Hlavní navigace

Zákon o povodích - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Předpis č. 305/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2001

305/2000 Sb. Zákon o povodích

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

(1) Předsedové představenstev jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona řediteli příslušných Povodí; tuto funkci vykonává každý z nich do doby jmenování nového ředitele příslušného Povodí.

(2) Jmenování nových ředitelů Povodí a jmenování a volba jejich dozorčích rad bude provedena nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona končí funkční období členů představenstva a členů dozorčích rad akciových společností uvedených v § 1 odst. 1.

§ 6

Akcie akciových společností se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ruší.

§ 7

(1) Živnostenská oprávnění vydaná akciovým společnostem uvedeným v § 1 odst. 1 ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2, na něž práva a povinnosti z jednotlivých akciových společností přecházejí podle § 3.

(2) Ředitelé jednotlivých Povodí písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům7) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pokračování v provozování živností příslušné zaniklé akciové společnosti.

§ 8

(1) Zakladatel předloží příslušnému krajskému soudu, který vede obchodní rejstřík, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na výmaz zaniklých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 a návrh na zápis jednotlivých Povodí uvedených v § 1 odst. 2 do obchodního rejstříku.

(2) Návrh na zápis každého Povodí do obchodního rejstříku obsahuje

a) název a sídlo Povodí,

b) hlavní předmět činnosti Povodí,

c) rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem,

d) jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele Povodí,

e) jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt členů dozorčí rady Povodí,

f) označení a adresu ministerstva, které vykonává funkci zakladatele,

g) jméno, příjmení a funkční zařazení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva vykonávajícího funkci zakladatele,

h) celkovou účetní hodnotu určeného majetku (§ 3 odst. 3) Povodí,

i) výši rezervního fondu Povodí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, která je jeho minimální výší.

(3) K návrhu na zápis Povodí do obchodního rejstříku se připojují

a) potvrzení auditora o celkové výši hodnoty určeného majetku,

b) potvrzení auditora o výši rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

c) ověřené fotokopie živnostenských oprávnění.

(4) Zápis v obchodním rejstříku na podkladě návrhu podle odstavců 1 až 3, předloženého zakladatelem, má deklaratorní povahu.

(5) Dojde-li ke změně některého z údajů uvedených v odstavci 2, zapisovaných do obchodního rejstříku, podá zakladatel bezodkladně příslušnému soudu, který vede obchodní rejstřík, návrh na zápis takové změny v obchodním rejstříku.

§ 9

(1) Zakladatel předloží příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na záznam příslušných změn, vyplývajících z tohoto zákona, v operátech katastru nemovitostí, včetně vyznačení práva hospodaření2) k nemovitostem pro příslušné Povodí.8)

(2) Katastrální úřad provede změny v katastru nemovitostí záznamem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).