Hlavní navigace

Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů (úplné znění)

Předpis č. 166/2004 Sb.

Znění od 16. 4. 2004

166/2004 Sb. Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů

166

ZÁKON

ze dne 25. března 2004

o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Účel zákona

(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky při přechodu vybraného majetku, který je ve vlastnictví České republiky (dále jen "stát") a s nímž je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik (dále jen "státní podnik").1)

(2) Majetek podle odstavce 1 je specifikovaný v části A přílohy k zákonu.

§ 2

Přechod majetku

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí Ministerstva dopravy (dále jen "ministerstvo")

a) přecházejí do vlastnictví příslušných krajů části podniku2) ( dále jen "podnik"), uvedené v části B přílohy k zákonu, ke kterým měl státní podnik právo hospodařit,

b) na jednotlivé kraje současně s přechodem podniku přecházejí veškerá práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,3) náležející k podniku.2)

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí být písemné a musí obsahovat zejména obchodní firmu a sídlo státního podniku, vymezení přecházejícího podniku, včetně věcí, práv a závazků náležejících k podniku. Podnik bude určen celkovou hodnotou všech jeho složek zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; rozsah věcí, práv, závazků a jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot přecházejících do vlastnictví kraje se určí podle vnitropodnikové účetní evidence vedené státním podnikem podle zvláštního právního předpisu4) odděleně pro podnik podle stavu platného ke dni vydání rozhodnutí podle odstavce 1. Nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.5) Rozhodnutí musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti a razítko ministerstva. Rozhodnutí podepisuje ministr dopravy.

(3) Rozhodnutí je současně rozhodnutím o odejmutí majetku, s nímž má státní podnik právo hospodařit podle zvláštního právního předpisu.správní řád.

(4) Rozhodnutí musí být vydáno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Nabývajícím krajem je kraj, na jehož území se nachází podnik k datu vydání rozhodnutí. Nabývající kraje jsou uvedeny v části B přílohy k zákonu.

(6) Rozhodnutí zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.7)

§ 3

Pokud na věci náležející k podniku, které přecházejí v rámci podniku do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,8) stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 2 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů.

§ 4

(1) Součástí podniku přecházejícího podle § 2 odst. 1 je letiště podle zvláštního právního předpisu9) (dále jen "letiště"). Letiště musí zůstat po dobu deseti let ode dne nabytí letiště ve vlastnictví kraje a musí být po uvedenou lhůtu užíváno pouze k účelu, ke kterému bylo v souladu se zvláštním právním předpisem10) užíváno ke dni přechodu vlastnictví podle § 2, ledaže by ministerstvo v odůvodněném případě udělilo na základě žádosti kraje souhlas s jiným způsobem jeho naložení.

(2) Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 si musí kraj v případě převodu vlastnictví k letišti zachovat spoluvlastnický podíl v rozsahu nejméně 51 % na majetku tvořícím letiště.

(3) Nesplní-li kraj povinnost uvedenou v odstavci 1 nebo 2, je právní úkon, kterým uskutečnil převod vlastnictví k letišti, neplatný, pokud se neplatnosti dovolá ministerstvo. Ministerstvo může uplatnit toto právo do jednoho roku ode dne provedení takového právního úkonu.

§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Příloha k zákonu č. 166/2004 Sb.

Příloha obsahuje specifikaci státního podniku Česká správa letišť, s.p., ze kterého přecházejí části podniku z vlastnictví státu do vlastnictví krajů, účinností rozhodnutí Ministerstva dopravy, a uvedení těchto přecházejících částí podniku:

Část A

Státní podnik: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, zápis v obchodním rejstříku

Česká správa letišť, s.p. (dále jen ČSL, s.p.)

IČ: 62 41 33 76

Sídlo: Praha 6, letiště Ruzyně, PSČ 160 08

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. A, vl. 13317

Část B

Krajpřecházející část podniku
Kraj Karlovarský:Letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata
360 01 Karlovy Vary 1
Kraj Jihomoravský:Letiště Brno - Tuřany 627 00 Brno
Kraj Moravskoslezský:Letiště Ostrava - Mošnov 742 51 Mošnov.

1) § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 5 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 249 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

8) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) § 26 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).