skupiny poskytnutého neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 10 let ode dne, kdy byl příspěvek na provoz dětské skupiny vyplacen. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě a po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí.

(6) O povinnosti vrátit příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho část podle odstavců 4 a 5 rozhoduje ministerstvo.

§ 20g

(1) O příspěvku na provoz dětské skupiny a o zálohách na příspěvek na provoz dětské skupiny rozhoduje a vyplácí je ministerstvo.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny a zálohy na příspěvek na provoz dětské skupiny se vyplácí v české měně převodem na účet vedený v České republice u poskytovatele platebních služeb určený poskytovatelem, který o přiznání příspěvku na provoz dětské skupiny požádal.

§ 20h

(1) Řízení o přiznání příspěvku na provoz dětské skupiny a o záloze na příspěvek na provoz dětské skupiny na první třetinu kalendářního roku se zahajuje na základě žádosti o přiznání příspěvku na provoz dětské skupiny (dále jen „žádost o příspěvek“).

(2) Řízení o změně již přiznaného příspěvku na provoz dětské skupiny, o zastavení jeho výplaty nebo o jeho odnětí se zahajuje na žádost poskytovatele nebo z moci úřední.

(3) Žádosti podle odstavců 1 a 2 se podávají prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j.

(4) V žádosti o příspěvek poskytovatel uvede

a) jméno fyzické osoby, která je jménem právnické osoby, která je žadatelem, oprávněna jednat,

b) označení dětské skupiny, pro kterou žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny, a její kapacitu,

c) období, na které se o příspěvek na provoz dětské skupiny žádá,

d) provozní dny,

e) údaj o tom, zda čerpá podporu de minimis podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a v jaké výši.

§ 20i

(1) Rozhodnutí ve věcech příspěvku na provoz dětské skupiny se písemně vyhotovuje jen v případě, že

a) příspěvek na provoz dětské skupiny nebyl přiznán nebo nebyl přiznán v požadovaném rozsahu,

b) příspěvek na provoz dětské skupiny byl odejmut,

c) výplata příspěvku na provoz dětské skupiny byla zastavena nebo

d) vznikl přeplatek.

(2) Nevyhotovuje-li se rozhodnutí ve věcech příspěvku na provoz dětské skupiny písemně, učiní se o něm pouze záznam do spisu a poskytovatel se o něm písemně vyrozumí. Rozhodnutí podle věty první nabývají vykonatelnosti provedením záznamu do spisu. Rozhodnutí o záloze na příspěvek na provoz dětské skupiny na druhou třetinu kalendářního roku, rozhodnutí o záloze na příspěvek na provoz dětské skupiny na třetí třetinu kalendářního roku a rozhodnutí o nedoplatku v rámci vyúčtování za třetí třetinu kalendářního roku je prvním úkonem v řízení.

(3) Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 bude vyhotoveno písemně a oznámeno poskytovateli, jestliže o to požádá do 15 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění podle odstavce 2. Nestane-li se tak, nabývá rozhodnutí právní moci marným uplynutím této lhůty.

(4) Rozhodnutí o příspěvku na provoz dětské skupiny a o záloze na příspěvek na provoz dětské skupiny na první třetinu kalendářního roku vydá ministerstvo do 20. února kalendářního roku, na který se o příspěvek žádá.

§ 20j

(1) Ministerstvo zajišťuje elektronickou aplikaci pro podávání žádosti o příspěvek, žádostí o změnu přiznaného příspěvku na provoz dětské skupiny, o zastavení jeho výplaty nebo o jeho odnětí, oznámení o celkovém počtu obsazených kapacitních míst za všechny provozní dny v kalendářním měsíci, oznámení změn skutečností rozhodných pro vznik nároku na příspěvek na provoz dětské skupiny, čestných prohlášení podle odstavců 4 a 5, oznámení přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro vyúčtování příspěvku na provoz dětské skupiny.

(2) Ministerstvo poskytne elektronickou aplikaci podle odstavce 1 poskytovatelům zapsaným v evidenci poskytovatelů, kterým zřídí přístup do elektronické aplikace ke dni zápisu poskytovatele do evidence poskytovatelů.

(3) Podání žádosti o příspěvek na provoz dětské skupiny a dalších podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace podle odstavce 1, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, má právní účinky vlastnoručního podpisu poskytovatele.

(4) Poskytovatel je povinen prostřednictvím elektronické aplikace podle odstavce 1 podat oznámení změn skutečností rozhodných pro vznik nároku na příspěvek na provoz dětské skupiny včetně oznámení o celkovém počtu obsazených kapacitních míst za všechny provozní dny kalendářního měsíce do pátého dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce.

(5) Pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa prostřednictvím elektronické aplikace podle odstavce 1 lze předložení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 20a odst. 3 nahradit čestným prohlášením poskytovatele. Poskytovatel je povinen v čestném prohlášení podle věty první uvést tyto údaje ze smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte,

b) dny v týdnu a dobu v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,

c) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

d) zda je stravování dítěte zajištěno poskytovatelem za dodržení výživových norem, je-li žádáno o příspěvek na provoz dětské skupiny na pokrytí nákladů spojených se stravováním.

(6) Poskytovatel dokládá čestným prohlášením prostřednictvím elektronické aplikace podle odstavce 1 též skutečnost, že mu rodič dítěte, jímž je kapacitní místo obsazeno, doložil doklad podle § 11 odst. 4, a jde-li o poskytovatele podle § 3 odst. 2 písm. i), skutečnost, že není rodičem dítěte, jemuž službu péče o dítě v dětské skupině poskytuje.

(7) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od orgánu sociálního zabezpečení údaj o vzniku a trvání povinnosti osoby samostatně výdělečně činné platit zálohy na pojistné důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

§ 20k

Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se čerpání příspěvku na provoz dětské skupiny odděleně od ostatních účetních záznamů.

§ 20l

Na příspěvek na provoz dětské skupiny se nevztahují ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech o dotacích.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).