Hlavní navigace

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - § 2 - Předmět přezkoumání

Předpis č. 420/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

§ 2

Předmět přezkoumání

(1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2) a to

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu3) včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,4) anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,5)

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6)

f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu7) a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

(2) Předmětem přezkoumání dále je

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,8)

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,9)

f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,10)

g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

h) účetnictví vedené územním celkem,

i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

(3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).